NavBarZaporozie UBC OfficeKharkov UBC OfficeLugansk UBC OfficeDonetsk UBC OfficeDnepropetrovsk UBC OfficeMAIN KIEV OFFICEOdessa UBC Office
Side nav buttonsContact usPartnership - Join to UsAbout UkraineUsefull Links & InfoOur Price-ListLegal & Tax ServicesNews and Special Price Offers

НАЛОГИ В УКРАИНЕ. АНАЛИТИКА . КОММЕНТАРИИ от УБК.

Ваши пожелания по содержанию этого раздела сайта присылайте по эл.почте:
webmaster@ubc.ua

Правильных Вам решений и успехов в бизнесе!

________________________________________________

Раздел в стадии разработки. Следите за обновлениями

________________________________________________

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ
Возврат долговых сумм возможен в любой стадии: досудебной, судебной, в сдадии исполнительного производства,  после банкротства должника. Обязательное условие - документальная обоснованность обращения. Подробнее...>
БИЗНЕС - ИНВЕСТИЦИИ
Если Вы обладаете свободными средствами - УБК предлагает Вам принять долевое участие в высокорентабельных строительных проектах в Киеве в качестве инвестора.
ПОДРОБНЕЕ...>

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

12.11.2003  N 492

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

17 грудня 2003 р.

за N 1172/8493

ІНСТРУКЦіЯ

про порядок відкриття, використання і закриття

рахунків у національній та іноземних валютах

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція розроблена відповідно до Господарського кодексу України ( 436-15 ), Цивільного кодексу України ( 435-15 ), Законів України "Про Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ), інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк).

інструкція регулює правовідносини, що виникають під час відкриття банками, їх відокремленими структурними підрозділами, які здійснюють банківську діяльність від імені банку (далі - банки), поточних і вкладних (депозитних) рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання, фізичним особам, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим блокам політичних партій (далі - клієнти).

1.2. У межах застосування цієї інструкції нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

відокремлений підрозділ - філія, представництво, відділення або інший відокремлений підрозділ, що не має статусу юридичної особи і здійснює свою діяльність від імені юридичної особи-резидента;

іноземні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні, інші офіційні представництва та установи міжнародних організацій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, представництва іноземних банків, іноземних компаній, фірм, які представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів в Україні, а також військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;

нерезиденти-інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства інших країн; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені в дієздатності; іноземні державні органи, міжнародні урядові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, що визнаються такими відповідно до законодавства України;

офіційні представництва - іноземні дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні представництва, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;

підприємці - суб'єкти господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність;

постійні представництва                              -               представництва    юридичних

осіб-нерезидентів   (іноземних   компаній,    фірм,    міжнародних

організацій, що представляють інтереси юридичних осіб-нерезидентів

в  Україні),  через  які  повністю   або   частково   здійснюється

підприємницька діяльність нерезидента на території України;

суб'єкти господарювання - юридичні особи-резиденти, їх відокремлені підрозділи, фізичні особи-підприємці;

уповноважений банк - банк, що має письмовий дозвіл Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

уповноважений працівник банку - працівник банку, на якого відповідно до внутрішніх положень банку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтам;

фізичні особи - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які не займаються підприємницькою діяльністю;

фізичні особи-нерезиденти - іноземці, особи без громадянства, громадяни України, які мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають на території України;

фізичні особи-резиденти - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які мають постійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають за кордоном;

юридичні особи-нерезиденти                            -               юридичні                 особи               з

місцезнаходженням   за   межами  України,  які  створені  й  діють

відповідно до законодавства іноземної держави;

юридичні особи-резиденти - юридичні особи з місцезнаходженням на території України, які здійснюють свою діяльність на підставі законів України.

1.3. Суб'єкти господарювання, нерезиденти-інвестори, іноземні представництва і фізичні особи мають право відкривати рахунки для забезпечення своєї господарської діяльності і власних потреб у будь-яких банках України відповідно до власного вибору, крім випадків, коли банк не має можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо така відмова допускається законом або банківськими правилами.

1.4. Порядок відкриття банками рахунків клієнтів, використання коштів за ним и і порядок їх закриття визначаються цією інструкцією.

Поточні рахунки виборчих фондів політичних партій (блоків політичних партій) і кандидатів у народні депутати України відкриваються в порядку, визначеному Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) та цією інструкцією.

1.5. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом, і не повинні суперечити вимогам цієї інструкції.

1.6. Порядок проведення операцій за рахунками клієнтів, відкритих у національній та іноземних валютах, регулюється законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку. Операції за рахунками здійснюються за допомогою платіжних інструментів за формами, установленими банківськими правилами (нормативно-правовими актами Національного банку, внутрішніми положеннями банку тощо).

1.7. Банк може відмовити клієнту в обслуговуванні рахунку у випадках, передбачених законодавством України і договором.

1.8. Банки відкривають своїм клієнтам за договором банківського рахунку поточні рахунки, за договором банківського вкладу - вкладні (депозитні) рахунки.

Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

До поточних рахунків також належать:

рахунки за спеціальними режимами їх використання, що відкриваються у випадках, передбачених законами України або актами Кабінету Міністрів України;

поточні рахунки типу "Н", що відкриваються в національній валюті офіційним представництвам і представництвам юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю на території України;

поточні рахунки типу "П", що відкриваються в національній валюті постійним представництвам;

карткові рахунки, що відкриваються для обліку операцій за платіжними картками відповідно до вимог цієї інструкції. Операції за цими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених цією інструкцією та відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток;

поточні рахунки виборчих фондів.

Вкладний (депозитний) рахунок - рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі для зберігання грошей, що передаються клієнтом в управління на встановлений строк або без зазначення такого строку під визначений процент і підлягають поверненню клієнту відповідно до законодавства України та умов договору.

1.9. Договір банківського рахунку та договір банківського вкладу укладаються в письмовій формі.

1.10. Письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою, якщо внесення грошової суми на вкладний (депозитний) рахунок вкладника підтверджено договором банківського вкладу з видачею ощадної книжки або іншого документа, що відповідає вимогам, установленим законом, іншими нормативно-правовими актами у сфері банківської діяльності (банківськими правилами) і звичаями ділового обороту.

У договорі банківського вкладу, зокрема, зазначаються: вид банківського вкладу;

сума, що вноситься або перераховується на вкладний (депозитний) рахунок;

строк дії договору;

розмір і порядок сплати процентів, умови перегляду їх розміру, відповідальність сторін;

умови дострокового розірвання договору;

інші умови за погодженням сторін.

1.11. Клієнти можуть відкривати лише один поточний рахунок для формування статутного фонду господарського товариства (у національній та/або іноземній валюті) та один поточний рахунок (у національній та/або іноземній валюті) за кожною угодою сумісної (спільної) діяльності без створення юридичної особи.

1.12. Юридичні особи-нерезиденти можуть відкривати в банках України поточні рахунки для здійснення інвестицій у національній та іноземних валютах у порядку, установленому цією інструкцією.

1.13. У разі відкриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку підприємцю до отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби (далі - повідомлення) (1) операції за цим рахунком здійснюються лише із зарахування коштів.

Датою початку видаткових операцій за рахунком підприємця в банку є дата реєстрації отримання банком зазначеного повідомлення. Повідомлення зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Видаткові операції за рахунком відокремленого підрозділу юридичної особи-підприємця здійснюються після отримання банком повідомлення про взяття рахунку на облік органом державної податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу.

---------------

(1) Повідомлення має відповідати зразку корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, зазначеному в додатку 1 до Порядку подання податковим органам Повідомлення про відкриття (закриття) рахунків в установах банків, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 01.08.2001 N 306 ( z0923-01 ) і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.10.2001 за N 923/6114.

1.14. Днем відкриття поточного рахунку клієнта вважається дата, що зазначена на заяві про відкриття цього рахунку в розділі "Відмітки банку".

1.15. Місцезнаходженням  (місцем проживання) власника рахунку

- суб'єкта господарювання вважається місцезнаходження (місце проживання), зазначене в установчих документах (за їх наявності) і свідоцтві про державну реєстрацію.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, зазначене в картці із зразками підписів і відбитка печатки, має відповідати місцезнаходженню, наведеному в установчих документах і свідоцтві про державну реєстрацію суб'єкта господарювання.

Місце проживання фізичної особи-підприємця, зазначене в картці із зразками підписів, має відповідати місцю проживання, наведеному в свідоцтві про державну реєстрацію.

У разі зміни місцезнаходження (місця проживання) власник рахунку - суб'єкт господарювання в місячний термін з дня внесення змін до свідоцтва про державну реєстрацію зобов'язаний подати банку такі документи:

нову копію свідоцтва про державну реєстрацію з внесеними змінами, засвідчену органом, який його видав, або нотаріально;

копію змін до установчих документів, засвідчену органом, що зареєстрував зміни, або нотаріально. Від фізичних осіб-підприємців цей документ не вимагається.

У разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання, пов'язаної із зміною адміністративного району (міста), цей клієнт додатково має подати копію нового документа, що підтверджує взяття його на облік у відповідному органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально. У разі пред'явлення клієнтом оригіналу цього документа уповноважений працівник банку робить його копію і засвідчує її своїм підписом як таку, що відповідає оригіналу, а оригінал документа повертає клієнту.

На підставі поданих документів уносяться відповідні зміни до картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів) або подається нова картка.

За наявності в суб'єкта господарювання відокремлених підрозділів, що мають рахунки в інших банках, нові копії свідоцтва про державну реєстрацію цього суб'єкта додатково в місячний термін подаються банкам, у яких відкриті такі рахунки.

1.16. У разі наявності в банку мотивованої підозри щодо подання клієнтом для відкриття рахунку підроблених документів або таких, що містять недостовірну інформацію, банк повідомляє про це органи внутрішніх справ і спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу із зазначенням ідентифікаційних даних клієнта та/або паспортних даних особи, яка подає документи на відкриття цього рахунку.

1.17. Банки зобов'язані здійснити перевірку поданих документів для відкриття рахунків на відповідність їх чинному законодавству, зокрема:

а) підписи осіб на заяві про відкриття поточного рахунку мають бути розшифровані з обов'язковим зазначенням прізвища та ініціалів і звірені з підписами, що наведені в картці із зразками підписів і відбитка печатки;

б) свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб'єкта підприємницької діяльності має відповідати зразку, передбаченому в додатках 3 (для юридичних осіб) і 4 (для фізичних осіб-підприємців) до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 N 740 ( 740-98-п ). Для суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані до набрання чинності зазначеною постановою, свідоцтва про державну реєстрацію мають відповідати зразкам, передбаченим у додатках 3 і 4 до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.94 N 276 ( 276-94-п ) (із змінами);

в) нотаріальне засвідчення документів і копій документів має відповідати вимогам інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 14.06.94 N 18/5 ( z0152-94 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07.07.94 за N 152/361. Посвідчувальні написи нотаріуса на документах уважаються дійсними, якщо вони відповідають формам, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 ( z0038-94 ) "Про затвердження форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах" і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.03.94 за N 38/247 (із змінами);

г) документи, подані для відкриття рахунків, які були видані на території іноземної держави, мають бути легалізовані в установленому порядку, якщо міжнародними договорами, у яких бере участь Україна, не передбачено інше. Ці документи можуть бути засвідчені згідно із законодавством країни його видачі, перекладені на українську мову (крім документів, викладених російською мовою) та легалізовані в консульській установі України, або засвідчені в посольстві відповідної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закордонних справ України, або засвідчені шляхом проставлення апостиля, передбаченого статтею 4 Гаазької конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів ( 995_082 ), від 05.10.61. Копії цих документів мають бути нотаріально засвідченими.

У випадках, передбачених цією інструкцією, у разі пред'явлення клієнтом оригіналів документів, поданих для відкриття рахунків, уповноваженому працівнику банку дозволяється засвідчувати підписом копії документів як такі, що відповідають оригіналу документа.

1.18. У разі відкриття поточного рахунку клієнту в його заяві уповноважений працівник банку зазначає дату відкриття та номер рахунку. На заяві клієнта мають бути зазначені підписи одного з керівників банку або уповноваженої ним особи, на якого (яку) згідно з внутрішніми положеннями банку покладено обов'язок приймати рішення про відкриття поточних рахунків клієнтів, а також уповноважених осіб (особи) банку, які (яка) відповідно до внутрішніх положень банку здійснюють перевірку на достовірність і відповідність чинному законодавству документів та копій документів, що подаються клієнтом, а також контролюють правильність присвоєння номера рахунку клієнта та його відповідність внутрішньому плану рахунків банку.

1.19. Тексти заяви про відкриття поточного рахунку та картки із зразками підписів (за потреби) можуть бути зазначені в договорі банківського рахунку між банком і клієнтом - фізичною особою за довільною формою, але із збереженням реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї інструкції.

1.20. Під час відкриття фізичним особам поточних рахунків з обмеженими режимами їх використання банки мають забезпечити цих осіб інформацією про режим використання цих рахунків у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.

1.21. З документів, які вимагаються від клієнта в разі відкриття рахунків цією інструкцією, формується справа з юридичного оформлення рахунку.

1.22. Банки та їх клієнти зобов'язані дотримуватися вимог законодавства України з питань відкриття та ведення рахунків і цієї інструкції.

За порушення зазначених вимог банки та їх клієнти несуть відповідальність, передбачену законодавством України.

2. ідентифікація клієнтів

2.1. Банкам забороняється відкривати та вести анонімні (номерні) рахунки. Банки зобов'язані ідентифікувати клієнтів, які відкривають рахунки, а також осіб, уповноважених діяти від їх імені, у порядку, установленому законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку.

2.2. Підставою для ідентифікації клієнта - фізичної особи, яка відкриває рахунок, та особи, яка уповноважена діяти від імені клієнта, є такі документи:

а) для громадян України, які:

постійно проживають в Україні, - паспорт громадянина України, для малолітніх осіб та неповнолітніх осіб, яким не виповнилося 16 років, - свідоцтво про народження;

виїжджають на постійне місце проживання за кордон, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відповідною відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;

постійно проживають за кордоном, - паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

б) для іноземних громадян, які:

постійно проживають в Україні, - паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання. Зразок відмітки наведено в додатку 1 до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) (далі - Правила);

прибули в Україну для працевлаштування на визначений  термін,

- паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування (1);

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ іноземця, який навчається в навчальному закладі України не менше як протягом одного року, має містити відмітку про навчання (2);

в) для осіб без громадянства, які:

постійно проживають в Україні, - посвідка на постійне проживання;

прибули в Україну для працевлаштування на визначений  термін,

- паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на працевлаштування;

тимчасово перебувають в Україні, - паспортний документ. Паспортний документ особи без громадянства, яка навчається в навчальному закладі України не менше як протягом одного року, має містити відмітку про навчання;

г) для біженців - посвідчення біженця.

Паспортним документом іноземця та особи без громадянства є документ, що підтверджує громадянство іноземця або посвідчує особу без громадянства, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, дає право виїзду за кордон і визнаний Україною.

Паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні або прибули в Україну для працевлаштування на визначений термін, мають містити в'їзні візи, якщо інше не передбачено законодавством України. Крім того, паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають в Україні (за винятком осіб, зазначених у пунктах 19 і 20 Правил ( 1074-95-п ), мають бути зареєстровані в пункті пропуску через державний кордон України (проставляється відмітка "В'їзд") та органах внутрішніх справ (у разі продовження терміну перебування іноземця або особи без громадянства в Україні у його паспортному документі проставляється відповідний штамп (3) або виписується вкладний талон до паспортного документа (4) у порядку, установленому Правилами. Паспортні документи іноземців та осіб без громадянства, які зазначені в пункті 20 Правил, мають містити запис про реєстрацію власників цих документів у Міністерстві закордонних справ України або його представництвах.

---------------

(1) Зразок відмітки наведено в додатку 2 до Правил ( 1074-95-п ).

(2) Зразок відмітки наведено в додатку 3 до Правил ( 1074-95-п ).

(3) Зразки штампів наведено в додатках 1, 2 до інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 19.11.99 N 887 ( z0837-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

06.12.99 за N 837/4130.

(4) Зразок вкладного талона наведено в додатку 3 до інструкції про порядок розгляду питань щодо продовження строку перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від

19.11.99 N 887 ( z0837-99 ) і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.12.99 за N 837/4130

Надалі в тексті цієї інструкції вищезазначені документи, що є підставою для відкриття рахунків фізичним особам, - паспорт або документ, що його замінює.

