ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
(Гражданский кодекс Украины)

www.BIN.com
Yandex.ru
Search in Ukraine

КНИГА ПЕРША.. 25

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 25

РОЗДІЛ I 25

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 25

Глава 1. 25

ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ.. 25

Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством.. 25

Стаття 2. Учасники цивільних відносин. 25

Стаття 3. Загальні засади цивільного законодавства. 25

Стаття 4. Акти цивільного законодавства України. 26

Стаття 5. Дія актів цивільного законодавства у часі 26

Стаття 6. Акти цивільного законодавства і договір. 26

Стаття 7. Звичай. 26

Стаття 8. Аналогія. 26

Стаття 9. Застосування Цивільного кодексу України до врегулювання відносин у сферах господарювання, використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також до трудових та сімейних відносин. 26

Стаття 10. Міжнародні договори. 26

Глава 2. 27

ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ОБОВ'ЯЗКІВ. ЗДІЙСНЕННЯ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ.. 27

Стаття 11. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. 27

Стаття 12. Здійснення цивільних прав. 27

Стаття 13. Межі здійснення цивільних прав. 27

Стаття 14. Виконання цивільних обов'язків. 27

Глава 3. 27

ЗАХИСТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ.. 27

Стаття 15. Право на захист цивільних прав та інтересів. 27

Стаття 16. Захист цивільних прав та інтересів судом.. 27

Стаття 17. Захист цивільних прав та інтересів Президентом України, органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим або органами місцевого самоврядування. 28

Стаття 18. Захист цивільних прав нотаріусом.. 28

Стаття 19. Самозахист цивільних прав. 28

Стаття 20. Здійснення права на захист. 28

Стаття 21. Визнання незаконним правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 28

Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. 28

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди. 29

Розділ II 29

ОСОБИ.. 29

Підрозділ 1. 29

ФіЗИЧНА ОСОБА.. 29

Глава 4. 29

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФіЗИЧНУ ОСОБУ.. 29

Стаття 24. Поняття фізичної особи. 29

Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи. 29

Стаття 26. Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи. 29

Стаття 27. Запобігання обмеженню можливості фізичної особи мати цивільні права та обов'язки. 29

Стаття 28. ім'я фізичної особи. 29

Стаття 29. Місце проживання фізичної особи. 30

Стаття 30. Цивільна дієздатність фізичної особи. 30

Стаття 31. Часткова цивільна дієздатність фізичної особи, яка не досягла чотирнадцяти років. 30

Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 30

Стаття 33. Цивільна відповідальність неповнолітньої особи. 30

Стаття 34. Повна цивільна дієздатність. 31

Стаття 35. Надання повної цивільної дієздатності 31

Стаття 36. Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 31

Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи. 31

Стаття 38. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена. 31

Стаття 39. Визнання фізичної особи недієздатною.. 32

Стаття 40. Момент визнання фізичної особи недієздатною.. 32

Стаття 41. Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною.. 32

Стаття 42. Поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною.. 32

Стаття 43. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою.. 32

Стаття 44. Опіка над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме. 32

Стаття 45. Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою.. 32

Стаття 46. Оголошення фізичної особи померлою.. 32

Стаття 47. Правові наслідки оголошення фізичної особи померлою.. 33

Стаття 48. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.. 33

Стаття 49. Акти цивільного стану. 33

Глава 5. 33

ФіЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ. 33

Стаття 50. Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності 33

Стаття 51. Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб. 33

Стаття 52. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця. 33

Стаття 53. Банкрутство фізичної особи-підприємця. 34

Стаття 54. Управління майном, що використовується у підприємницькій діяльності, органом опіки та піклування. 34

Глава 6. 34

ОПіКА ТА ПіКЛУВАННЯ.. 34

Стаття 55. Завдання опіки та піклування. 34

Стаття 57. Обов'язок повідомляти про фізичних осіб, які потребують опіки або піклування. 34