Фізичні особи-резиденти, крім паспорта або документа, що його замінює, додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Якщо рахунок відкриває фізична особа-резидент, яка через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи і в паспорті якої зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера, то документ, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, не вимагається, а уповноважений працівник банку в присутності фізичної особи, яка відкриває рахунок, робить копію сторінки її паспорта з такою відміткою. Ця копія засвідчується підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, яка відкриває рахунок, як така, що відповідає оригіналу, і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

2.3. Уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію фізичної особи, яка відкриває поточний або вкладний (депозитний) рахунок, і робить у присутності цієї особи копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять прізвище, ім'я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію і номер паспорта або документа, що його замінює, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та фізичної особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

У разі надання власником рахунку права розпорядження рахунком іншим особам уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому цим пунктом.

2.4. Особи, які мають право першого та другого підписів, особисто подають до банку документи, які передбачені цією інструкцією для відкриття поточних і вкладних (депозитних) рахунків юридичних осіб і відокремлених підрозділів. Ці особи мають пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків.

Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

У разі змін у складі осіб, які мають право розпоряджатися рахунком юридичної особи або відокремленого підрозділу, новопризначена особа (особи) має особисто подати картку із зразками підписів і відбитком печатки, пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цю особу (осіб) і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

2.5. У разі укладання договору банківського вкладу або договору банківського рахунку на користь третьої особи, а також під час укладання договору з юридичною особою про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб для здійснення деяких видів виплат банк ідентифікує особу, що відкриває рахунок, а особу, на користь якої укладено договір і відкрито рахунок, - під час пред'явлення цією особою до банку першої вимоги або вираження нею іншим способом наміру скористатися цим рахунком.

2.6. Банк має право витребувати від клієнта інші документи і відомості, потрібні для з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану.

У разі неподання клієнтом необхідних документів або відомостей, які витребує банк з метою виконання вимог законодавства, що регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або умисного надання клієнтом неправдивих відомостей про себе рахунок йому не відкривається.

У разі наявності під час здійснення ідентифікації клієнта мотивованої підозри щодо надання ним недостовірної інформації про себе або навмисного надання інформації з метою введення в оману інформація про відкриття рахунку такій особі надається банком до спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу.

2.7. ідентифікація клієнта банку, що відкриває рахунок, не є обов'язковою, якщо клієнт вже має рахунки в цьому банку і був раніше ідентифікований відповідно до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

3. Порядок відкриття поточних рахунків у національній та іноземних валютах суб'єктам господарювання

3.1. Якщо суб'єкт господарювання не має в цьому банку рахунків, то відкриття йому поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) від імені юридичної особи або відокремленого підрозділу відкривають поточний рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи    (копії    документів,    засвідчені                                                                в

установленому порядку), визначені цією главою інструкції.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком і клієнтом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

3.2. Якщо юридична особа не має рахунку в цьому банку, то для відкриття їй поточного рахунку потрібно подати такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписують керівник і головний бухгалтер юридичної особи. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків юридичним особам, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копію довідки про внесення юридичної особи до Ідиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів.

Юридичні особи, які використовують найману працю і відповідно до законодавства України є платниками страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів мають подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

3.3. Якщо відокремлений підрозділ не має в цьому банку рахунків, то для відкриття поточного рахунку цей суб'єкт господарювання подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписують керівник і головний бухгалтер відокремленого підрозділу. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено обов'язок з ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається поточний рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження юридичної особи, її ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та назви банку, у якому він відкритий, органу державної податкової служби, у якому юридична особа перебуває на обліку, а також інформації про те, чи є відокремлений підрозділ платником страхових внесків. У разі одночасного відкриття в банку поточних рахунків кільком відокремленим підрозділам однієї юридичної особи подається одне клопотання юридичної особи з вищезазначеною інформацією і переліком відокремлених підрозділів, яким відкриваються рахунки, та копії цього клопотання в кількості, потрібній для формування справ з юридичного оформлення рахунків за кожним з відокремлених підрозділів;

копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію. У разі відкриття поточних рахунків відокремленим підрозділам юридичних осіб, які утримуються за рахунок бюджетів, цей документ не вимагається;

копію належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідчену нотаріально або юридичною особою, що створила відокремлений підрозділ;

копію довідки про внесення відокремленого підрозділу до Ідиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав відповідну довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ, на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік в органі державної податкової служби за місцезнаходженням цього підрозділу, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально або підписом керівника юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ. До картки включаються зразки підписів уповноважених осіб підрозділу, яким відповідно до законодавства України і відповідними документами юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів.

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії відповідних документів, що підтверджують реєстрацію відокремленого підрозділу у відповідному органі Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Ці копії мають бути засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. інформацію про те, що відокремлений підрозділ не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

3.4. Якщо фізична особа-підприємець не має рахунків у цьому банку, то для відкриття поточного рахунку їй потрібно подати до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 3), що підписана фізичною особою-підприємцем;

копію свідоцтва                        про    державну    реєстрацію    фізичної

особи-підприємця уповноваженим органом  державної  влади  України,

засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

копію документа,    що    підтверджує                                           взяття                  фізичної

особи-підприємця  на  облік  в органі державної податкової служби,

засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом

уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку або нотаріально.

Якщо фізична особа-підприємець використовує найману працю, то ця особа під час відкриття поточного рахунку додатково має подати копію документа, що підтверджує реєстрацію фізичної особи-підприємця у відповідному органі Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. В іншому разі фізична особа-підприємець обов'язково має зазначити про те, що вона не використовує найману працю, у заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

3.5. Професійна спілка або об'єднання профспілок (далі - профспілка), яка не має рахунків у цьому банку, для відкриття поточного рахунку подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1). Заяву підписують керівник профспілки і головний бухгалтер. Якщо в штатному розписі немає посади головного бухгалтера або іншої особи, на яку покладено обов'язки ведення бухгалтерського обліку та звітності, то заяву підписує лише керівник;

копію статуту (положення) профспілки, засвідчену нотаріально;

копію довідки про внесення профспілки до Ідиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку. До картки включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України або установчих документів профспілки надано право розпорядження рахунком і підписання розрахункових документів.

Профспілка, яка легалізувалася шляхом повідомлення на відповідність заявленому статусу, крім вищезазначених документів, має подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. інформацію про те, що профспілка не легалізована, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Первинній організації профспілок, яка вперше відкриває рахунок у цьому банку, для відкриття поточного рахунку потрібно подати до банку документи, визначені цим пунктом інструкції для профспілок, крім копії довідки про внесення організації до Ідиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Копія статуту (положення) профспілки, подана її первинною організацією, може бути засвідчена вищим профспілковим органом або нотаріально.

Первинні організації легалізованих профспілок додатково до вищезазначених документів мають подати копію свідоцтва про легалізацію профспілки у відповідному органі виконавчої влади, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи вищим профспілковим органом.

інформацію про те, що профспілка, до якої належить первинна організація, не легалізована, цей клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

3.6. Орендне підприємство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку документи, зазначені в пункті 3.2 цієї інструкції, а також копію договору оренди, засвідчену нотаріально.

3.7. Довірче товариство, яке не має в цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подає до банку документи, передбачені пунктом 3.2 цієї інструкції, та укладає з банком договір на відкриття та обслуговування банківського рахунку відповідно до Типового договору на обслуговування комерційним банком довірчого товариства, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 24.12.93 N 583 ( z0047-94 ) і постановою Правління Національного банку України від 18.02.94 N 30 ( v0030500-94 ) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України

17.03.94 за N 47/256.

3.8. Військові частини, установи й організації Збройних Сил України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Міністерства внутрішніх справ України, Управління державної охорони України та інших центральних органів виконавчої влади, які мають у своєму підпорядкуванні військові формування [далі - військові частини (установи)], які не мають у цьому банку рахунків, для відкриття поточного рахунку подають до банку документи, передбачені пунктом 3.2 цієї інструкції, крім копії установчого документа.

3.9. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку поточний рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку (зокрема, поточного рахунку за спеціальним режимом використання, поточного рахунку в іноземній валюті) здійснюється за умови подання цим клієнтом заяви про відкриття поточного рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки (картки із зразками підписів). Відокремлений підрозділ разом з цими документами також має подати клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунку його відокремленому підрозділу.

3.10. Якщо суб'єкт господарювання вже має в цьому банку вкладний (депозитний) рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то для відкриття поточного рахунку такому клієнту потрібно додатково подати заяву про відкриття поточного рахунку та картку із зразками підписів і відбитка печатки (картку із зразками підписів), засвідчену в установленому порядку.

Суб'єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково має подати копії відповідних документів, що підтверджують його реєстрацію у Пенсійному фонді України і Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчені органами, що їх видали, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку. інформацію про те, що суб'єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

Відокремлений підрозділ разом з цими документами має подати клопотання юридичної особи про відкриття поточного рахунку його відокремленому підрозділу.

4. Особливості відкриття поточних рахунків

4.1. З метою забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності, що здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається один поточний рахунок.

Уповноважена учасниками договору особа (особи) подає до банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою учасниками договору особою;

копію договору про ведення спільної діяльності, засвідчену нотаріально;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально. У картці наводяться зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися цим рахунком, і зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про спільну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком;

копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Відмітка банку про відкриття рахунку робиться на титульній сторінці першого примірника договору (контракту).

4.2. Під час відкриття поточного рахунку для формування статутного фонду господарського товариства подається:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана уповноваженою засновниками (учасниками) особою;

копія засновницького договору, засвідчена нотаріально;

рішення засновників про визначення особи, якій надається право розпорядчого підпису під час проведення грошових операцій за цим рахунком, яке оформляється у формі довіреності, засвідченої нотаріально (якщо хоча б одним із засновників є фізична особа);

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), у якій наводиться зразок підпису особи, якій засновниками надано право розпорядчого підпису. Картка приймається без відбитка печатки та засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Кошти на цей рахунок перераховуються засновниками (учасниками) для формування статутного фонду господарського товариства до його державної реєстрації як юридичної особи. Цей рахунок починає функціонувати як поточний тільки після одержання банком документів щодо державної реєстрації господарського товариства в установленому порядку. У разі відмови в державній реєстрації господарського товариства або в інших випадках, передбачених законодавством України, на підставі листа із зазначенням причини закриття рахунку, підписаного уповноваженою засновниками (учасниками) особою, кошти повертаються засновникам (учасникам), а рахунок закривається.

4.3. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1), що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку;

копія засновницького договору, засвідчена нотаріально. У разі відкриття рахунку для формування статутного капіталу новостворюваного кооперативного банку замість копії засновницького договору подається витяг з протоколу зборів засновників (учасників) з рішенням про визначення особи, уповноваженої укладати договори і діяти від імені засновників (учасників) банку, засвідчений нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2). У картці наводиться зразок підпису особи, уповноваженої укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку. Картка приймається без відбитка печатки і засвідчується підписом уповноваженого працівника банку.

Цей рахунок використовується для акумулювання (у випадках, передбачених законодавством України) коштів засновників (учасників) новостворюваного банку з метою формування статутного капіталу банку до часу їх внесення на накопичувальний рахунок, відкритий у Національному банку або територіальному управлінні Національного банку за місцем створення банку. Після перерахування коштів на накопичувальний рахунок цей рахунок закривається на підставі заяви про закриття рахунку, що підписана особою, уповноваженою укладати договори та діяти від імені засновників (учасників) банку.

4.4. Відкриття поточного рахунку з метою акумуляції коштів для виїзду на лікування за кордон здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про порядок направлення громадян на лікування за кордон, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.95 за N 991 ( 991-95-п ).

5. Використання коштів за поточними рахунками суб'єктів господарювання

5.1. За поточними рахунками, що відкриваються банками суб'єктам господарювання в національній валюті, здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

5.2. Поточний рахунок в іноземній валюті відкривається суб'єкту господарювання для зберігання грошей і проведення розрахунків у межах законодавства України в безготівковій та готівковій іноземній валюті для здійснення поточних операцій, визначених законодавством України, та для зарахування, використання і погашення кредитів (позик, фінансової допомоги) в іноземній валюті.

5.3. Поточними торговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі розрахунки:

між юридичними                  особами-резидентами                         і                  юридичними

особами-нерезидентами   під  час  здійснення  зовнішньоекономічної

діяльності за торговельними операціями;

між юридичними особами-резидентами на території України за умови наявності індивідуальної ліцензії Національного банку;

між юридичними                  особами-нерезидентами                        та    юридичними

особами-резидентами через юридичних осіб-резидентів (посередників)

відповідно до договорів (контрактів, угод), що укладені відповідно

до законодавства України;

інші розрахунки, що здійснюються відповідно до законодавства України.

5.4. Поточними неторговельними операціями за поточними рахунками в іноземній валюті є такі операції:

перекази заробітної плати, стипендій, пенсій, аліментів, державної допомоги, матеріальної допомоги, допомоги родичів, благодійної допомоги, виплат і компенсацій, уключаючи виплати з відшкодування шкоди, заподіяної робітникам унаслідок каліцтва, професійного захворювання або іншого ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням ними трудових обов'язків;

здійснення обмінних операцій з іноземною валютою та платіжними документами в іноземній валюті;

виплати готівкової іноземної валюти за платіжними картками;

купівля платіжних документів в іноземній валюті;

виплати на підставі вироків, рішень, ухвал і постанов судових, слідчих та інших правоохоронних органів;

платежі, що пов'язані зі смертю громадян;

платежі, пов'язані із судовими витратами, із слідчими та нотаріальними діями, платежі з відшкодування витрат судовим, нотаріальним, слідчим та іншим правоохоронним органам, а також сплата державного мита, податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з виконанням зазначених дій і розглядом судових справ;

оплата зборів, мита та дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;

оплата витрат за лікування громадян у медично-профілактичних закладах іншої держави;

оплата навчання в навчальних закладах, стажування в закладах іншої держави;

оплата участі в міжнародних конгресах, симпозіумах, семінарах, конференціях, спортивних і культурних заходах, а також в інших міжнародних зустрічах, виставках, ярмарках, за винятком витрат на капіталовкладення та інших матеріальних витрат;

оплата витрат на придбання літератури та передплатних видань, що видаються за кордоном;

оплата витрат, пов'язаних з відрядженням за кордон;

оплата праці нерезидентів, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють в Україні;

платежі у зв'язку з прийняттям спадщини;

перерахування на                       утримання    дипломатичних,    офіційних

представництв та інших представництв юридичних  осіб-нерезидентів,

які не займаються підприємницькою діяльністю;

виплата авторських винагород;

оплата витрат, пов'язаних із гастрольною діяльністю;

перерахування вступних і членських внесків до міжнародних організацій.

5.5. На поточні рахунки в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів зараховуються такі кошти:

а) через розподільні рахунки:

що внесені в готівковій формі у випадках, передбачених Правилами використання готівкової іноземної валюти на території України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 119 ( z0245-98 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15.04.98 за N 245/2685 (із змінами);

що ввезені в готівковій формі, у випадках, передбачених законодавством України, уповноваженими особами на територію України на транспортних засобах, які надають послуги за межами України та зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

що одержані в готівковій формі як сплата за державне мито, митні платежі та інші збори відповідно до законодавства України;

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти та іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України чи за кордоном для оплати витрат на відрядження та експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницькі витрати за кордоном;

що внесені в готівковій формі нерезидентом на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок (за наявності акта про оприбуткування коштів або приходно-касового ордера);

у готівковій формі на рахунок морського агента-резидента, який виступає посередником за фінансовими розрахунками, для подальшого перерахування іншим юридичним особам-резидентам відповідно до законодавства України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

перераховані з-за                                кордону                      нерезидентами                            за

зовнішньоекономічними контрактами (договорами, угодами);

повернені з будь-яких причин нерезидентом, на користь якого були перераховані раніше;

перераховані з-за кордону нерезидентом на рахунок резидента, який виступає посередником, для подальшого перерахування іншим резидентам - суб'єктам господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж товарів (робіт, послуг);

перераховані з рахунку резидента-посередника, яким за дорученням власника рахунку на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод здійснюється продаж товарів (робіт, послуг) нерезиденту, у сумі валютної виручки від продажу цих товарів (робіт, послуг), яка надійшла від нерезидента;

перераховані з рахунків постійних представництв нерезидентів в Україні, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли з-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перераховані юридичними особами-нерезидентами (у тому числі через їх представництва в Україні) згідно з міжурядовими угодами та проектами технічної допомоги;

перераховані як                             благодійний                       внесок                   юридичними

особами-нерезидентами (у тому  числі  через  їх  представництва  в

Україні);

перераховані з-за кордону за видачу охоронних документів на використання об'єктів промислової власності і підтвердження їх чинності на території України (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані з-за кордону за використання авторського права резидентів (зараховуються на рахунок юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України). Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи - резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за                           кордону                адвокатським    та    іншим

компаніям-резидентам за справами,  які перебувають  у  провадженні

цих  компаній  згідно  з  їх  статутною діяльністю та ліцензією на

відповідну  діяльність.  Під  час  отримання  коштів  в  іноземній

валюті,  що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке

належить  судновласнику-нерезиденту,  юридичні  особи-   резиденти

(посередники)  здійснюють  облік таких коштів окремо.  Ці кошти не

можуть бути використані на потреби,  що не пов'язані з  виконанням

зобов'язань  перед  фізичними  особами  або  капітаном судна,  яке

належить судновласнику-нерезиденту;

перераховані з-за кордону згідно з контрактом (договором, угодою) юридичній особі-резиденту, яка є агентом юридичної особи-нерезидента згідно з Кодексом торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ), для виплати капітану судна, що належить судновласнику-нерезиденту, на експлуатаційні потреби. Під час отримання коштів в іноземній валюті, що надійшли на ім'я фізичних осіб або капітана судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, юридичні особи-резиденти (посередники) здійснюють облік таких коштів окремо. Ці кошти не можуть бути використані на потреби, що не пов'язані з виконанням зобов'язань перед фізичними особами або капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту;

перерахована з-за кордону нерезидентами гуманітарна допомога за наявності рішення Комісії з питань гуманітарної допомоги при Кабінеті Міністрів України про визнання цих коштів гуманітарною допомогою відповідно до законодавства України. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів та набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги у вигляді коштів в іноземній валюті з рахунків в іноземній валюті отримувачів гуманітарної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2000 N 542 ( 542-2000-п ) (далі - Порядок використання гуманітарної допомоги);

конфісковані, безхазяйні, успадковані у вигляді скарбу та такі, за якими не звернувся власник до кінця строку зберігання (зараховуються на рахунки юридичних осіб-резидентів, які мають відповідні повноваження відповідно до законодавства України);

перераховані як                             благодійний                         внесок                   юридичною

особою-резидентом    за    наявності    індивідуальної    ліцензії

Національного банку;

перераховані з-за кордону нерезидентами у формі кредитів (позик, фінансової допомоги);

інші надходження на користь резидента - власника рахунку, що не суперечать законодавству України;

б) безпосередньо на поточні рахунки:

куплені уповноваженим банком України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту або національну валюту відповідно до законодавства України;

перераховані у формі кредиту відповідно до кредитного договору;

перераховані з власного вкладного (депозитного) рахунку в уповноваженому банку відповідно до договору банківського вкладу;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів, що надійшли на рахунок як гуманітарна допомога. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги ( 542-2000-п );

перераховані з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на рахунок набувача гуманітарної допомоги;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному та вкладному (депозитному) рахунках;

перераховані з власного поточного рахунку.

5.6. З поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів за розпорядженням власника рахунку здійснюються такі операції:

виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором);

виплата готівкою або платіжними документами працівникам на службові відрядження під час виїзду за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до законодавства України. Вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.07.2000 N 283 ( z0452-00 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 28.07.2000 за N 452/4673, зі змінами (далі - інструкція про переміщення валюти);

виплата готівкою на експлуатаційні потреби для виконання обов'язків перед капітаном судна, яке належить судновласнику-нерезиденту, за контрактом (договором, угодою) на здійснення агентських послуг, укладеним згідно з Кодексом торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР );

виплата готівкою фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими та іншими компаніями-резидентами з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю і ліцензією на відповідну діяльність. Виплата валюти готівкою фізичним особам здійснюється через уповноважений банк, у якому відкритий поточний рахунок юридичної особи-резидента (посередника);

виплата готівкою фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження згідно із законодавством України) за рахунок коштів, отриманих із-за кордону через уповноважений банк, у якому відкритий поточний рахунок цієї юридичної особи-резидента;

перерахування з рахунку резидента-посередника на поточні рахунки інших резидентів - суб'єктів господарювання, за дорученням яких на підставі договорів комісії, доручення, консигнації або агентських угод було здійснено продаж нерезиденту товарів (робіт, послуг);

перерахування на користь нерезидента за межі України за зовнішньоекономічними договорами (контрактами, угодами);

купівля іншої іноземної валюти відповідно до законодавства України (у тому числі на міжнародних ринках з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті, що придбавається, без проміжного зарахування цієї іноземної валюти на поточний рахунок юридичної особи-резидента);

перерахування коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, за кордон на рахунки юридичних осіб-нерезидентів в оплату за товари та послуги в межах потреб, визначених іноземним донором, та відповідно до вимог Порядку використання гуманітарної допомоги ( 542-2000-п );

перерахування з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги ( 542-2000-п );

перерахування за                          кордон                на              рахунок                 юридичної

особи-нерезидента за видачу охоронних документів  на  використання

об'єктів   промислової   власності  і  підтвердження  їх  чинності

(здійснюється   організаціями,   що   мають   відповідні   на   це

повноваження згідно із законодавством України);

перерахування за                        кордон                на              рахунок                    юридичної

особи-нерезидента згідно з відповідними зобов'язаннями про  сплату

за    використання   творів   зарубіжних   авторів   (здійснюється

організаціями,  що мають відповідні на це повноваження  згідно  із

законодавством України);

перерахування за кордон за навчання, за участь у конференціях, виставках за умови наявності відповідних документів (запрошення, рахунка-фактури тощо), що підтверджують потребу здійснення зазначених перерахувань;

перерахування за                          кордон                на              рахунок                 юридичної

особи-нерезидента, адвоката або нотаріуса для відшкодування витрат

судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим правоохоронним органам

іноземних держав,  а також витрат на державне мито за справами, що

розглядаються  цими  органами (на підставі рішень судових органів,

рахунків та інших документів,  що підтверджують потребу здійснення

зазначених перерахувань);

перерахування фізичним особам коштів, які отримані адвокатськими компаніями - резидентами України з-за кордону за дорученням фізичних осіб за справами, що перебувають у провадженні цих компаній згідно з їх статутною діяльністю;

перерахування на рахунок в іноземній валюті фізичним особам-резидентам за використання їх творів за кордоном (здійснюється юридичними особами-резидентами, які мають відповідні на це повноваження відповідно до законодавства України, за рахунок коштів, отриманих із-за кордону);

перерахування за кордон на ім'я фізичних осіб, які тимчасово перебувають за межами України в довгостроковому відрядженні або навчаються, як оплата праці (або як стипендія);

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом і сплати процентів за ним;

перерахування на території України за умови одержання індивідуальної ліцензії Національного банку відповідно до законодавства України;

продаж валюти                    уповноваженим    банком    відповідно    до

законодавства України;

продаж на міжбанківському валютному ринку України коштів, що надійшли як гуманітарна допомога, для зарахування на поточні рахунки в гривнях набувачів гуманітарної допомоги. Облік коштів, що надходять на поточні рахунки отримувачів і набувачів як гуманітарна допомога, здійснюється окремо. Ці кошти використовуються виключно на потреби, визначені іноземним донором, та відповідно до Порядку використання гуманітарної допомоги ( 542-2000-п );

перерахування на власний вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування благодійних внесків на рахунок іншої юридичної особи-резидента за умови отримання індивідуальної ліцензії Національного банку;

перерахування за сплату державного мита відповідно до законодавства України;

перерахування на власний поточний рахунок;

перерахування нерезидентам                            України                 для                  погашення

заборгованості  за  кредитами,  позиками  (у  тому числі проценти,

комісійні, неустойка), повернення поворотної фінансової допомоги;

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

5.7. На поточний рахунок в іноземній валюті відокремленого підрозділу можуть зараховуватися валютні кошти за реалізовані товари і надані послуги у випадках, передбачених законодавством України, а також перераховані юридичною особою, яка створила відокремлений підрозділ, чи придбані на міжбанківському валютному ринку України.

Виторг, одержаний за товари (роботи, послуги) в іноземній валюті після зарахування на поточний рахунок відокремленого підрозділу протягом п'яти робочих днів (уключаючи день зарахування виторгу на поточний рахунок відокремленого підрозділу) перераховується в повному обсязі на поточний рахунок юридичної особи, яка створила відокремлений підрозділ (через розподільний рахунок, відкритий уповноваженим банком для цієї юридичної особи).

Кошти з поточного рахунку відокремленого підрозділу (у межах перерахованих юридичною особою, яка створила цей підрозділ, або придбаних на міжбанківському валютному ринку України) можуть бути використані відокремленими підрозділами для здійснення таких операцій (згідно із затвердженим кошторисом):

на оплату витрат на службові відрядження за кордон своїх працівників, а також для забезпечення експлуатаційних потреб власних (орендованих, зафрахтованих) транспортних засобів під час їх перебування за межами України;

на оплату праці працівників - нерезидентів України, які згідно з укладеними трудовими угодами (контрактами) працюють у зазначених відокремлених підрозділах і здійснення оплати праці яких передбачено в іноземній валюті;

на придбання для власних потреб відокремленому підрозділу обладнання, меблів тощо за контрактами (договорами, угодами) з нерезидентами.

5.8. Зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента, яка є підприємцем, та використання коштів з цього рахунку здійснюється за режимом поточного рахунку в іноземній валюті юридичних осіб-резидентів.

За довіреністю фізичної особи-підприємця, що засвідчена нотаріально, його рахунком можуть розпоряджатися інші особи.

У разі смерті фізичної особи-підприємця його права та обов'язки щодо розпорядження коштами на рахунках переходять до його спадкоємців відповідно до законодавства України.

6. Порядок відкриття поточних рахунків фізичним особам

6.1. Якщо фізична особа не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа пред'являє уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює. Фізичні особи-резиденти додатково мають пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції;

фізична особа заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку;

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.2. Поточні рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками - батьками (усиновлювачами) або опікунами.

Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи її законним представником, то відкриття поточного рахунку здійснюється в порядку, установленому в пункті

6.1 цієї інструкції, за умови пред'явлення законним представником малолітньої особи документів, що дають змогу банку ідентифікувати цю малолітню особу та її законного представника, - свідоцтва про народження малолітньої особи та паспорта або документа, що його замінює, законного представника. Опікун має також пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи (зразок посвідчення наведено в додатку 3 до Правил опіки та піклування, затверджених наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.99 N 34/166/131/88 ( z0387-99 ) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17.06.99 за N 387/3680). Якщо малолітня особа та її законний представник є резидентами, то додатково подаються документи, видані відповідними органами державної податкової служби, що засвідчують присвоєння цим особам ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та законного представника малолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

6.3. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має в цьому банку рахунків, то відкриття поточного рахунку цій особі здійснюється в такому порядку.

Неповнолітня особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку свідоцтво про народження. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати довідку із зразком свого підпису, видану навчальним закладом, де вона навчається, або картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально;

подати документ або копію документа, засвідчену нотаріально або органом, що його видав, який надає змогу банку визначити місце проживання цієї особи;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

укласти з банком договір банківського рахунку.

Якщо неповнолітня особа подає довідку із зразком свого підпису, що видана навчальним закладом, де вона навчається, то ця особа має заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).

Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням свідоцтва про народження та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку, який здійснює ідентифікацію клієнта, та неповнолітньої особи, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років відкривають поточні рахунки в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї інструкції.

6.4. Якщо фізична особа (у тому числі неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття нового поточного рахунку здійснюється в такому порядку.

Фізична особа має:

пред'явити уповноваженому працівнику банку паспорт або документ, що його замінює;

заповнити заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5) та картку із зразками підписів (додаток 4). Зразки підписів засвідчуються підписом уповноваженого працівника банку.

Між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

6.5. Відкриття поточного рахунку фізичною особою на користь третьої особи здійснюється в такому порядку:

фізична особа,                       яка    відкриває    рахунок,    пред'являє

уповноваженому працівнику банку свій паспорт або документ, що його

замінює. Якщо ця фізична особа є резидентом, то вона додатково має

пред'явити документ,  виданий органом державної податкової служби,

що  засвідчує  присвоєння  їй  ідентифікаційного  номера  платника

податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції;

фізична особа, яка відкриває рахунок, заповнює заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 5);

між фізичною особою і банком укладається договір банківського рахунку.

Під час першого звернення до банку фізичної особи, на користь якої відкрито рахунок, з метою використання рахунку вона має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу - власника рахунку і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції. Фізична особа - власник рахунку заповнює картку із зразками підписів (додаток 4).

6.6. Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття поточного рахунку однією фізичною особою іншій фізичній особі на підставі довіреності здійснюється в порядку, визначеному пунктом 6.1 цієї інструкції, за умови пред'явлення довіреною особою паспорта або документа, що його замінює, та подання довіреності (копії довіреності), засвідченої нотаріально. Якщо довірена особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа додатково має подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків фізичній особі, на ім'я якої відкривається рахунок. Ця копія має бути засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку. Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює та документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

Якщо довіреність надана тільки на відкриття поточного рахунку, то картка із зразками підписів під час відкриття рахунку не заповнюється. Під час першого звернення до банку фізичної особи, на ім'я якої відкрито поточний рахунок (власника рахунку), з метою використання рахунку вона має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, який засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

заповнити картку із зразками підписів (додаток 4).

Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, в порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

6.7. Для здійснення деяких видів виплат на користь фізичних осіб (заробітної плати, дивідендів, стипендій, пенсій, соціальної допомоги, повернення надлишково сплачених сум тощо) юридичні особи можуть відкривати поточні рахунки фізичним особам, уклавши з банком договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб. Ці рахунки відкриваються в такому порядку.

Особа, яка від імені юридичної особи відкриває поточні рахунки на користь фізичних осіб, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документ, що підтверджує її повноваження;

подати документи    (копії    документів,    засвідчені                                                                в

установленому порядку),  на підставі яких банк може ідентифікувати

юридичну особу (визначити її  назву,  місцезнаходження,  документи

про   підтвердження  державної  реєстрації,  ідентифікаційний  код

згідно з Ідиним  державним  реєстром  підприємств  та  організацій

України, реквізити банку, у якому відкрито рахунок, і номер рахунку);

подати заяву юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб (додаток 6);

подати перелік фізичних осіб із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та ідентифікаційного номера платника податків кожної фізичної особи. Цей перелік має бути засвідчений підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

На підставі зазначених вище документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію юридичної особи.

Між банком і юридичною особою укладається договір про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб.

Договір про відкриття поточних рахунків фізичним особам, перелік фізичних осіб, поданий юридичною особою, та оригінал заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб разом з документами, що ідентифікують юридичну особу, зберігаються в окремій справі. В оригіналі заяви про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб розділ "Відмітки банку" не заповнюється.

На підставі копій заяви юридичної особи про відкриття поточних рахунків на користь фізичних осіб після заповнення в кожній з них розділу "Відмітки банку" уповноважений працівник банку відкриває поточні рахунки фізичним особам за переліком і формує справи з юридичного оформлення рахунків. Порядок копіювання заяви (юридичною особою або банком) у кількості, що дорівнює кількості фізичних осіб, зазначеній у переліку, визначається договором між банком та юридичною особою.

Видаткові операції за цими рахунками здійснюються після звернення фізичних осіб до банку (зокрема, для отримання грошей або платіжної картки), пред'явлення ними документів, які дають змогу банку ідентифікувати цих клієнтів, укладення договору банківського рахунку та у разі потреби - заповнення картки із зразками підписів (додаток 4). Уповноважений працівник банку ідентифікує цих осіб і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

6.8. Для зарахування доходів з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню, фізична особа-нерезидент - отримувач доходів відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) відкриває окремий поточний рахунок у порядку, установленому цією главою інструкції.

У разі відкриття цього окремого поточного рахунку фізичній особі-нерезиденту в договорі банківського рахунку має бути обумовлено:

зарахування на рахунок виключно доходів з джерелом їх походження в Україні, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню;

подання фізичною особою-нерезидентом (власником рахунку) розрахункових документів на здійснення видаткових операцій з одночасним поданням платіжного доручення на перерахування суми податків (під час подання документів банк здійснює перевірку правильності нарахування суми податку) або визначено, що банк за дорученням власника рахунку самостійно нараховуватиме, утримуватиме та перераховуватиме суми податку під час здійснення за цим рахунком видаткових операцій.

7. Використання коштів за поточними рахунками фізичних осіб

7.1. Видаткові операції за поточними рахунками фізичних осіб здійснюються за розпорядженням власника або за його дорученням на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку. Якщо довіреність складається в банку (у присутності власника рахунку та довірених осіб), то вона засвідчується уповноваженим працівником банку і додаткового засвідчення не потребує.