Стаття 58. Фізичні особи, над якими встановлюється опіка. 34

Стаття 59. Фізичні особи, над якими встановлюється піклування. 34

Стаття 61. Встановлення опіки та піклування органом опіки та піклування. 34

Стаття 62. Місце встановлення опіки або піклування. 34

Стаття 64. Фізична особа, яка не може бути опікуном або піклувальником.. 34

Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника. 35

Стаття 66. Опіка або піклування над фізичною особою, яка перебуває у спеціальному закладі 35

Стаття 67. Права та обов'язки опікуна. 35

Стаття 68. Правочини, які не може вчиняти опікун. 35

Стаття 69. Права та обов'язки піклувальника. 35

Стаття 70. Правочини, на вчинення яких піклувальник не може давати згоду. 35

Стаття 71. Правочини, які вчиняються з дозволу органу опіки та піклування. 35

Стаття 72. Управління майном особи, над якою встановлено опіку. 35

Стаття 73. Право опікуна та піклувальника на плату за виконання ними своїх обов'язків. 35

Стаття 74. Опіка над майном.. 35

Стаття 75. Звільнення опікуна та піклувальника. 35

Стаття 76. Припинення опіки. 36

Стаття 77. Припинення піклування. 36

Стаття 78. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків. 36

Стаття 79. Оскарження дій опікуна, рішень органу опіки та піклування. 36

Підрозділ 2. 36

ЮРИДИЧНА ОСОБА.. 36

Глава 7. 36

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ.. 36

Стаття 80. Поняття юридичної особи. 36

Стаття 81. Види юридичних осіб. 36

Стаття 82. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах. 37

Стаття 83. Організаційно-правові форми юридичних осіб. 37

Стаття 84. Підприємницькі товариства. 37

Стаття 85. Непідприємницькі товариства. 37

Стаття 86. Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами. 37

Стаття 87. Створення юридичної особи. 37

Стаття 88. Вимоги до змісту установчих документів. 37

Стаття 89. Державна реєстрація юридичної особи. 37

Стаття 90. Найменування юридичної особи. 38

Стаття 91. Цивільна правоздатність юридичної особи. 38

Стаття 92. Цивільна дієздатність юридичної особи. 38

Стаття 93. Місцезнаходження юридичної особи. 38

Стаття 94. Особисті немайнові права юридичної особи. 38

Стаття 95. Філії та представництва. 38

Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб. 39

Стаття 97. Управління товариством.. 39

Стаття 98. Загальні збори учасників товариства. 39

Стаття 99. Виконавчий орган товариства. 39

Стаття 100. Право участі у товаристві 39

Стаття 101. Управління установою.. 39

Стаття 102. Передання майна установі 39

Стаття 103. Зміна мети установи та структури управління. 39

Стаття 104. Припинення юридичної особи. 40

Стаття 105. Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи. 40

Стаття 106. Злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи. 40

Стаття 107. Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділу та перетворення. 40

Стаття 108. Перетворення юридичної особи. 40

Стаття 109. Виділ. 40

Стаття 110. Ліквідація юридичної особи. 41

Стаття 111. Порядок ліквідації юридичної особи. 41

Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів. 41

Глава 8. ПІДПРИЄМНИЦЬКі ТОВАРИСТВА.. 41

Параграф 1. Господарські товариства. 41

1. Загальні положення. 41

Стаття 113. Поняття та види господарських товариств. 41

Стаття 114. Учасники господарського товариства. 42

Стаття 115. Майно господарського товариства. 42

Стаття 116. Права учасників господарського товариства. 42

Стаття 117. Обов'язки учасників господарського товариства. 42

Стаття 118. Залежне господарське товариство. 42

Стаття 119. Поняття повного товариства. 42

Стаття 120. Засновницький договір повного товариства. 42

Стаття 121. Управління повним товариством.. 43

Стаття 122. Ведення справ повного товариства. 43

Стаття 123. Розподіл прибутку та збитків повного товариства. 43

Стаття 124. Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями. 43

Стаття 125. Зміни у складі учасників повного товариства. 43

Стаття 126. Вихід з повного товариства. 43

Стаття 127. Передання учасником частки (її частини) у складеному капіталі повного товариства. 43

Стаття 128. Виключення зі складу учасників повного товариства. 44

Стаття 129. Вибуття з повного товариства. 44

Стаття 130. Розрахунки у разі виходу, виключення та вибуття з повного товариства. 44

Стаття 131. Звернення стягнення на частину майна повного товариства, пропорційну частці учасника товариства у складеному капіталі 44

Стаття 132. Ліквідація повного товариства. 44

Стаття 133. Основні положення про командитне товариство. 44

Стаття 134. Засновницький договір командитного товариства. 45

Стаття 135. Учасники командитного товариства. 45

Стаття 136. Управління командитним товариством.. 45

Стаття 137. Права та обов'язки вкладника командитного товариства. 45

Стаття 138. Відповідальність вкладника командитного товариства. 45

Стаття 139. Ліквідація командитного товариства. 45

Стаття 140. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю.. 46

Стаття 141. Учасники товариства з обмеженою відповідальністю.. 46

Стаття 142. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю.. 46

Стаття 143. Статут товариства з обмеженою відповідальністю.. 46

Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю.. 46

Стаття 145. Управління товариством з обмеженою відповідальністю.. 47

Стаття 146. Контроль за діяльністю виконавчого органу товариства з обмеженою відповідальністю.. 47

Стаття 147. Перехід частки (її частини) учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю до іншої особи  47

Стаття 149. Звернення стягнення на частину майна товариства з обмеженою відповідальністю, пропорційну частці учасника товариства у статутному капіталі 48

Стаття 150. Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю.. 48

Стаття 151. Поняття товариства з додатковою відповідальністю.. 48

Стаття 152. Поняття акціонерного товариства. 48

Стаття 153. Створення акціонерного товариства. 49

Стаття 154. Статут акціонерного товариства. 49

Стаття 155. Статутний капітал акціонерного товариства. 49

Стаття 156. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства. 49

Стаття 158. Обмеження щодо випуску цінних паперів та щодо виплати дивідендів. 49

Стаття 159. Загальні збори акціонерів. 50

Стаття 160. Наглядова рада акціонерного товариства. 50

Стаття 161. Виконавчий орган акціонерного товариства. 50

Стаття 162. Аудиторська перевірка. 50

Параграф 2. Виробничий кооператив. 51

Стаття 163. Поняття виробничого кооперативу. 51

Стаття 164. Установчі документи виробничого кооперативу. 51

Стаття 165. Майно виробничого кооперативу. 51

Стаття 166. Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю.. 51

Підрозділ 3. 52

УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.. 52

Глава 9. 52

ПРАВОВі ФОРМИ УЧАСТі ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.. 52

Стаття 167. Правові форми участі держави у цивільних відносинах. 52

Глава 10. 52

ОРГАНИ ТА ПРЕДСТАВНИКИ, ЧЕРЕЗ ЯКИХ ДІЮТЬ ДЕРЖАВА, АВТОНОМНА РЕСПУБЛіКА КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ.. 52

Стаття 170. Органи, через які діє держава у цивільних відносинах. 52

Стаття 171. Органи, через які діє Автономна Республіка Крим у цивільних відносинах. 52

Стаття 172. Органи, через які діють територіальні громади у цивільних відносинах. 52

Стаття 173. Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад. 52

Глава 11. 52

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛіКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД   52