7.2. Якщо в процесі обслуговування поточного рахунку його власник - фізична особа надає право розпорядження рахунком іншій фізичній особі, то довірена особа під час першого звернення до банку з метою використання рахунку має пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і підтвердити свої повноваження щодо розпорядження рахунком. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Довірена особа має заповнити нову картку із зразками підписів і зазначити зразок свого підпису. У новій картці із зразками підписів на підставі документа, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою, у рядку "інші відмітки" уповноважений працівник банку зазначає строк дії цієї картки.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння цій особі ідентифікаційного номера платника податків, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

Документ, що підтверджує право розпорядження рахунком довіреною особою (довіреність або копія довіреності, засвідчена нотаріально), а також копії документів, які підтверджують здійснення банком ідентифікації довіреної особи, зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

7.3. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження). Якщо заповідальне розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія заповідального розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, що складений після того, як було зроблене заповідальне розпорядження, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

7.4. Коштами на поточному рахунку, відкритому на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її батьки (усиновителі) або опікуни після ідентифікації банком цих осіб.

Неповнолітня особа розпоряджається коштами на поточному рахунку, відкритому на її ім'я іншими особами, за згодою її батьків (усиновителів) або піклувальників.

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на рахунок, відкритий нею на своє ім'я, а також заробітною платою (заробітком) і стипендією, що надходять на її рахунок. Коштами, унесеними будь-якою іншою особою на поточний рахунок неповнолітньої особи, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

7.5. Видаткові операції за поточним рахунком, відкритим на користь третьої особи, здійснюються лише після ідентифікації особи, на ім'я якої відкрито рахунок.

7.6. Видаткові операції за поточним рахунком фізичної особи-нерезидента, відкритим іншою фізичною особою-резидентом або нерезидентом, здійснюються тільки за наявності довіреності фізичної особи-нерезидента, що засвідчена в установленому законодавством України порядку.

7.7. Забороняється використовувати поточні рахунки фізичних осіб для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

7.8. За поточними рахунками в національній валюті фізичних осіб-резидентів здійснюються всі види розрахунково-касових операцій відповідно до умов договору та вимог законодавства України, які не пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності.

З цих рахунків забороняється перерахування коштів на будь-який рахунок фізичних осіб-нерезидентів.

7.9. На окремий поточний рахунок у національній або іноземній валюті фізичної особи-нерезидента, відкритий відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ), зараховуються виключно кошти, отримані як доходи з джерелом їх походження з України, що виплачуються фізичній особі-нерезиденту іншою фізичною особою-нерезидентом і підлягають оподаткуванню.

Під час здійснення будь-яких видаткових операцій за окремим поточним рахунком банк нараховує, утримує і сплачує податок до бюджету від імені та за рахунок власника цього рахунку.

7.10. На поточні рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються такі кошти:

оплата праці, матеріальна допомога, авторські гонорари, премії, призи, одержані від юридичної особи-резидента та представництва юридичної особи-нерезидента;

відшкодування шкоди, заподіяної працівникам унаслідок каліцтва;

за реалізоване власне майно;

одержані в порядку спадкування;

одержані в результаті здійснення іноземної інвестиції в Україну;

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

повернені надлишково сплачені суми податків і зборів (обов'язкових платежів);

відшкодування страхових сум;

за погашені іменні цінні папери банку, у якому відкритий цей рахунок, уключаючи іменні ощадні (депозитні) сертифікати;

з власних поточних і вкладних (депозитних) рахунків, у тому числі від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України;

кошти, що були раніше зняті готівкою власником з рахунків і не використані. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

готівкові кошти, одержані в Україні як авторська винагорода, за умови пред'явлення авторського договору (договору про передачу права на використання твору), укладеного відповідно до вимог статті 33 Закону України від 11.07.2001 N 2627 ( 2627-14 ) "Про внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" (із змінами), та свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір відповідно до частини п'ятої статті 11 цього Закону, копії яких уповноважений працівник банку має направити в документи дня банку.

Готівкові кошти зараховуються на рахунок за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку).

Ощадний (депозитний) сертифікат не може бути підтвердженням джерела походження коштів.

7.11. З поточних рахунків у національній валюті фізичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника або за його дорученням проводяться такі операції:

видача коштів готівкою;

видача платіжних документів для здійснення безготівкових розрахунків;

розрахунки в безготівковій формі за послуги, надані юридичними та фізичними особами на території України;

сплата податків і зборів (обов'язкових платежів);

сплата страхових і членських внесків;

здійснення платежів з відшкодування витрат судовим, слідчим, нотаріальним та іншим повноважним органам;

перерахування на поточний рахунок іншої фізичної особи;

перерахування на власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як внесок до її статутного фонду у випадках, передбачених законодавством України;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як реінвестування в об'єкт первинного інвестування або в інші об'єкти інвестування відповідно до законодавства України;

перерахування за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою її переказу за кордон за неторговельними операціями за умови документального підтвердження джерел походження національної валюти;

перерахування для здійснення розрахунків за іменні ощадні (депозитні) сертифікати цього банку.

7.12. На поточні рахунки в іноземній валюті фізичних осіб-резидентів зараховуються:

готівкова валюта;

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку відповідно до законодавства України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

валюта, переказана з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України (у тому числі отримана від нерезидентів на підставі виданих Національним банком реєстраційних свідоцтв щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті, а також повернута з-за кордону як раніше здійснена інвестиція на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку та доходи, прибутки від цих інвестицій);

валюта, одержана з-за кордону від юридичної особи-нерезидента як оплата праці, премії, призи, авторські гонорари;

валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку;

валюта за платіжними документами, увезеними з-за кордону власником рахунку і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну;

валюта, перерахована власнику рахунку за дорученням юридичної особи-нерезидента через юридичну особу-резидента (посередника) на підставі укладених міжнародних угод (контрактів, договорів), якими передбачено отримання фізичними особами-резидентами гонорарів, премій, призів та інших виплат від нерезидентів України з-за кордону за використання їх творів, винаходів, відкриттів тощо відповідно до законодавства України;

валюта, перерахована митними органами, яка була прийнята на зберігання відповідно до вимог інструкції про переміщення валюти ( z0452-00 );

валюта, одержана в порядку спадкування;

валюта, перерахована за рішенням суду;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта, перерахована з рахунку отримувача гуманітарної допомоги на поточні рахунки набувачів гуманітарної допомоги;

валюта, перерахована в межах України іншою фізичною особою (резидентом або нерезидентом) з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою перерахування її за кордон за неторговельними операціями у випадках, передбачених Правилами здійснення переказів іноземної валюти за межі України за дорученням фізичних осіб та одержання фізичними особами в Україні переказаної їм із-за кордону іноземної валюти, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 17.01.2001 N 18 ( z0099-01 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України

02.02.2001 за N 99/5290, із змінами (далі - Правила здійснення переказів іноземної валюти);

валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів;

валюта, перерахована як кредит в іноземній валюті відповідно до кредитного договору;

валюта, куплена уповноваженим банком за дорученням власника рахунку для погашення заборгованості за кредитом в іноземній валюті та сплати процентів за ним;

валюта, перерахована адвокатською компанією, яка за дорученням власника рахунку представляє його інтереси за кордоном у вирішенні справ щодо спадщини, пенсії, аліментів, відшкодування заподіяної шкоди, страхового відшкодування;

валюта I групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) у редакції постанови Правління Національного банку України від 02.10.2002 N 378 ( z0841-02 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України

24.10.2002 за N 841/7129, із змінами (далі - Класифікатор), куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського рахунку.

7.13. З поточного рахунку в іноземній валюті за розпорядженням фізичної особи-резидента або за його дорученням проводяться такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти ( z0099-01 );

перерахування на рахунок нерезидента-інвестора в Україні або на його рахунок в іноземному банку з метою викупу частки участі іноземного інвестора, внесеної ним до статутного фонду українського підприємства, інших коштів, пов'язаних з частковим або повним поверненням іноземному інвестору його інвестиції, здійсненої в Україну, уключаючи спільну діяльність без створення юридичної особи, а також отриманих нерезидентом доходів (дивідендів) від інвестиційної діяльності в Україні;

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти);

перерахування в межах України на рахунок іншої фізичної особи-резидента;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами;

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

перерахування за межі України нерезидентам для погашення власної заборгованості за кредитами, позиками (у тому числі проценти, комісійні, неустойка), отриманими за виданими Національним банком реєстраційними свідоцтвами щодо залучення кредитів, позик в іноземній валюті;

перерахування за кордон інвестицій на підставі індивідуальних ліцензій Національного банку;

перерахування коштів для погашення власної заборгованості за отриманим кредитом в іноземній валюті та сплати процентів за ним;

перерахування на                       підставі                     індивідуальної                        ліцензії

Національного банку на рахунок нерезидента як оплата нерухомого та рухомого майна (земельні ділянки, житлові будинки, квартири, офіси, транспортні засоби, обладнання тощо, за винятком цінних паперів), що належить нерезиденту на правах спадщини або було придбано ним в Україні;

продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти I групи Класифікатора ( z0841-02 ) за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського рахунку;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару або надання послуг на території України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції).

7.14. На поточний рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

валюта, перерахована з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

готівкова валюта, яка ввезена в Україну і зареєстрована митними органами під час в'їзду в Україну. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України;

валюта за платіжними документами, увезена в Україну власником рахунку і зареєстрована митними органами під час в'їзду в Україну (у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку України про зарахування іноземної валюти на рахунок, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

валюта за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

валюта за іменними платіжними документами (чеками), виписаними уповноваженими банками України;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України (у разі отримання переказів із-за кордону, увезення платіжних карток і чеків емітентів-нерезидентів та інших платіжних документів);

валюта, одержана в Україні як оплата праці, матеріальна допомога, авторські гонорари, премії, призи відповідно до законодавства України;

валюта, що перерахована в межах України цією або іншою фізичною особою-нерезидентом з власного поточного рахунку в іноземній валюті;

валюта, перерахована митними органами, що була прийнята на зберігання, відповідно до вимог інструкції про переміщення валюти ( z0452-00 );

валюта,  перерахована  за  рішенням  суду;

повернені суми сплаченого мита, зборів і застави;

успадковані кошти у  валюті;

валюта з власних поточних або вкладних (депозитних) рахунків;

готівкова валюта, що була раніше знята власником рахунку і не використана. Такі кошти можуть бути зараховані на цей рахунок у сумі, яка не перевищує раніше зняту, і тільки до закінчення дії відкритої візи, а в разі безвізового в'їзду в Україну - до закінчення терміну законного перебування в Україні;

валюта, одержана власником рахунку від погашення ощадних (депозитних) сертифікатів банку, у якому відкритий рахунок;

валюта, куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за рахунок наявних коштів на поточному рахунку в національній валюті цієї фізичної особи з метою переказу її за кордон за неторговельними операціями у випадках, передбачених Правилами здійснення іноземної валюти ( z0099-01 );

валюта, що перерахована в межах України фізичною особою-резидентом на підставі індивідуальної ліцензії Національного банку;

валюта I групи Класифікатора ( z0841-02 ), куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського рахунку.

Копії документів, що підтверджують джерела походження готівкової іноземної валюти у фізичної особи-нерезидента, залишаються в документах дня банку.

7.15. З поточного рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням здійснюються такі операції:

а) в іноземній валюті:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України і кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти ( z0099-01 );

виплата готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

виплата платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти);

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті;

перерахування в межах України на поточний рахунок іншої фізичної особи - резидента або нерезидента;

перерахування на рахунок нерезидента-інвестора для подальшого здійснення інвестицій в Україну;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як сплата мита, зборів або застави;

перерахування власником рахунку коштів за операціями з ощадними (депозитними) сертифікатами цього банку;

купівля наперед оплачених платіжних карток міжнародних платіжних систем;

продаж на міжбанківському валютному ринку України для подальшого зарахування на рахунок у національній валюті;

перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов'язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій);

продаж на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти I групи Класифікатора ( z0841-02 ) за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського рахунку;

б) у грошовій одиниці України:

виплата готівкою в грошовій одиниці України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

перерахування коштів для сплати юридичній особі за продаж товару або надання послуг на території України (купівля іноземної валюти здійснюється за курсом уповноваженого банку, що діє на день здійснення операції);

перерахування коштів для сплати мита, податків та інших обов'язкових платежів (податки нараховуються з доходу, перерахованого в гривні за офіційним курсом Національного банку, що діє на день здійснення банком-резидентом видаткових операцій).

8. Особливості відкриття карткових рахунків

8.1. Банки відкривають клієнтам карткові рахунки на умовах договору в порядку, установленому цією інструкцією для відкриття поточних рахунків, з урахуванням визначених цією главою інструкції особливостей.

Для відкриття карткових рахунків клієнти подають документи, які передбачені цією інструкцією для відкриття поточних рахунків, крім картки із зразками підписів, що подається, коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи. Якщо картка із зразками підписів не оформляється, то в разі потреби (закриття рахунку, втрата або пошкодження платіжної картки тощо) операції здійснюються за умови пред'явлення клієнтом паспорта або документа, що його замінює. У цьому разі як зразок підпису використовується підпис клієнта, зазначений у договорі.

У заяві про відкриття карткового рахунку, крім реквізитів, передбачених у відповідних додатках до цієї інструкції, за потреби зазначаються інші додаткові реквізити, установлені банком та/або платіжною системою, які потрібні для ідентифікації держателя картки, визначення параметрів платіжної картки тощо.

8.2. Якщо клієнт уже має в банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття такому клієнту карткового рахунку здійснюється шляхом укладання договору на підставі заяви про відкриття поточного рахунку. Коли використання зразка підпису вимагається правилами платіжної системи або є потреба надання права розпорядження картковим рахунком іншим особам, то клієнту потрібно подати нову картку із зразками підписів.

8.3. Банк, який розповсюджує платіжні картки та укладає договори від імені банку-емітента, може приймати від клієнта документи, потрібні для відкриття карткового рахунку, з дотриманням порядку відкриття поточних рахунків клієнтів, передбаченого цією інструкцією, якщо це обумовлено в договорі, укладеному між цим банком і банком - емітентом платіжних карток.

8.4. Операції за картковими рахунками здійснюються з урахуванням особливостей, визначених відповідними нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють здійснення операцій із застосуванням платіжних карток.

9. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків суб'єктам господарювання та використання коштів

за цими рахунками

9.1. Якщо суб'єкт господарювання не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені суб'єкта господарювання відкриває вкладний (депозитний) рахунок, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документ, що підтверджує її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи    (копії    документів,    засвідчені                                                                в

установленому   порядку)  за  переліком,  визначеним  цією  главою

інструкції;

на підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію суб'єкта господарювання та осіб, уповноважених розпоряджатися вкладним (депозитним) рахунком;

між банком і суб'єктом господарювання укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

9.2. Якщо юридична особа не має рахунків у цьому банку, то банк відкриває вкладний (депозитний) рахунок за умови подання нею таких документів:

копії свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім бюджетних установ та організацій);

копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), засвідченої органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають;

копії довідки про внесення юридичної особи до Ідиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Юридична особа, яка використовує найману працю і є платником страхових внесків, додатково до цих документів подає копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки юридичної особи.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з вкладного (депозитного) рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку юридична особа додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену в установленому порядку.

9.3. Відокремленому підрозділу, який не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання ним таких документів:

клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку, у якому відкривається вкладний (депозитний) рахунок відокремленому підрозділу, про відкриття рахунку, із зазначенням місцезнаходження юридичної особи, її ідентифікаційного коду, номера поточного рахунку та назви банку, у якому він відкритий, а також назви органу державної податкової служби, де юридична особа перебуває на обліку;

копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ, засвідченої нотаріально або органом, що створив відокремлений підрозділ;

копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі виконавчої влади, іншому органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідченої нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію (крім підрозділів бюджетних установ і організацій);

копії документа, що підтверджує взяття відокремленого підрозділу на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідченої тим органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копії довідки про внесення відокремленого підрозділу до Ідиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідченої органом, який видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

Якщо відокремлений підрозділ розташований на території іншої територіальної громади, ніж юридична особа, що його створила, має окремий баланс, здійснює розрахунки з оплати праці самостійно і є платником страхових внесків, то цей підрозділ додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. інформацію про те, що відокремлений підрозділ не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки відокремленого підрозділу.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремлений підрозділ додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток

2), засвідчену в установленому порядку.

9.4. Фізичній особі-підприємцю, яка не має рахунків у цьому банку, вкладний (депозитний) рахунок відкривається за умови подання нею таких документів:

копії свідоцтва                          про    державну    реєстрацію    фізичної

особи-підприємця уповноваженим органом  державної  влади  України,

засвідченої нотаріально або органом, що його видав;

копії документа,    що    підтверджує                                             взяття                  фізичної

особи-підприємця  на  облік  в органі державної податкової служби,

засвідченої  органом,  що  видав  документ,  або  нотаріально   чи

підписом уповноваженого працівника банку.