Стаття 174. Відповідальність за зобов'язаннями держави. 52

Стаття 175. Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад. 52

Стаття 176. Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб. 52

РОЗДІЛ III 53

ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.. 53

Глава 12. 53

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ.. 53

Стаття 177. Види об'єктів цивільних прав. 53

Стаття 178. Оборотоздатність об'єктів цивільних прав. 53

Глава 13. 53

РЕЧі. МАЙНО.. 53

Стаття 179. Поняття речі 53

Стаття 180. Тварини. 53

Стаття 181. Нерухомі та рухомі речі 53

Стаття 182. Державна реєстрація прав на нерухомість. 53

Стаття 183. Речі подільні та неподільні 53

Стаття 184. Речі, визначені індивідуальними або родовими ознаками. 53

Стаття 185. Речі споживні та неспоживні 54

Стаття 186. Головна річ і приналежність. 54

Стаття 187. Складові частини речі 54

Стаття 188. Складні речі 54

Стаття 189. Продукція, плоди та доходи. 54

Стаття 190. Майно. 54

Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс. 54

Стаття 192. Гроші (грошові кошти) 54

Стаття 193. Валютні цінності 54

Глава 14. 54

ЦІННІ ПАПЕРИ.. 54

Стаття 194. Поняття цінного паперу. 54

Стаття 195. Групи та види цінних паперів. 54

Стаття 196. Вимоги до цінного паперу. 55

Стаття 197. Передання прав за цінним папером.. 55

Стаття 198. Виконання за цінним папером.. 55

Глава 15. 55

НЕМАТЕРІАЛЬНІ БЛАГА.. 55

Стаття 199. Результати інтелектуальної, творчої діяльності 55

Стаття 200. інформація. 55

Стаття 201. Особисті немайнові блага. 55

Розділ IV.. 56

ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО.. 56

Глава 16. 56

ПРАВОЧИНИ.. 56

Параграф 1. Загальні положення про правочини. 56

Стаття 202. Поняття та види правочинів. 56

Стаття 203. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. 56

Стаття 204. Презумпція правомірності правочину. 56

Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення. 56

Стаття 206. Правочини, які можуть вчинятися усно. 56

Стаття 207. Вимоги до письмової форми правочину. 56

Стаття 208. Правочини, які належить вчиняти у письмовій формі 57

Стаття 209. Нотаріальне посвідчення правочину. 57

Стаття 210. Державна реєстрація правочину. 57

Стаття 211. Місце вчинення правочину. 57

Стаття 212. Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються з настанням певної обставини. 57

Стаття 213. Тлумачення змісту правочину. 57

Стаття 214. Відмова від правочину. 57

Параграф 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону. 58

Стаття 215. Недійсність правочину. 58

Стаття 216. Правові наслідки недійсності правочину. 58

Стаття 217. Правові наслідки недійсності окремих частин правочину. 58

Стаття 218. Правові наслідки недодержання вимоги щодо письмової форми правочину. 58

Стаття 219. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину. 58

Стаття 220. Правові наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору. 58

Стаття 221. Правові наслідки вчинення правочину малолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 58

Стаття 222. Правові наслідки вчинення правочину неповнолітньою особою за межами її цивільної дієздатності 59

Стаття 223. Правові наслідки вчинення правочину фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за межами її цивільної дієздатності 59

Стаття 224. Правові наслідки вчинення правочину без дозволу органу опіки та піклування. 59

Стаття 225. Правові наслідки вчинення правочину дієздатною фізичною особою, яка у момент його вчинення не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 59

Стаття 226. Правові наслідки вчинення правочину недієздатною фізичною особою.. 59

Стаття 227. Правові наслідки укладення юридичною особою правочину, якого вона не мала права вчиняти. 60

Стаття 228. Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок. 60

Стаття 229. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки. 60

Стаття 230. Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману. 60

Стаття 231. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства. 60

Стаття 232. Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті зловмисної домовленості представника однієї сторони з другою стороною.. 60

Стаття 233. Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом тяжкої обставини. 60

Стаття 234. Правові наслідки фіктивного правочину. 60

Стаття 235. Правові наслідки удаваного правочину. 60

Стаття 236. Момент недійсності правочину. 60

Глава 17. 61

ПРЕДСТАВНИЦТВО.. 61

Стаття 237. Поняття та підстави представництва. 61

Стаття 238. Правочини, які може вчиняти представник. 61

Стаття 239. Правові наслідки вчинення правочину представником.. 61

Стаття 240. Передоручення. 61

Стаття 241. Вчинення правочинів з перевищенням повноважень. 61

Стаття 242. Представництво за законом.. 61

Стаття 243. Комерційне представництво. 61

Стаття 244. Представництво за довіреністю.. 61

Стаття 245. Форма довіреності 61

Стаття 246. Довіреність юридичної особи. 62

Стаття 247. Строк довіреності 62

Стаття 248. Припинення представництва за довіреністю.. 62

Стаття 249. Скасування довіреності 62

Стаття 250. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.. 62

РОЗДІЛ V.. 63

СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. 63

Глава 18. 63

ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ.. 63

Стаття 251. Поняття строку та терміну. 63

Стаття 252. Визначення строку та терміну. 63

Стаття 253. Початок перебігу строку. 63

Стаття 254. Закінчення строку. 63

Стаття 255. Порядок вчинення дій в останній день строку. 63

Глава 19. 63

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ. 63

Стаття 256. Поняття позовної давності 63

Стаття 257. Загальна позовна давність. 63

Стаття 258. Спеціальна позовна давність. 63

Стаття 259. Зміна тривалості позовної давності 63

Стаття 260. Обчислення позовної давності 64

Стаття 261. Початок перебігу позовної давності 64

Стаття 262. Позовна давність у разі замін сторін у зобов'язанні 64

Стаття 263. Зупинення перебігу позовної давності 64

Стаття 264. Переривання перебігу позовної давності 64

Стаття 265. Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду. 64

Стаття 266. Застосування позовної давності до додаткових вимог. 64

Стаття 267. Наслідки спливу позовної давності 64

Стаття 268. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. 65

КНИГА ДРУГА.. 65

ОСОБИСТі НЕМАЙНОВі ПРАВА ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 65

Глава 20. 65

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОСОБИСТі НЕМАЙНОВі ПРАВА ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 65

Стаття 269. Поняття особистого немайнового права. 65

Стаття 270. Види особистих немайнових прав. 65

Стаття 271. Зміст особистого немайнового права. 65

Стаття 272. Здійснення особистих немайнових прав. 65

Стаття 273. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав. 65

Стаття 274. Обмеження особистих немайнових прав. 65

Стаття 275. Захист особистого немайнового права. 65

Стаття 276. Поновлення порушеного особистого немайнового права. 66

Стаття 277. Спростування недостовірної інформації 66

Стаття 278. Заборона поширення інформації, якою порушуються особисті немайнові права. 66

Стаття 279. Правові наслідки невиконання рішення суду про захист особистого немайнового права. 66

Стаття 280. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди. 66

Глава 21. 66

ОСОБИСТі НЕМАЙНОВі ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ПРИРОДНЕ іСНУВАННЯ ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 66

Стаття 281. Право на життя. 66

Стаття 282. Право на усунення небезпеки, яка загрожує життю та здоров'ю.. 67

Стаття 283. Право на охорону здоров'я. 67

Стаття 284. Право на медичну допомогу. 67

Стаття 285. Право на інформацію про стан свого здоров'я. 67

Стаття 286. Право на таємницю про стан здоров'я. 67

Стаття 287. Права фізичної особи, яка перебуває на стаціонарному лікуванні у закладі охорони здоров'я. 67

Стаття 288. Право на свободу. 67

Стаття 290. Право на донорство. 68

Стаття 291. Право на сім'ю.. 68

Стаття 292. Право на опіку або піклування. 68

Стаття 293. Право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. 68

Глава 22. 68

ОСОБИСТі НЕМАЙНОВі ПРАВА, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ СОЦіАЛЬНЕ БУТТЯ ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ.. 68

Стаття 294. Право на ім'я. 68

Стаття 295. Право на зміну імені 68

Стаття 296. Право на використання імені 68

Стаття 297. Право на повагу до гідності та честі 69

Стаття 298. Повага до людини, яка померла. 69

Стаття 299. Право на недоторканність ділової репутації 69

Стаття 300. Право на індивідуальність. 69

Стаття 301. Право на особисте життя та його таємницю.. 69

Стаття 302. Право на інформацію.. 69

Стаття 303. Право на особисті папери. 69

Стаття 304. Розпоряджання особистими паперами. 69

Стаття 305. Право на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів. 69

Стаття 306. Право на таємницю кореспонденції 70

Стаття 307. Захист інтересів фізичної особи при проведенні фото-, кіно-, теле- та відеозйомок. 70