Фізична особа-підприємець, яка використовує найману працю, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення нею органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. інформацію про те, що фізична особа-підприємець не використовує найману працю, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом фізичної особи-підприємця та за наявності - відбитком його печатки.

9.5. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається суб'єкту господарювання, який уже має в цьому банку поточний рахунок (тобто коли банком здійснено ідентифікацію клієнта і сформовано справу з юридичного оформлення рахунку), то вкладний (депозитний) рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу.

Суб'єкт господарювання, який використовує найману працю і є платником страхових внесків, під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку має подати банку копію документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. інформацію про те, що суб'єкт господарювання не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, цей клієнт обов'язково має зазначити в договорі банківського вкладу або в довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника та відбитком печатки суб'єкта господарювання.

Відокремлений підрозділ додатково має подати клопотання юридичної особи про відкриття вкладного (депозитного) рахунку відокремленому підрозділу.

9.6. Кошти на вкладний (депозитний) рахунок суб'єкта господарювання перераховуються з його поточного рахунку і після настання обставин їх повернення, визначених договором банківського вкладу, повертаються на поточний рахунок суб'єкта господарювання. Проведення розрахункових операцій і видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання забороняється.

9.7. Нараховані    проценти    за    депозитами                                                        суб'єктів

господарювання  відповідно  до  умов  договору банківського вкладу

можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися  на

поповнення депозиту.

9.8. За договором банківського вкладу банк зобов'язаний видати вклад на першу вимогу вкладника - суб'єкта господарювання, крім вкладів, внесених юридичною особою на інших умовах повернення, що встановлені договором банківського вкладу.

10. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків фізичним особам і використання коштів за цими рахунками

10.1. Якщо фізична особа не має рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку:

фізична особа має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків;

уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції;

між банком і фізичною особою укладається в письмовій формі договір банківського вкладу;

фізична особа вносить або перераховує з іншого власного рахунку кошти на вкладний (депозитний) рахунок;

на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок банк видає фізичній особі ощадну книжку або інший документ, що її замінює і який видається згідно з внутрішніми положеннями банку.

10.2. В ощадній книжці зазначаються назва і місцезнаходження банку, номер вкладного (депозитного) рахунку, усі грошові суми, зараховані та списані з рахунку, а також залишок грошових коштів на рахунку на час пред'явлення ощадної книжки банку.

Відомості про вклад, наведені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

10.3. Вкладні (депозитні) рахунки на ім'я малолітніх осіб (дітей, які не досягли 14 років) відкриваються їх законними представниками [батьками (усиновлювачами) або опікунами] чи іншими особами.

10.4. Якщо в цьому банку немає рахунків, відкритих на ім'я малолітньої особи, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи її законним представником здійснюється в порядку, установленому цією інструкцією для відкриття поточних рахунків на ім'я малолітніх осіб, а будь-якою іншою особою - у порядку, установленому цією інструкцією для відкриття вкладних (депозитих) рахунків на користь третіх осіб.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я малолітньої особи іншою особою, але не її законним представником, уповноважений працівник банку ідентифікує малолітню особу та її законного представника під час першого звернення до банку законного представника з метою використання рахунку.

10.5. Якщо неповнолітня особа віком від 14 до 16 років не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Неповнолітня особа має:

пред'явити свідоцтво про народження. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати документ, що дає змогу банку визначити місце проживання цієї особи, або копію цього документа, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ.

Уповноважений працівник банку ідентифікує неповнолітню особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та неповнолітньої особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

Між банком і неповнолітньою особою укладається договір банківського вкладу.

Якщо неповнолітня особа, якій виповнилось 16 років, не має рахунків у цьому банку, то відкриття їй вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в порядку, установленому пунктом 10.1 цієї інструкції.

10.6. Якщо фізична особа (у тому числі - неповнолітня особа) вже має в цьому банку рахунок, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється на підставі договору банківського вкладу за умови пред'явлення цією фізичною особою паспорта або документа, що його замінює.

10.7. Фізична особа може відкрити вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи шляхом укладення договору банківського вкладу за умови пред'явлення особою, яка відкриває рахунок, паспорта або документа, що його замінює. Якщо ця особа є резидентом, то вона додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків.

Уповноважений працівник банку ідентифікує фізичну особу, яка відкриває рахунок, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням вищезазначених документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

У разі відкриття вкладного (депозитного) рахунку на користь третьої особи ця особа набуває права вкладника з часу пред'явлення нею до банку першої вимоги, що випливає з прав вкладника, або вираження нею іншим способом наміру скористатися такими правами.

До набуття особою, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, прав вкладника ці права належать особі, яка відкрила вкладний (депозитний) рахунок.

Розпорядження коштами за вкладним (депозитним) рахунком особою, на ім'я якої відкрито рахунок, здійснюється лише після її ідентифікації банком.

Якщо особа, на користь якої відкрито вкладний (депозитний) рахунок, відмовилася від вкладу, то особа, яка уклала договір банківського вкладу та відкрила вкладний (депозитний) рахунок на користь третьої особи, має право вимагати повернення вкладу або перевести на своє ім'я шляхом укладення додаткової угоди або нового договору банківського вкладу і відкриття нового вкладного (депозитного) рахунку.

10.8. Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою на ім'я іншої фізичної особи може здійснюватися на підставі довіреності, засвідченої в установленому законодавством порядку.

Відкриття вкладного (депозитного) рахунку однією фізичною особою іншій особі на підставі довіреності здійснюється в такому порядку.

Довірена особа має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати довіреність (або копію довіреності), засвідчену нотаріально.

Якщо рахунок відкривається на ім'я фізичної особи-резидента і в довіреності не зазначений ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-резидента, на ім'я якої відкривається рахунок, то довірена особа має додатково подати копію документа, виданого органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння ідентифікаційного номера платника податків особі, на ім'я якої відкривається рахунок, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи уповноваженим працівником банку.

Уповноважений працівник банку ідентифікує довірену особу і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

Під час першого звернення до банку власника рахунку з метою використання коштів за рахунком він має пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково має пред'явити документ, виданий органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків. Уповноважений працівник банку ідентифікує власника рахунку та підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням паспорта або документа, що його замінює, у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

10.9. У разі укладення договору банківського вкладу з наданням вкладнику ощадної книжки видача коштів з вкладного (депозитного) рахунку, виплата процентів за вкладом і виконання розпоряджень власника рахунку про перерахування грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку іншим особам здійснюються банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо ощадну книжку втрачено або її зроблено непридатною для пред'явлення, то банк за заявою власника рахунку видає йому нову ощадну книжку.

10.10. Незалежно від того, на яких умовах укладався договір банківського вкладу (на умовах видачі вкладу на першу вимогу або на умовах повернення вкладу з закінченням установленого договором строку чи на інших умовах повернення вкладу), банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника - фізичної особи.

10.11. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки фізичних осіб можуть бути внесені готівкою, перераховані з іншого власного вкладного (депозитного) або поточного рахунку. Після закінчення строку або настання інших обставин, визначених законодавством України чи договором банківського вкладу, кошти з вкладного (депозитного рахунку) повертаються власнику шляхом видачі готівкою або перерахування на його власний поточний або інший вкладний (депозитний) рахунок.

Нараховані проценти за депозитами фізичних осіб відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на їх поточні рахунки або зараховуватися на поповнення депозиту чи виплачуватися фізичним особам готівкою.

10.12. Під час здійснення операцій за вкладним (депозитним) рахунком фізичної особи як зразок підпису використовується зразок підпису особи, зазначений у договорі банківського вкладу.

10.13. На вкладний (депозитний) рахунок фізичної особи можуть зараховуватися кошти, які надійшли на ім'я власника рахунку від іншої особи, якщо договором банківського вкладу не передбачено інше. При цьому вважається, що власник рахунку погодився на одержання грошових коштів від іншої особи, надавши їй необхідні дані про свій вкладний (депозитний) рахунок.

10.14. Фізична особа може зробити відповідне розпорядження банку щодо коштів, що їй належать, на випадок своєї смерті (заповідальне розпорядження). Якщо заповідальне розпорядження клієнта складається у формі окремого документа, то на ньому має бути зазначена дата його складання. Цей документ засвідчується підписом уповноваженого працівника банку і зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

Дія заповідального розпорядження може бути повністю або частково скасована заповітом, складеним після того, як було зроблене розпорядження банку, якщо в заповіті змінено особу, до якої має перейти право на кошти фізичної особи - власника рахунку, або якщо заповіт стосується всього майна спадкодавця.

10.15. Коштами, що внесені на вкладний (депозитний) рахунок, відкритий на ім'я малолітньої особи, розпоряджаються її законні представники - батьки (усиновителі) або опікуни. Законний представник малолітньої особи може розпоряджатися рахунком, відкритим на ім'я малолітної особи іншою особою, після пред'явлення ним документів, які дають змогу банку ідентифікувати його та малолітню особу. Опікун додатково має пред'явити документ, що підтверджує статус законного представника малолітньої особи.

Уповноважений працівник банку ідентифікує розпорядників коштів і підтверджує здійснення здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів. Копії цих документів засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку і законного представника малолітної особи як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються у справі з юридичного оформлення рахунку.

Коштами на вкладному (депозитному) рахунку, відкритому на ім'я неповнолітньої особи, розпоряджається неповнолітня особа за згодою її батьків (усиновителів) або піклувальників.

Неповнолітня особа має право самостійно розпоряджатися внесеними нею коштами на відкритий нею вкладний (депозитний) рахунок. Коштами, внесеними на вкладний (депозитний) рахунок неповнолітньої особи будь-якою іншою особою, розпоряджаються неповнолітні особи за згодою батьків (усиновителів) або піклувальників.

10.16. На вкладні (депозитні) рахунки в національній валюті фізичних осіб-нерезидентів зараховуються:

готівкові кошти за наявності підтвердження джерел походження цих коштів (копії підтвердних документів залишаються в документах дня банку);

кошти з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

кошти, внесені іншою фізичною особою-нерезидентом, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

10.17. З    вкладних    (депозитних)    рахунків                                                             фізичних

осіб-нерезидентів   у   національній   валюті  кошти  повертаються

вкладнику шляхом:

виплати готівкових коштів;

виплати платіжними документами;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок.

10.18. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-резидента зараховуються:

готівкова валюта;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

валюта I групи Класифікатора ( z0841-02 ), куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського вкладу;

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

10.19. З вкладного (депозитного) рахунку фізичної особи-резидента в іноземній валюті за розпорядженням вкладника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти);

продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти I групи Класифікатора ( z0841-02 ) за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на вкладний (депозитний) рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського вкладу;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

10.20. На вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента зараховуються:

готівкова валюта, яка ввезена в Україну відповідно до законодавства України. Під час зарахування на рахунок увезених в Україну коштів у митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку. Копії документів, що підтверджують джерела походження іноземної валюти, залишаються в документах дня банку;

готівкова валюта, отримана в Україні відповідно до законодавства України;

валюта I групи Класифікатора ( z0841-02 ), куплена уповноваженим банком на міжбанківському валютному ринку України за дорученням власника рахунку за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора відповідно до умов договору банківського вкладу;

валюта, перерахована з власного поточного або власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті;

кошти, внесені іншою фізичною особою, якщо це передбачено договором банківського вкладу;

проценти на банківський вклад, якщо це передбачено договором.

10.21. З вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті фізичної особи-нерезидента за розпорядженням власника або за його дорученням кошти повертаються шляхом:

перерахування за межі України через кореспондентські рахунки уповноважених банків України та кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, що відкриті в уповноважених банках України, відповідно до Правил здійснення переказів іноземної валюти ( z0099-01 );

виплати готівкою (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

виплати платіжними документами (вивезення за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти);

продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти I групи Класифікатора ( z0841-02 ) за іншу іноземну валюту цієї групи Класифікатора з одночасним зарахуванням купленої іноземної валюти на рахунок цієї фізичної особи відповідно до умов договору банківського рахунку;

перерахування на власний поточний або власний вкладний (депозитний) рахунок в іноземній валюті.

11. Порядок відкриття поточних рахунків типу "Н" у національній валюті та використання коштів

за цими рахунками

11.1. Поточний рахунок типу "Н" у національній валюті відкривається уповноваженим банком таким іноземним представництвам:

офіційним представництвам;

представництвам юридичних                          осіб-нерезидентів,    які    не

займаються на території України підприємницькою діяльністю (далі в

цій главі - представництва юридичних осіб-нерезидентів);

представництвам іноземних банків;

організаціям і установам (групам управління програмами або проектами), які згідно з чинними міжнародними договорами України та законодавством України залучаються до здійснення програм або проектів міжнародної допомоги чи міжнародної технічної допомоги;

військовим частинам                        Чорноморського    флоту    Російської

Федерації, що дислокуються на території України, які одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації.

11.2. Відкриття поточного рахунку типу "Н" у національній валюті іноземному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред'явити паспорт   або   документ,   що   його  замінює,  і

документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи    (копії    документів,    засвідчені                                                                в

установленому порядку) згідно з переліком, визначеним цією главою інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "Н" у національній валюті.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

11.3. Для відкриття офіційному представництву поточного рахунку типу "Н" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява офіційного представництва про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена Міністерством закордонних справ України або нотаріально.

Якщо офіційне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію офіційного представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію офіційного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

інформацію про те, що офіційне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11.4. Для                        відкриття                          представництву                           юридичної

особи-нерезидента поточного рахунку типу "Н" у національній валюті

до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва юридичної особи-нерезидента про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчена нотаріально;

копія свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчена нотаріально або органом, що його видав;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставляння апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо представництво юридичної особи-нерезидента використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію представництва юридичної особи-нерезидента у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

інформацію про                    те,                 що             представництво    юридичної

особи-нерезидента не використовує найману працю і не  є  платником

страхових   внесків,  клієнт  обов'язково  зазначає  в  заяві  про

відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11.5. Для відкриття представництву іноземного банку поточного рахунку типу "Н" до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява представництва про відкриття поточного рахунку (додаток

1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчена нотаріально;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією чи іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копію свідоцтва про державну реєстрацію представництва іноземного банку в Національному банку України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо представництво іноземного банку використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копії документів, що підтверджують реєстрацію представництва іноземного банку у відповідних органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, засвідчені органами, що їх видали, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку.

інформацію про те, що представництво іноземного банку не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

11.6. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм та проектів міжнародної технічної допомоги організація або установа (група управління) до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

лист-клопотання організації або установи, уповноваженої від України на виконання міжнародної технічної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання тією або іншою особою представницьких функцій в Україні, засвідчену нотаріально;

картку із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;

а також засвідчені уповноваженим органом державної влади України копію реєстраційної картки програми або проекту та копію свідоцтва про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, яка підтверджує статус виконавця програми або проекту.

11.7. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" для впровадження програм і проектів міжнародної допомоги організація або установа (група управління) відповідно до міжнародних угод між Україною та іноземними державами про надання допомоги Україні до уповноваженого банку подає такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

картку із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки (додаток 2), засвідчену нотаріально;

лист-клопотання відповідного органу, який уповноважений на виконання від України міжнародної угоди;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально;

а також засвідчені визначеним в угоді органом копію документа про акредитацію організації або установи (групи управління) - виконавця програми чи проекту, що підтверджує її статус як виконавця програми або проекту, та копію програми або проекту міжнародної допомоги.

11.8. Для відкриття поточного рахунку типу "Н" військовим частинам Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України та одержують для свого утримання бюджетні кошти за кошторисами Міністерства оборони Російської Федерації (юридичної особи-нерезидента), до уповноваженого банку подаються такі документи:

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

дозвіл фінансового органу Міністерства оборони Російської Федерації як розпорядника бюджетних коштів на відкриття рахунку флоту;

дозвіл фінансового органу Чорноморського флоту на відкриття рахунків військовим частинам у складі Чорноморського флоту;

картка із зразками підписів осіб, які розпоряджаються рахунком, і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, в установленому порядку.