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах. 70

Стаття 309. Право на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості 70

Стаття 310. Право на місце проживання. 70

Стаття 311. Право на недоторканність житла. 70

Стаття 312. Право на вибір роду занять. 71

Стаття 313. Право на свободу пересування. 71

Стаття 314. Право на свободу об'єднання. 71

Стаття 315. Право на мирні зібрання. 71

КНИГА ТРЕТЯ.. 71

ПРАВО ВЛАСНОСТі ТА ІНШі РЕЧОВі ПРАВА.. 71

РОЗДІЛ I 71

ПРАВО ВЛАСНОСТі 71

Глава 23. 71

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТі 71

Стаття 316. Поняття права власності 71

Стаття 317. Зміст права власності 71

Стаття 318. Суб'єкти права власності 71

Стаття 319. Здійснення права власності 71

Стаття 320. Використання власником свого майна для здійснення підприємницької діяльності 72

Стаття 321. Непорушність права власності 72

Стаття 322. Тягар утримання майна. 72

Стаття 323. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна. 72

Стаття 324. Право власності Українського народу. 72

Стаття 325. Право приватної власності 72

Стаття 326. Право державної власності 72

Стаття 327. Право комунальної власності 72

Глава 24. 72

НАБУТТЯ ПРАВА ВЛАСНОСТі 72

Стаття 328. Підстави набуття права власності 72

Стаття 329. Набуття права власності юридичною особою публічного права. 72

Стаття 330. Набуття добросовісним набувачем права власності на майно, відчужене особою, яка не мала на це права. 72

Стаття 331. Набуття права власності на новостворене майно. 72

Стаття 332. Набуття права власності на перероблену річ. 73

Стаття 333. Привласнення загальнодоступних дарів природи. 73

Стаття 334. Момент набуття права власності за договором.. 73

Стаття 335. Набуття права власності на безхазяйну річ. 73

Стаття 336. Набуття права власності на рухому річ, від якої власник відмовився. 73

Стаття 337. Знахідка. 73

Стаття 338. Набуття права власності на знахідку. 74

Стаття 339. Право особи, яка знайшла загублену річ, на винагороду та відшкодування витрат, пов'язаних із знахідкою.. 74

Стаття 340. Бездоглядна домашня тварина. 74

Стаття 341. Набуття права власності на бездоглядну домашню тварину. 74

Стаття 342. Відшкодування витрат на утримання бездоглядної домашньої тварини та виплата винагороди. 74

Стаття 343. Набуття права власності на скарб. 74

Стаття 344. Набувальна давність. 75

Стаття 345. Набуття права власності у разі приватизації державного майна та майна, що є в комунальній власності 75

Глава 25. 75

ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТі 75

Стаття 346. Підстави припинення права власності 75

Стаття 347. Відмова від права власності 75

Стаття 348. Припинення права власності особи на майно, яке не може їй належати. 75

Стаття 349. Припинення права власності внаслідок знищення майна. 76

Стаття 350. Викуп земельної ділянки у зв'язку з суспільною необхідністю.. 76

Стаття 351. Припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з викупом земельної ділянки, на якій воно розміщене  76

Стаття 352. Викуп пам'ятки історії та культури. 76

Стаття 353. Реквізиція. 77

Стаття 354. Конфіскація. 77

Глава 26. 77

ПРАВО СПіЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі 77

Стаття 355. Поняття і види права спільної власності 77

Стаття 356. Право спільної часткової власності 77

Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності 77

Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності 77

Стаття 359. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності 78

Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності 78

Стаття 361. Право співвласника розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності 78

Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності 78

Стаття 363. Момент переходу частки у праві спільної часткової власності до набувача за договором.. 78

Стаття 364. Виділ частки із майна, що є у спільній частковій власності 78

Стаття 365. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників. 78

Стаття 366. Звернення стягнення на частку у майні, що є у спільній частковій власності 78

Стаття 367. Поділ майна, що є у спільній частковій власності 79

Стаття 368. Право спільної сумісної власності 79

Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності 79

Стаття 370. Виділ частки із майна, що є у спільній сумісній власності 79

Стаття 371. Звернення стягнення на частку майна, що є у спільній сумісній власності 79

Стаття 372. Поділ майна, що є у спільній сумісній власності 79

Глава 27. 80

ПРАВО ВЛАСНОСТі НА ЗЕМЛЮ (ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ) 80

Стаття 373. Земля (земельна ділянка) як об'єкт права власності 80

Стаття 374. Суб'єкти права власності на землю (земельну ділянку) 80

Стаття 375. Право власника на забудову земельної ділянки. 80

Стаття 376. Самочинне будівництво. 80

Стаття 377. Право на земельну ділянку при придбанні житлового будинку, будівлі або споруди, що розміщені на ній. 80

Стаття 378. Припинення права власності на земельну ділянку. 81

Глава 28. 81

ПРАВО ВЛАСНОСТі НА ЖИТЛО.. 81

Стаття 379. Поняття житла. 81

Стаття 381. Садиба як об'єкт права власності 81

Стаття 382. Квартира як об'єкт права власності 81

Стаття 384. Права житлово-будівельного (житлового) кооперативу та їх членів на квартиру в будинку кооперативу. 81

Стаття 385. Об'єднання власників житлових будинків, квартир. 81

Глава 29. 81

ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТі 81

Стаття 386. Засади захисту права власності 81

Стаття 387. Право власника на витребування майна із чужого незаконного володіння. 81

Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача. 82

Стаття 389. Витребування грошей та цінних паперів. 82

Стаття 390. Розрахунки при витребуванні майна із чужого незаконного володіння. 82

Стаття 391. Захист права власності від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння. 82

Стаття 392. Визнання права власності 82

Стаття 393. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності 82

Стаття 394. Відшкодування шкоди, завданої власникові земельної ділянки, житлового будинку, інших будівель у зв'язку із зниженням їх цінності 82

РОЗДІЛ II 82

РЕЧОВі ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО.. 82

Глава 30. 82

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕЧОВі ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО.. 82

Стаття 395. Види речових прав на чуже майно. 82

Стаття 396. Захист речових прав на чуже майно. 82

Глава 31. 83

ПРАВО ВОЛОДІННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ... 83

Стаття 397. Суб'єкти права володіння чужим майном.. 83

Стаття 398. Виникнення права володіння. 83

Стаття 399. Припинення права володіння. 83

Стаття 400. Обов'язок недобросовісного володільця негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності чи інше право або яка є добросовісним володільцем.. 83

Глава 32. 83

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖИМ МАЙНОМ... 83

Стаття 401. Поняття користування чужим майном.. 83

Стаття 402. Встановлення сервітуту. 83

Стаття 403. Зміст сервітуту. 83

Стаття 404. Право користування чужою земельною ділянкою або іншим нерухомим майном.. 83

Стаття 405. Право членів сім'ї власника житла на користування цим житлом.. 83

Стаття 406. Припинення сервітуту. 84

Глава 33. 84

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ СіЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПОТРЕБ. 84

Стаття 407. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. 84

Стаття 408. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб  84

Стаття 409. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої у користування для сільськогосподарських потреб. 84

Стаття 410. Права та обов'язки землекористувача. 84

Стаття 411. Право землекористувача на відчуження права користування земельною ділянкою.. 84

Стаття 412. Припинення права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб. 85

Глава 34. 85

ПРАВО КОРИСТУВАННЯ ЧУЖОЮ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ДЛЯ ЗАБУДОВИ.. 85

Стаття 413. Підстави виникнення права користування чужою земельною ділянкою для забудови. 85

Стаття 414. Права та обов'язки власника земельної ділянки, наданої для забудови. 85