11.9. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням офіційного представництва, представництва юридичної особи-нерезидента, представництва іноземного банку, а також для виконання організацією або установою (групою управління програмами чи проектами) статутної діяльності юридичної особи-нерезидента, не пов'язаної з підприємницькою діяльністю в Україні, і для впровадження програм та проектів міжнародної технічної і міжнародної допомоги можуть бути зараховані такі кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти, отриманої від відповідного органу іноземної держави або юридичної особи-нерезидента;

отримані посольством, консульством за надані консульські послуги, у тому числі і в готівковій формі;

отримані для відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить представництву (транспортні засоби, комп'ютерна та інша техніка, меблі тощо);

відшкодування суми податку на додану вартість від купівлі представництвом на території України майна для власних потреб у національній валюті;

у сумі невикористаного залишку готівкової національної валюти, що була раніше видана для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі, фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

отримані на підставі рішень судів або рішень інших органів (посадових осіб), які підлягають примусовому виконанню;

отримані представництвом банку-нерезидента в Україні з кореспондентського рахунку цього банку-нерезидента в національній валюті, відкритого в уповноваженому банку України в порядку, установленому Положенням про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів та нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 N 118 ( z0231-98 ) і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.04.98 за N 231/2671 (зі змінами).

11.10. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента, представництвом іноземного банку, організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням представництва, організації або установи (у тому числі на оплату праці, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівлі чи приміщення представництва, установи тощо);

страхування в Україні майна та транспортних засобів представництва, а також життя і здоров'я його працівників;

перерахування офіційним представництвом, представництвом юридичної особи-нерезидента та представництвом банка-нерезидента благодійних внесків на користь юридичних осіб-резидентів відповідно до законодавства України;

перерахування коштів на потреби, передбачені статутом міжнародної організації та її філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями, та статутом представництва юридичної особи-нерезидента (покриття витрат на території України імігрантам і біженцям на купівлю квитків, оформлення для них віз, їх проживання в готелях та харчування тощо);

впровадження організацією або установою (групою управління програмою чи проектом) програм і проектів міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги;

виплати готівкових коштів фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про працевлаштування за межами України, для оплати витрат, пов'язаних з їх проїздом по території України в разі виїзду за її межі.

Офіційні представництва,                                    представництва                           юридичних

осіб-нерезидентів,  представництва іноземних банків  також  можуть

використовувати  наявні  кошти  з  поточного  рахунку типу "Н" для

купівлі  на  міжбанківському  валютному  ринку  України  іноземної

валюти  згідно  з Правилами здійснення операцій на міжбанківському

валютному  ринку  України,  затвердженими   постановою   Правління

Національного банку України від 18.03.99 N 127 ( z0171-99 ) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, із змінами (далі - Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України), з метою її перерахування на:

рахунок відповідного органу іноземної держави або рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якого представляє на території України це представництво (перерахування здійснюються також у разі припинення діяльності представництва на території України, що підтверджується відповідними документами);

власний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку для використання коштів на оплату праці працівників-нерезидентів, на відрядження згідно з кошторисом.

11.11. На поточний рахунок типу "Н" для здійснення розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, можуть бути зараховані такі кошти:

від продажу на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти з рахунку в іноземній валюті;

отримані від відшкодування збитків у разі настання страхових випадків;

від нарахованих процентів за залишком коштів на цьому рахунку (якщо таке нарахування передбачене договором банківського рахунку);

від продажу на території України майна, що належить військовій частині.

11.12. Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, згідно з кошторисом для:

здійснення в Україні розрахунків, пов'язаних з утриманням військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (у тому числі на оплату праці, витрат на відрядження, орендну плату, купівлю та утримання обладнання і транспортних засобів, поточний ремонт будівель та приміщень військової частини);

страхування в Україні майна та транспортних засобів військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, а також життя і здоров'я військовослужбовців.

Наявні кошти з поточного рахунку типу "Н" також можуть бути використані військовою частиною Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України, для купівлі на міжбанківському валютному ринку України російських рублів з метою їх перерахування на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з яких було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

12. Порядок відкриття поточних рахунків типу "П" у національній валюті та використання коштів

за цими рахунками

12.1. Відкриття поточного рахунку типу "П" у національній валюті постійному представництву здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред'явити паспорт  або  документ,   що   його   замінює,   і

документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи                      (копії    документів,    засвідчені    в

установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію постійного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком типу "П" у національній валюті.

Між банком і постійним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

12.2. Для відкриття постійному представництву поточного рахунку типу "П" у національній валюті до уповноваженого банку подаються такі документи:

клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку;

заява про відкриття поточного рахунку (додаток 1);

копія легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво, засвідчена нотаріально;

копія документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копія легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчена нотаріально;

копія дозволу центрального банку відповідної країни на відкриття поточного рахунку типу "П" у національній валюті постійному представництву на території України, засвідчена нотаріально, якщо наявність цього дозволу передбачена договорами, які укладені на рівні урядів та/або центральних банків України та іноземної країни, юридичною особою якої є цей нерезидент, і набрали чинності в установленому порядку;

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально.

Якщо постійне представництво використовує найману працю , то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію постійного представництва у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку;

копію документа, що підтверджує реєстрацію постійного представництва у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю, клієнт обов'язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку "Додаткова інформація".

12.3. Поточний рахунок типу "П" у національній валюті використовується відповідно до правил, установлених для поточних рахунків юридичних осіб-резидентів (у тому числі для нарахування та зарахування на рахунок процентів за залишком коштів на цьому рахунку, якщо таке нарахування передбачено договором банківського рахунку), крім випадків купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України.

Наявні кошти з поточного рахунку типу "П" у національній валюті можуть бути використані постійним представництвом для купівлі на міжбанківському валютному ринку України іноземної валюти згідно з Правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України ( z0171-99 ) з метою її перерахування тільки на:

а) рахунок юридичної особи-нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво, на суму коштів:

отриманих унаслідок здійснення в Україні операцій з купівлі-продажу товарів (робіт, послуг). Постійне представництво страхового (перестрахового) брокера-нерезидента купує іноземну валюту на суму, отриману ним за надані послуги з перестрахування та визначену в брокерській угоді, укладеній між ним і перестрахувальником-резидентом. Ця сума включає перестрахувальну премію та брокерську винагороду, якщо брокерська винагорода не сплачується цьому брокеру-нерезиденту (його постійному представництву) перестраховиком-нерезидентом;

нарахованих і зарахованих процентів за розміщеними депозитами та за залишком коштів на цьому рахунку;

залишку на рахунку (після сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів) у разі припинення діяльності на території України, яке підтверджується відповідними документами;

б) власний поточний рахунок в іноземній валюті в уповноваженому банку України для використання на:

оплату праці працівників-нерезидентів;

виплату коштів на відрядження за кордон.

12.4. Здійснення інвестицій в Україні з цього виду рахунків забороняється.

Розміщення коштів постійними представництвами на вкладних (депозитних) рахунках у банках України здійснюється з поточного рахунку типу "П" у національній валюті цих представництв з подальшим поверненням коштів і нарахованих процентів на зазначений рахунок.

13. Порядок відкриття поточних рахунків

в іноземній валюті іноземним представництвам

і використання коштів за цими рахунками

13.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то відкриття йому поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред'явити паспорт   або   документ,   що   його  замінює,  і

документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи    (копії    документів,    засвідчені                                                                в

установленому порядку), визначені главами 11 та 12 цієї інструкції для відкриття іноземним представництвам поточних рахунків типу "Н" і "П" у національній валюті.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком в іноземній валюті.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

13.2. Якщо іноземне представництво (крім військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації) вже має в цьому банку поточний рахунок у національній валюті, цей клієнт ідентифікований банком і сформована справа з юридичного оформлення рахунку, то відкриття поточного рахунку в іноземній валюті здійснюється за умови подання іноземним представництвом заяви про відкриття рахунку та засвідченої в установленому порядку картки із зразками підписів і відбитка печатки. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації для відкриття поточного рахунку в іноземній валюті в банку, у якому йому вже відкрито поточний рахунок, подають документи за переліком, визначеним пунктом 11.8 цієї інструкції.

13.3. На поточні рахунки в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної допомоги та міжнародної технічної допомоги) зараховуються такі кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти або іноземна валюта за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, та представницьких витрат за кордоном;

у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та дорожніх чеків, що були раніше видані для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки (у тому числі для виконання міжнародних програм або проектів технічної допомоги);

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я власника рахунку, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

за іменними платіжними документами (у тому числі - дорожні чеки), що ввезені в Україну та не зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну, якщо немає передавальних написів на них (зараховуються тільки на рахунки офіційного представництва);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на поточних рахунках типу "Н" у національній валюті (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

інші надходження на користь власника рахунку, що не суперечать законодавству України.

13.4. З поточного рахунку в іноземній валюті офіційних представництв, представництв юридичних осіб-нерезидентів, які не займаються підприємницькою діяльністю (у тому числі - представництв іноземних банків), установ (груп управління програмами або проектами міжнародної технічної допомоги) за розпорядженням власника проводяться такі операції:

виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) відповідно до законодавства України;

виплата готівкою або платіжними документами працівникам на службові відрядження в разі виїзду за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницькі витрати за кордоном (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

виплата готівкою для забезпечення статутної діяльності міжнародних організацій, що користуються привілеями та імунітетом спеціалізованих установ (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти);

виплата готівкою або дорожніми чеками для оплати витрат, пов'язаних з проїздом по території іноземної держави, фізичним особам-резидентам, які уклали контракт (договір) з юридичною особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

здійснення остаточного                               розрахунку                     з                    фізичними

особами-резидентами,  які  уклали  контракт  (договір) з юридичною

особою-нерезидентом про їх працевлаштування за межами України;

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів згідно з контрактом (договором, угодою), що передбачає купівлю обладнання для виконання проектів у рамках чинних міжнародних угод про гуманітарне та техніко-економічне співробітництво;

перерахування за межі України на рахунки відповідних органів іноземної держави та юридичних осіб, інтереси яких представляють в Україні ці представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента як благодійний внесок;

перерахування залишків коштів у разі закриття поточного рахунку в одному уповноваженому банку і відкриття поточного рахунку в іншому уповноваженому банку;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання представництва, виконання статутної діяльності, впровадження міжнародних програм або проектів технічної допомоги;

інші перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.5. На поточні рахунки в іноземній валюті постійних представництв зараховуються кошти:

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником юридичної особи-нерезидента і зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

у сумі невикористаного залишку готівкової іноземної валюти та іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження та експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном;

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки України;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

за платіжними документами на ім'я постійного представництва юридичної особи-нерезидента, увезеними на територію України і зареєстрованими митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній митній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття платіжних документів, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунках типу "П" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

перераховані в межах України власнику рахунку відповідно до законодавства України;

у сумі процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку;

перераховані в межах України з власного поточного або вкладного (депозитного) рахунку;

у сумі кредитів, отриманих за кредитними договорами;

інші надходження, отримання яких не суперечить законодавству України.

13.6. З поточного рахунку в іноземній валюті постійних представництв юридичних осіб-нерезидентів за розпорядженням власника рахунку проводяться такі операції:

виплата готівкою для оплати праці працівникам-нерезидентам, які працюють в Україні за контрактом (договором) відповідно до законодавства України;

виплата готівкою або платіжними документами працівникам на службові відрядження в разі виїзду за кордон, на експлуатаційні витрати, пов'язані з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, представницькі витрати за кордоном відповідно до законодавства України (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

перерахування за межі України на рахунки юридичних осіб-нерезидентів, інтереси яких представляють в Україні ці постійні представництва (також у разі закриття цього рахунку);

перерахування на користь юридичної особи-резидента, якщо в призначенні платежу коштів, що надійшли із-за кордону, зазначено, що ці кошти згідно з договором (контрактом, угодою) належать цьому резиденту;

перерахування на рахунок юридичної особи-резидента в уповноваженому банку як благодійний внесок;

перерахування на власний поточний або вкладний (депозитний) рахунок;

перерахування для погашення заборгованості за отриманим кредитом та сплати процентів за ним;

продаж на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "П" для цільового використання (оплата витрат за кошторисом, рахунків-фактур, благодійних внесків та інших витрат, що не суперечать законодавству України);

інші будь-які перерахування, що не суперечать законодавству України.

13.7. На поточні рахунки в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, зараховуються кошти:

перераховані з-за кордону на ім'я власника рахунку через уповноважені банки;

за платіжними документами, що надіслані з-за кордону на ім'я власника рахунку в порядку, установленому законодавством України;

у готівковій формі, що ввезені на територію України уповноваженим представником Міністерства оборони Російської Федерації і зареєстровані митними органами під час в'їзду в Україну (у ввізній декларації робиться відмітка уповноваженого банку про прийняття валюти, а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку);

невикористаний залишок готівкової іноземної валюти або іноземної валюти за платіжними документами, що були раніше отримані (куплені) в уповноважених банках України для оплати витрат на відрядження, експлуатаційних витрат, пов'язаних з обслуговуванням транспортних засобів за кордоном, і представницьких витрат за кордоном;

куплені на міжбанківському валютному ринку України власником рахунку за рахунок власних коштів, наявних на рахунку типу "Н" (також у разі закриття цього рахунку), у порядку, установленому законодавством України;

сума процентів, нарахованих за залишком коштів на власному поточному рахунку.

13.8. З поточних рахунків в іноземній валюті військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України, за розпорядженням власника проводяться такі операції:

виплата готівкою                                      для                             оплати                                 праці

військовослужбовців-нерезидентів,  які  несуть службу на території

України;

виплата коштів готівкою або розрахунковими документами військовослужбовцям на службові відрядження під час виїзду за кордон (вивезення валюти за межі України здійснюється згідно з інструкцією про переміщення валюти ( z0452-00 );

продаж іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України з метою подальшого зарахування на рахунок типу "Н" для утримання військових частин Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокуються на території України;

перерахування російських рублів на рахунок відповідних органів Російської Федерації, з якого було здійснено фінансування військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації, що дислокується на території України (перерахування здійснюється також у разі припинення діяльності військової частини Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, що підтверджується відповідними документами).

14. Порядок відкриття поточних рахунків

у національній та іноземних валютах установам

міжнародних організацій і використання коштів

за цими рахунками

14.1. Спеціалізованим установам Організації Об'єднаних Націй (Міжнародний банк реконструкції і розвитку тощо), що здійснюють свою діяльність відповідно до Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" ( 995_170 ) (від 21.11.47), відкриваються поточні рахунки.

14.2. Особи (особа), які (яка) відкривають поточний рахунок, мають:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи                      (копії    документів,    засвідчені    в

установленому  порядку),  які  дають  змогу  банку  ідентифікувати

спеціалізовану установу ООН, заяву про відкриття поточного рахунку

(додаток 1) та картку із  зразками  підписів  і  відбитка  печатки

(додаток 2).

На підставі цих документів уповноважений працівник банку ідентифікує цього клієнта та осіб, уповноважених розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком та спеціалізованою установою ООН укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

14.3. Режим цього рахунку не обмежується жодним фінансовим контролем, правилами або мораторієм будь-якого роду відповідно до розділу 7 Конвенції ООН "Про привілеї та імунітети спеціалізованих установ" ( 995_170 ) (від 21.11.47).

14.4. Міжнародні фінансові установи, які здійснюють свою діяльність на підставі міжнародних програм і домовленостей, підтриманих (гарантованих) Кабінетом Міністрів України, що спрямовані на підтримку економіки України, відкривають поточні рахунки на підставі рішення Правління Національного банку.

15. Порядок відкриття вкладних (депозитних) рахунків іноземним представництвам і

використання коштів за цими рахунками

15.1. Якщо іноземне представництво не має рахунків у цьому банку, то вкладний (депозитний) рахунок у національній або іноземній валюті йому відкривається в такому порядку.

Особа, яка відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює, і документи, що підтверджують її повноваження. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи    (копії    документів,    засвідчені                                                                в

установленому порядку), визначені пунктом 15.2 цієї інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію іноземного представництва та фізичної особи, яка відкриває вкладний (депозитний) рахунок.

Між банком та іноземним представництвом укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

15.2. іноземному представництву, яке не має рахунків у цьому банку, для відкриття вкладного (депозитного) рахунку потрібно подати банку такі документи:

копію документа, що підтверджує реєстрацію (акредитацію) іноземного представництва в уповноваженому органі (уповноваженим органом) виконавчої влади України, засвідчену нотаріально або органом, що видав документ. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації цей документ не подають;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.

Представництво юридичної особи-нерезидента додатково має подати копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, засвідчену нотаріально, а представництво іноземного банку - копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля положення про представництво іноземного банку, засвідчену нотаріально. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 11.8 цієї інструкції.

Якщо іноземне представництво використовує найману працю і є платником страхових внесків, то воно додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку. інформацію про те, що іноземне представництво не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов'язково має зазначити в договорі або довідці за довільною формою. Ця довідка має бути засвідчена підписом керівника і відбитком печатки іноземного представництва.

Якщо в договорі банківського вкладу передбачено перерахування коштів з рахунку після закінчення строку зберігання з використанням платіжного доручення клієнта, то під час відкриття вкладного (депозитного) рахунку іноземне представництво додатково має подати картку із зразками підписів і відбитка печатки (додаток

2), засвідчену в установленому порядку.

15.3. Якщо вкладний (депозитний) рахунок відкривається іноземному представництву, яке вже має в цьому банку рахунок (тобто, коли банком здійснена ідентифікація клієнта і сформована справа з юридичного оформлення рахунку), то рахунок відкривається на підставі договору банківського вкладу. Військові частини Чорноморського флоту Російської Федерації додатково подають документи, зазначені в абзацах третьому та четвертому пункту 11.8 цієї інструкції.

Одночасно іноземне представництво, яке використовує найману працю, додатково має подати копію документа про повідомлення ним органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України щодо наміру відкрити вкладний (депозитний) рахунок, засвідчену в установленому порядку.

15.4. Кошти на вкладні (депозитні) рахунки іноземного представництва перераховуються з поточного рахунку, відкритого в уповноваженому банку, і повертаються на поточний рахунок. Проведення розрахункових операцій та видача коштів готівкою з вкладного (депозитного) рахунку іноземного представництва забороняється.

15.5. Нараховані проценти за депозитами іноземних представництв відповідно до умов договору банківського вкладу можуть перераховуватися на поточний рахунок або зараховуватися на поповнення депозиту.

16. Порядок відкриття рахунків нерезидентам-інвесторам

і використання коштів за цими рахунками

16.1. Відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті нерезиденту-інвестору здійснюється в такому порядку.

Особи (особа), які (яка) відкривають рахунок, мають: пред'явити паспорт  або  документ,   що   його   замінює,   і

документи, що підтверджують їх повноваження. Фізичні особи-резиденти додатково пред'являють документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їм ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи                      (копії    документів,    засвідчені    в

установленому порядку) за переліком, визначеним цією главою інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та осіб (особи), уповноважених від його імені розпоряджатися поточним рахунком.

Між банком та особою, уповноваженою нерезидентом-інвестором, укладається в письмовій формі договір банківського рахунку.

16.2. Для відкриття поточного рахунку в національній або іноземній валюті нерезиденту-інвестору розпорядники рахунку особисто подають до уповноваженого банку такі документи:

заяву про відкриття поточного рахунку (додаток 1 або 5). У заяві в рядку "Додаткова інформація" обов'язково зазначається, що рахунок відкривається з метою здійснення інвестиції в Україну;

копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Від іноземного інвестора - фізичної особи цей документ не вимагається;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;

картку із зразками підписів і відбитка печатки або картку із зразками підписів (додаток 2 або 4), засвідчену нотаріально.

Якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції, то додатково подається копія документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

16.3. На поточний рахунок у національній валюті нерезидента-інвестора зараховуються такі кошти:

одержані від продажу іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України, що вносяться як іноземна інвестиція;

одержані у вигляді доходів (дивідендів) від здійснення інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;

повернуті внаслідок припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;

повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку;

інші зарахування, якщо вони передбачені договорами (угодами, контрактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать законодавству України.

16.4. З поточного рахунку в національній валюті нерезидента-інвестора за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

здійснення інвестиційної діяльності на території України (уключаючи реінвестиції);

розрахунки за купівлю іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України в разі повного або часткового повернення нерезиденту-інвестору його інвестиції, а також перерахування за кордон прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від інвестиційної діяльності в Україні;

розрахунки з митними, податковими та іншими органами у випадках, передбачених законодавством України;

розрахунки з резидентами під час здійснення спільної інвестиційної діяльності;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України);

перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок;

інші виплати, якщо вони передбачені договорами (угодами, контрактами) про інвестиційну діяльність і не суперечать законодавству України.

16.5. На поточний рахунок нерезидента-інвестора в іноземній валюті зараховуються кошти:

перераховані з-за кордону для здійснення інвестиції в Україну;

перераховані з власного поточного рахунку для здійснення інвестиції в Україну;

доходи (дивіденди), одержані нерезидентом-інвестором від інвестиційної діяльності на території України, у тому числі від спільної діяльності без створення юридичної особи та від операцій з цінними паперами;

повернуті з власного вкладного (депозитного) рахунку, відкритого в уповноваженому банку України;

повернуті внаслідок припинення нерезидентом інвестиційної діяльності в Україні;

увезені нерезидентом-інвестором в Україну в готівковій формі за умови надання підтвердного документа щодо джерел їх походження (митна декларація про ввезення коштів в Україну);

валюта, куплена                       уповноваженим                  банком    України    на

міжбанківському  валютному  ринку  України   за   рахунок   коштів

нерезидента-інвестора з його інвестиційного рахунку в національній

валюті для повернення його інвестиції та перерахування  за  кордон

прибутків,  доходів,  інших  коштів,  одержаних  від інвестиційної

діяльності в Україні.

16.6. З поточного рахунку нерезидента-інвестора в іноземній валюті за дорученням власника рахунку проводяться такі операції:

інвестиційна діяльність на території України (уключаючи реінвестиції) відповідно до законодавства України;

розрахунки з митними органами у випадках, передбачених чинним законодавством України;

перерахування за кордон доходів (дивідендів), отриманих від інвестиційної діяльності на території України, а також суми інвестиції в разі її припинення та коштів, повернутих з вкладних (депозитних) рахунків;

сплата послуг уповноваженому банку, який обслуговує рахунок (у порядку, визначеному законодавством України);

перерахування коштів на власний вкладний (депозитний) рахунок, відкритий в уповноваженому банку України.

16.7. Для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інших видів спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів, які здійснюються на підставі договорів (контрактів) без утворення юридичної особи, у банку відкривається поточний рахунок у національній або іноземній валюті для ведення обліку коштів за цими договорами (контрактами) на підставі таких документів:

заяви про відкриття поточного рахунку (додаток 1), засвідченої підписом особи, якій на підставі довіреності надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком;

копії договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально;

копії документа про реєстрацію договору (контракту) про ведення спільної діяльності, засвідченої нотаріально або органом, що видав цей документ;

копії легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідченої нотаріально (для нерезидента-інвестора). Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається;

копії документа, що підтверджує взяття на облік в органі державної податкової служби договору про спільну діяльність без створення юридичної особи, засвідченої органом, що видав документ, нотаріально або підписом уповноваженого працівника банку;

рішення учасників договору про визначення осіб, яким надається право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком, що оформляється у формі довіреності;

картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідченої нотаріально. У картці зазначаються зразки підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і ставиться зразок відбитка печатки учасника договору, якому за довіреністю всіх учасників договору про сумісну діяльність надано право розпорядчого підпису під час проведення операцій за цим рахунком.

Уповноважений працівник банку ідентифікує осіб, які мають право розпоряджатися рахунком, і підтверджує здійснення ідентифікації копіюванням відповідних документів у порядку, установленому пунктом 2.3 цієї інструкції.

16.8. Зарахування та списання коштів з поточних рахунків, що відкриваються для забезпечення таких видів діяльності, як виробнича кооперація, спільне виробництво та інші види спільної діяльності за участю нерезидентів-інвесторів без створення юридичної особи, має здійснюватися виключно на цілі, передбачені договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність, уключаючи і розподіл прибутків між сторонами угоди (контракту) з урахуванням вимог законодавства України.

16.9. Після завершення розподілу належних сторонам коштів та/або строку дії договору (контракту) про спільну інвестиційну діяльність зазначені кошти перераховуються:

у грошовій одиниці України - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів у національній валюті;

в іноземній валюті - на поточні рахунки резидентів та/або нерезидентів-інвесторів в іноземній валюті, у тому числі на рахунки нерезидентів-інвесторів у банках за кордоном.

16.10. Нерезиденти-інвестори можуть відкривати вкладні (депозитні) рахунки в національній або іноземних валютах у банку, у якому йому відкрито поточний рахунок, на підставі укладеного договору банківського вкладу.

16.11. Якщо нерезидент-інвестор не має в цьому уповноваженому банку рахунків, то відкриття йому вкладного (депозитного) рахунку здійснюється в такому порядку.

Особа, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває рахунок, має:

пред'явити паспорт або документ, що його замінює. Фізична особа-резидент додатково пред'являє документ, виданий відповідним органом державної податкової служби, що засвідчує присвоєння їй ідентифікаційного номера платника податків;

подати документи                      (копії    документів,    засвідчені    в

установленому  порядку)  за  переліком,  визначеним  цим   пунктом

інструкції.

На підставі цих документів уповноважений працівник банку здійснює ідентифікацію нерезидента-інвестора та особи, уповноваженої від його імені відкривати вкладний (депозитний) рахунок.

Між банком та особою, яка від імені нерезидента-інвестора відкриває вкладний (депозитний) рахунок, укладається в письмовій формі договір банківського вкладу.

Для відкриття                            вкладного                     (депозитного)                         рахунку

нерезиденту-інвестору потрібно подати такі документи:

копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально. Якщо нерезидентом-інвестором є фізична особа, то цей документ не вимагається;

копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на ім'я особи, яка має право відкривати та розпоряджатися рахунком, засвідчену нотаріально;

копію документа, що підтверджує державну реєстрацію або факт внесення іноземної інвестиції, засвідчену нотаріально або уповноваженим працівником банку.

Якщо нерезидент-інвестор є учасником угоди про розподіл продукції, то він має додатково подати копію документа, що підтверджує взяття нерезидента-інвестора на облік в органі державної податкової служби, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.

16.12. Кошти                      на              вкладні                     (депозитні)                         рахунки

нерезидентів-інвесторів  можуть  надходити  з  їх власних поточних

рахунків,  відкритих в  уповноважених  банках  України,  та  з  їх

рахунків  за  кордоном.  Кошти  з  вкладних  (депозитних) рахунків

нерезидентів-інвесторів можуть повертатися як на їх власні поточні

рахунки,  що відкриті в уповноважених банках України,  так і на їх

рахунки за кордоном.

17. Порядок відкриття, використання та закриття поточних рахунків виборчих фондів

17.1. Згідно із Законом України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) для фінансування передвиборної агітації політичних партій, виборчих блоків політичних партій [далі - партії (блоки)], кандидатів у народні депутати України від яких зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі (далі - багатомандатний округ), кандидатів у народні депутати України (далі - кандидати в депутати), зареєстрованих в одномандатних виборчих округах (далі - одномандатні округи), відкриваються поточні рахунки їх виборчих фондів (далі - рахунки виборчих фондів).

Рахунки виборчих фондів відкриваються, починаючи з дня реєстрації кандидатів у народні депутати України Центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією, але не пізніше ніж за 50 днів до дня виборів.

17.2. Банки відкривають рахунки виборчих фондів за такими балансовими рахунками:

N 2640 - "Кошти виборчого фонду політичної партії (блоку), кандидатів від якої зареєстровано в багатомандатному загальнодержавному виборчому окрузі";

N 2641 - "Кошти виборчого фонду кандидата в депутати України, зареєстрованого в одномандатному виборчому окрузі".

17.3. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду в банку України в місті Києві. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду в банку за місцезнаходженням окружної виборчої комісії. Перелік банків, у яких повинні відкриватися рахунки виборчих фондів, установлюється Центральною виборчою комісією. Зазначені партія (блок), кандидат у депутати мають право відкрити лише один рахунок виборчого фонду і тільки в національній валюті.

17.4. Партія (блок), кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду за умови подання таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 7), що підписана керівником політичної партії (керівниками політичних партій, які входять до виборчого блоку) та скріплена печаткою політичної партії (печатками політичних партій, що входять до виборчого блоку);

копії рішення Центральної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку партії (блоку), засвідченої Центральною виборчою комісією;

копії угоди про утворення виборчого блоку, засвідченої в нотаріальному порядку (подається під час відкриття рахунку виборчому блоку політичних партій);

картки із зразками підписів (додаток 8). Картка із зразками підписів має містити зразки підписів не більше двох розпорядників коштів виборчого фонду, призначених з числа уповноважених осіб партії (блоку). У картку із зразками підписів включаються зразок відбитка печатки партії та її ідентифікаційний код. У картку із зразками підписів блоку партій включаються зразок відбитка печатки та ідентифікаційний код партії, визначеної керівним органом виборчого блоку. Зразки підписів розпорядників виборчих фондів засвідчуються в нотаріальному порядку.

17.5. Кандидат у депутати, зареєстрований в одномандатному окрузі, відкриває рахунок виборчого фонду за умови подання таких документів:

заяви про відкриття рахунку (додаток 9);

копії рішення окружної виборчої комісії про реєстрацію кандидата в депутати, засвідченої окружною виборчою комісією;

картки із зразками підписів (додаток 10). Картка із зразками підписів має містити зразок підпису одного розпорядника коштів виборчого фонду кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, а саме кандидата в депутати, який може розпоряджатися власним виборчим фондом, або призначеного ним розпорядника з числа його довірених осіб. Зразок підпису розпорядника виборчого фонду засвідчується в нотаріальному порядку.

17.6. Банк не пізніше наступного робочого дня після дня відкриття рахунку виборчого фонду партії (блоку), кандидатів у депутати від якої зареєстровано в багатомандатному окрузі, кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, повідомляє про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити відповідно Центральній виборчій комісії або відповідній окружній виборчій комісії.

17.7. Послуги банку, пов'язані з відкриттям і закриттям рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Банк за користування коштами, що є на рахунку виборчого фонду, проценти не нараховує і не сплачує.

17.8. Для здійснення вибіркового контролю банк, у якому відкрито рахунки виборчих фондів партій, блоків, надає до Центральної виборчої комісії на її вимогу інформацію про надходження та використання коштів виборчих фондів партій, блоків і виписки з рахунків цих виборчих фондів відповідно до Порядку контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів політичних партій, виборчих блоків політичних партій, кандидатів у народні депутати України, установленого Центральною виборчою комісією разом з Національним банком і центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку.

17.9. На рахунок виборчого фонду партії (блоку) зараховуються кошти партії (партій, що входять до виборчого блоку) та добровільні внески фізичних осіб.

На рахунок виборчого фонду кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, зараховуються його кошти та добровільні внески фізичних осіб.

Добровільний внесок (внески) фізичної особи до виборчого фонду однієї партії (блоку), одного кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, не може перевищувати 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Забороняється робити добровільні внески до виборчого фонду: іноземним громадянам та особам без громадянства;

фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, які мають заборгованість перед бюджетом будь-якого рівня на день перерахування внеску до виборчого фонду;

анонімним жертводавцям (без зазначення в розрахунковому документі відомостей, передбачених у пункті 17.10 цієї інструкції).

17.10. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду приймається банком або відділенням зв'язку (відповідно до статті 36 Закону України "Про вибори народних депутатів України" ( 2766-14 ) за умови подання громадянином одного з документів, який підтверджує громадянство України (1). У розрахунковому документі обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата народження та адреса місця проживання громадянина.

Уповноважена особа банку або відділення зв'язку, приймаючи до виконання розрахунковий документ, робить на ньому відмітку про найменування, номер і дату видачі документа, що підтверджує громадянство України особи, яка здійснює внесок, найменування установи, що його видала.

Дані про найменування, номер і дату видачі документа, що підтверджує громадянство України особи, яка здійснює внесок, найменування установи, що його видала, обов'язково зазначаються під час переказу коштів на рахунок виборчого фонду в реквізиті розрахункового документа "Призначення платежу" та доповнюються словами "Документ, що посвідчує особу, перевірено" із зазначенням прізвища особи, яка перевірила цей документ.

---------------

(1) Документом, який підтверджує громадянство України, є: паспорт громадянина України; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення громадянина України; дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; військовий квиток для військовослужбовців строкової служби.

17.11. Добровільний внесок фізичної особи до виборчого фонду банк перераховує або відділення зв'язку переказує на рахунок виборчого фонду не пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного розрахункового документа. Загальний строк безготівкового перерахування внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати двох банківських днів.

Розпорядник виборчого фонду має право відмовитися від добровільного внеску фізичної особи, про що він подає відповідну заяву та розрахунковий документ до установи банку, у якій відкрито рахунок виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок добровільного внеску, а в разі неможливості його повернення зараховується до Державного бюджету України.

У разі надходження добровільного внеску (внесків) від фізичної особи, розмір якого перевищує 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, сума, що перевищує встановлений розмір внеску (внесків), на підставі відповідної заяви та розрахункового документа, поданих розпорядником виборчого фонду, повертається фізичній особі банком, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в разі неможливості їх повернення - до Державного бюджету України.

Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від добровільного внеску фізичної особи, яка не має права його робити. На підставі заяви розпорядника про відмову від внеску з цієї причини та розрахункового документа банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до Державного бюджету України.

17.12. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється тільки в безготівковій формі.

Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється за день до дня виборів.

У разі призначення повторного голосування в одномандатному окрузі використання коштів виборчих фондів кандидатів у депутати, включених до виборчих бюлетенів для повторного голосування, поновлюється з дня прийняття рішення про повторне голосування.

17.13. Банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, забезпечує контроль за граничною сумою безготівкових витрат виборчого фонду для того, щоб гранична сума витрат виборчого фонду партії (блоку) не перевищувала 150000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а кандидата в депутати, зареєстрованого в одномандатному окрузі, - 10000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Детальніший контроль за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів вибірково здійснює Центральна виборча комісія, окружна виборча комісія та банк, у якому відкрито рахунок виборчого фонду, відповідно до порядку, установленого Центральною виборчою комісією разом з Національним банком та центральним органом виконавчої влади з питань зв'язку.

17.14. Кошти виборчого фонду, не використані партією (блоком), за рішенням керівного органу партії (блоку), прийнятим у семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів виборів, перераховуються на поточний рахунок партії (партій, що входять до блоку) у п'ятиденний строк з дня надходження відповідного рішення партії (блоку). У разі неприйняття в цей строк партією (блоком) такого рішення невикористані кошти виборчого фонду банк перераховує в безспірному порядку до Державного бюджету України на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів.

17.15. Кошти виборчого фонду, не використані кандидатом у депутати, зареєстрованим в одномандатному окрузі, банк перераховує в безспірному порядку до Державного бюджету України в триденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів депутата в одномандатному окрузі або рішення про визнання виборів у цьому окрузі недійсними.

17.16. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати залишки коштів його виборчого фонду на восьмий день з дня оприлюднення відповідного рішення в безспірному порядку перераховуються до Державного бюджету України.

17.17. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня виборів (у разі включення кандидата в депутати до виборчого бюлетеня для повторного голосування - після дня повторного голосування), банк повертає відповідній фізичній особі за її рахунок, а в разі неможливості такого повернення - до Державного бюджету України.

17.18. Рахунки виборчих фондів банк закриває на п'ятнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів у відповідному окрузі.

18. Картки із зразками підписів

18.1. Усі юридичні особи незалежно від форм власності та їх відокремлені підрозділи подають картку із зразками підписів і відбитка печатки [додаток 2 (далі - картка)] у двох примірниках. У картку включаються зразки підписів осіб, яким відповідно до законодавства України та установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів.

18.2. Право першого підпису належить першому керівнику юридичної особи, якій відкривається рахунок, а також іншим уповноваженим на це особам.

Право другого підпису належить головному бухгалтеру, а якщо немає такої посади - особі, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку та звітності, а також іншим уповноваженим на це особам.

18.3. Особи, які мають право першого та другого підпису, зазначаються в картці під час її складання.

Якщо в картці зразок підпису першого керівника юридичної особи не наведено, то банк має право витребувати письмове підтвердження про надання права іншим керівним особам розпоряджатися рахунком, засвідчене підписом першого керівника та відбитком печатки юридичної особи, якщо документами, якими підтверджуються повноваження осіб, підписи яких включені до картки, таке право не підтверджується.

18.4. Право першого підпису не може бути надано головному бухгалтеру та іншим особам, які мають право другого підпису.

Право другого підпису не може бути надано особам, які користуються правом першого підпису.

18.5. За рахунками юридичних осіб, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями, право другого підпису належить головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії та особам, ним уповноваженим.

18.6. За рахунками юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, у штатному розписі яких немає осіб, яким може бути надане право другого підпису, до банку подається засвідчена відповідно до вимог цієї інструкції картка із зразками підписів осіб, яким належить право першого підпису. У цьому разі під час складання картки в графі, що призначена для зазначення посад осіб, які мають право другого підпису, робиться напис про те, що в штатному розписі немає таких осіб.

18.7. У картці зазначаються повна та скорочена назви власника рахунку, його місцезнаходження, номер телефону, назва організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований, ідентифікаційний код цього клієнта або реєстраційний (обліковий) номер платника податку з Тимчасового реєстру Державної податкової адміністрації України. Уповноважений працівник банку зазначає в картці номер рахунку.

18.8. У картку, подану юридичною особою або відокремленим підрозділом, обов'язково включається зразок відбитка печатки, який має містити ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу - власника рахунку. Використання печаток, призначених для спеціальних цілей, наприклад, "для пакетів", "для перепусток", є неприпустимим.

18.9. Якщо в новоствореної юридичної особи тимчасово немає печатки, а також у зв'язку з реорганізацією, зміною найменування або підпорядкованості, спрацьованістю чи втратою печатки, то керівник банку надає власнику рахунку строк для виготовлення нової печатки.

18.10. Комітети первинних організацій добровільних товариств, яким печатка не надана, можуть користуватися печаткою вищих органів або печаткою тих організацій, у підпорядкуванні яких вони перебувають. У картці в графі "Зразок відбитка печатки" має бути проставлений зразок печатки, якою користуватиметься первинна організація добровільного товариства.

18.11. Картка має бути засвідчена нотаріально або підписом першого керівника або його заступника та печаткою організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований. В населених пунктах, де немає нотаріальних контор чи приватних нотаріусів, картки засвідчуються сільською, селищною, міською, районною Радою.

Міністерства, що належать до центральних органів виконавчої влади України відповідно до Указу Президента України від 15.12.99 N 1573 ( 1573/99 ) "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади України", подають картки, засвідчені підписами керівників та головних бухгалтерів цих органів.

18.12. У картці посвідчувальний напис нотаріуса вважається дійсним, якщо він відповідає формі N 52 Форм реєстрів для реєстрації нотаріальних дій, нотаріальних свідоцтв, посвідчувальних написів на угодах і засвідчуваних документах, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 07.02.94 N 7/5 ( z0038-94 ). Посвідчувальні написи нотаріусів, включені до картки до дати набрання чинності зазначеним наказом, вважаються дійсними.

Картка юридичної особи-нерезидента або його відокремленого підрозділу може бути засвідчена нотаріусом іноземної держави та легалізована в консульській установі України або засвідчена шляхом проставлення апостиля. У цьому разі застосовується форма посвідчувального напису нотаріуса іноземної держави.

18.13. У разі заміни або доповнення хоча б одного з підписів подається нова картка із зразками підписів усіх осіб, які мають право першого або другого підпису, засвідчена в установленому порядку.

Якщо в новій картці, що подається в разі заміни або доповнення підписів, підписи першого керівника та головного бухгалтера юридичної особи або відокремленого підрозділу залишаються колишні, то додатково засвідчувати таку картку не потрібно. Вона приймається за дозвільним написом головного бухгалтера банку або іншого уповноваженого на це працівника банку після звіряння ним підписів керівника та головного бухгалтера, які підписали картку, із зразками їх підписів на картці, що замінюється. Стара картка зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

18.14. Якщо картка засвідчена організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований, і яка перебуває в іншому місті, то в разі зміни керівника або головного бухгалтера, іншої службової особи, яка виконує обов'язки головного бухгалтера клієнта вищезазначена організація може телеграфом повідомити про це банк, при цьому підпис керівника цієї організації або його заступника засвідчується телеграфом. У такому разі нова картка подається протягом трьох днів.

18.15. У разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки керівника або головного бухгалтера подається нова тимчасова картка тільки із зразком підпису особи, яка тимчасово виконує обов'язки керівника чи головного бухгалтера, засвідчена у порядку, установленому пунктом 18.11 цієї інструкції.

18.16. У разі тимчасового надання особі права першого або другого підпису, а також у разі тимчасової заміни однієї з осіб, уповноважених керівником, нова картка не складається, а додатково подається картка тільки із зразком підпису тимчасово уповноваженої особи із зазначенням строку її дії і копія відповідного документа (протоколу, наказу тощо), що підтверджує ці повноваження.

Ця тимчасова картка засвідчується підписом керівника та головного бухгалтера, відбитком печатки і додаткового засвідчення не потребує.

18.17. Якщо юридична особа або відокремлений підрозділ, який уже має поточний рахунок у банку, відкриває новий поточний рахунок і право першого та другого підписів за новим рахунком надається особам, які мають право підпису за раніше відкритим рахунком, то картка, що подається під час відкриття нового рахунку, засвідчується головним бухгалтером банку або іншим уповноваженим на це працівником банку (після звіряння з раніше поданою карткою) і додаткового засвідчення не потребує.

18.18. Фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці, під час відкриття поточного рахунку подають картку із зразками підписів згідно з додатком 4 до цієї інструкції, до якої включаються зразки підписів власника рахунку та/або його довірених осіб. Зразки підписів довірених осіб засвідчуються уповноваженою особою банку за умови їх особистої присутності та пред'явлення паспорта або документа, що його замінює, і документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі-резиденту ідентифікаційного номера платника податків.

За наявності у фізичної особи-підприємця печатки в картку із зразками підписів включається зразок відбитка печатки, який має містити ідентифікаційний номер платника податків фізичної особи-підприємця.

(  Технічну помилку виправлено згідно з Листом Національного банку

N 25-119/1690-9687 ( v9687500-03 ) від 23.12.2003 )

18.19. У разі зміни рахунків клієнтів банку, викликаної реорганізацією банку, зміною місцезнаходження банку, яка призвела до зміни коду банку, або змінами в порядку обліку банками рахунків клієнтів, до картки уносяться відповідні зміни.

19. Зміна рахунків клієнтів

19.1. Зміною рахунків клієнтів уважається процедура закриття раніше відкритих рахунків з одночасним відкриттям нових рахунків клієнтів не за їх ініціативою, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі (один або кілька) банківські реквізити клієнтів - назва банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку.

19.2. Зміна рахунків клієнтів здійснюється банком у разі: проведення реорганізації в межах одного банку; проведення реорганізації банків  шляхом  злиття,  приєднання,

поділу, перетворення;

зміни місцезнаходження банку, у результаті якої змінюється код банку;

зміни порядку бухгалтерського обліку рахунків клієнтів.

19.3. Про зміну рахунків банк зобов'язаний завчасно повідомити всіх клієнтів у порядку, установленому внутрішніми положеннями банку.

19.4. У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків не формуються. За потреби вони передаються іншому банку (установі цього банку) за передавальним актом.

19.5. Про зміну рахунків суб'єктів господарювання банк повідомляє відповідні органи державної податкової служби в порядку, установленому Державною податковою адміністрацією України.

20. Порядок закриття рахунків клієнтів банків

20.1. Поточні рахунки клієнтів банків закриваються: на підставі заяви клієнта;

на підставі рішення органу, на який законом покладено функції щодо ліквідації або реорганізації юридичної особи;

на підставі відповідного рішення суду або господарського суду про ліквідацію суб'єкта господарювання;

у разі смерті власника рахунку - фізичної особи (за зверненням до банку спадкоємців);

на інших підставах, передбачених законодавством України або договором між банком і клієнтом.

Банк може відмовитися від договору банківського рахунку та закрити поточний рахунок клієнта, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років підряд і на цьому рахунку немає залишку коштів.

За наявності рішення уповноваженого державного органу про скасування державної реєстрації юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи-підприємця, визнання в установленому порядку юридичної особи фіктивною або оголошення фізичної особи померлою чи визнання безвісно відсутньою банк закриває рахунки таких осіб і протягом трьох робочих днів надає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу щодо таких рахунків. Залишки коштів за такими рахунками перераховуються на окремі аналітичні рахунки, що відкриті за балансовим рахунком, визначеним Національним банком для обліку кредиторської заборгованості за операціями з клієнтами банку. У разі ненадходження протягом семи робочих днів розпоряджень від спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу або рішення суду стосовно вжиття чи невжиття заходів щодо цих коштів банк зараховує ці кошти на балансовий рахунок, визначений Національним банком для обліку коштів за недіючими рахунками клієнтів.

20.2. Під час реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення), зміни її назви, а також у разі проведення перереєстрації юридичної особи-підприємця поточний рахунок закривається. Для відкриття нового поточного рахунку подаються документи, передбачені цією інструкцією.

20.3. У разі реорганізації юридичної особи (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або її перереєстрації юридичної особи-підприємця поточний рахунок може бути закритий юридичною особою-правонаступником за умови подання ним таких документів:

а) у разі реорганізації юридичної особи:

заяви про закриття поточного рахунку (додаток 11);

копії рішення органу, на який законом покладено функції щодо реорганізації юридичної особи, або рішення суду про проведення реорганізації юридичної особи - власника рахунку та визначення його правонаступника, засвідченої нотаріально;

картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи-правонаступника (додаток 2), засвідченої нотаріально;

б) у разі перереєстрації юридичної особи-підприємця: заяви про закриття поточного рахунку (додаток 11); копії свідоцтва   про   державну   перереєстрацію   юридичної

особи-підприємця, засвідченої нотаріально або органом, що здійснив перереєстрацію;

картки із зразками підписів і відбитка печатки юридичної особи-правонаступника (додаток 2), засвідченої нотаріально.

20.4. У разі ліквідації юридичної особи для проведення ліквідаційної процедури використовується один поточний рахунок юридичної особи, що ліквідовується, визначений ліквідатором (ліквідаційною комісією). Для цього до банку подаються такі документи:

рішення суду про ліквідацію юридичної особи (оригінал або копія, засвідчена в установленому порядку);

картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 2), засвідчена нотаріально. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки юридичної особи, що ліквідується. інші рахунки, виявлені під час проведення ліквідаційної процедури, підлягають закриттю ліквідатором (ліквідаційною комісією).

20.5. Закриття поточного рахунку за бажанням клієнта здійснюється на підставі його заяви про закриття рахунку (додаток 11 або 12, або 13).

За наявності коштів на рахунку банк здійснює завершальні операції за рахунком (з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів на підставі платіжного доручення на інший рахунок клієнта, зазначений у заяві, тощо). Датою закриття рахунку вважається наступний після проведення останньої операції за цим рахунком день.

Якщо на рахунку власника немає залишку коштів, а заява подана в операційний час банку, то датою закриття рахунку є день отримання банком цієї заяви.

У день закриття рахунку банк зобов'язаний видати клієнту довідку про закриття рахунку.

20.6. Вкладні (депозитні) рахунки клієнтів у разі залучення строкових вкладів закриваються після закінчення строку дії договору банківського вкладу та повернення коштів вкладнику. У разі залучення вкладу на умовах його видачі на першу вимогу вкладний (депозитний) рахунок закривається після повернення коштів вкладнику.

20.7. Для дострокового розірвання дії договору банківського вкладу або повернення частини вкладу за бажанням вкладника - фізичної особи вкладник зобов'язаний повідомити про це банк шляхом подання заяви.

У заяві, яка складається за довільною формою, вкладник - фізична особа, зокрема, має зазначити номер і дату укладання договору банківського вкладу, суму вкладу або його частину, а також зазначити дату, коли банк зобов'язаний повернути кошти вкладнику. Таку заяву вкладник - фізична особа подає до банку у двох примірниках не пізніше ніж за два робочих дні до дати отримання коштів, зазначеної в заяві. Один примірник заяви з відміткою банку про отримання повертається вкладнику - фізичній особі.

20.8. У разі закриття поточного або вкладного (депозитного) рахунку суб'єкта господарювання банк протягом трьох робочих днів з дня закриття рахунку (включаючи день закриття рахунку) повідомляє про це відповідний орган державної податкової служби. Повідомлення про закриття рахунку надсилається електронною поштою Національного банку з використанням засобів захисту інформації Національного банку. Отримання органом державної податкової служби такого повідомлення підтверджується файлом-квитанцією, що надсилається цим органом до банку. Файл-квитанція на паперовому носії зберігається в справі з юридичного оформлення рахунку.

20.9. Справа з юридичного оформлення рахунку залишається в банку і зберігається ним протягом п'яти років після закриття рахунку.

20.10. Після прийняття Національним банком рішення про відкликання в банку банківської ліцензії (власником банку рішення про ліквідацію банку) і призначення ліквідатора поточні та вкладні (депозитні) рахунки клієнтів закриваються ліквідатором банку. Повідомлення про закриття рахунків клієнтів ліквідатор банку надсилає до відповідних органів державної податкової служби у порядку, установленому Державною податковою адміністрацією України.

Директор Департаменту

платіжних систем                                                                                                                В.М.Кравець

Головний економіст                                                                                                     Т.В.Шаталович

 

 

Новости l Услуги l Прайс l Информация l О Украине l Партнерство l Контакты l В начало
www.BIN.com !5@25@ D8=0=A>2>9 8=D>@<0F88 8 =>2>AB59
Yandex.ru
Search in Ukraine

Copyright © 2001-2019, УКРБИЗНЕСКОНСАЛТ. UBC®. Все права защищены. Ваши вопросы и пожелания: info@ubc.ua