Стаття 415. Права та обов'язки землекористувача. 85

Стаття 416. Припинення права користування земельною ділянкою для забудови. 85

Стаття 417. Правові наслідки припинення права користування земельною ділянкою.. 85

КНИГА ЧЕТВЕРТА.. 86

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі 86

Глава 35. 86

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі 86

Стаття 418. Поняття права інтелектуальної власності 86

Стаття 419. Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності 86

Стаття 420. Об'єкти права інтелектуальної власності 86

Стаття 421. Суб'єкти права інтелектуальної власності 86

Стаття 422. Підстави виникнення (набуття) права інтелектуальної власності 86

Стаття 423. Особисті немайнові права інтелектуальної власності 86

Стаття 424. Майнові права інтелектуальної власності 86

Стаття 425. Строк чинності прав інтелектуальної власності 87

Стаття 426. Використання об'єкта права інтелектуальної власності 87

Стаття 427. Передання майнових прав інтелектуальної власності 87

Стаття 428. Здійснення права інтелектуальної власності, яке належить кільком особам.. 87

Стаття 429. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений у зв'язку з виконанням трудового договору. 87

Стаття 430. Права інтелектуальної власності на об'єкт, створений за замовленням.. 87

Стаття 431. Наслідки порушення права інтелектуальної власності 87

Стаття 432. Захист права інтелектуальної власності судом.. 87

Глава 36. 88

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА ЛіТЕРАТУРНИЙ, ХУДОЖНІЙ ТА ІНШИЙ ТВіР (АВТОРСЬКЕ ПРАВО) 88

Стаття 433. Об'єкти авторського права. 88

Стаття 434. Твори, які не є об'єктами авторського права. 88

Стаття 435. Суб'єкти авторського права. 88

Стаття 436. Співавторство. 88

Стаття 437. Виникнення авторського права. 88

Стаття 438. Особисті немайнові права автора. 88

Стаття 439. Забезпечення недоторканності твору. 89

Стаття 440. Майнові права інтелектуальної власності на твір. 89

Стаття 441. Використання твору. 89

Стаття 442. Опублікування твору (випуск твору у світ) 89

Стаття 443. Використання твору за згодою автора. 89

Стаття 444. Випадки правомірного використання твору без згоди автора. 89

Стаття 445. Право автора на плату за використання його твору. 89

Стаття 446. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. 89

Стаття 447. Правові наслідки закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір. 89

Стаття 448. Право автора на частку від суми продажу оригіналу твору. 89

Глава 37. 90

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА ВИКОНАННЯ, ФОНОГРАМУ, ВІДЕОГРАМУ ТА ПРОГРАМУ (ПЕРЕДАЧУ) ОРГАНІЗАЦіЇ МОВЛЕННЯ (СУМіЖНІ ПРАВА) 90

Стаття 449. Об'єкти суміжних прав. 90

Стаття 450. Суб'єкти суміжних прав. 90

Стаття 451. Виникнення суміжних прав. 90

Стаття 452. Майнові права інтелектуальної власності на об'єкт суміжних прав. 90

Стаття 453. Використання виконання. 90

Стаття 454. Використання фонограми, відеограми. 90

Стаття 455. Використання передачі (програми) організації мовлення. 90

Стаття 456. Строки чинності суміжних майнових прав. 91

Глава 38. 91

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА НАУКОВЕ ВІДКРИТТЯ.. 91

Стаття 457. Поняття наукового відкриття. 91

Глава 39. 91

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА ВИНАХІД, КОРИСНУ МОДЕЛЬ, ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК.. 91

Стаття 459. Придатність винаходу для набуття права інтелектуальної власності на нього. 91

Стаття 460. Придатність корисної моделі для набуття права інтелектуальної власності на неї 91

Стаття 461. Придатність промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на нього. 91

Стаття 462. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 91

Стаття 463. Суб'єкти права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 91

Стаття 464. Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 91

Стаття 465. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 92

Стаття 466. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 92

Стаття 467. Правові наслідки припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 92

Стаття 468. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 92

Стаття 469. Визнання прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок недійсними. 92

Стаття 470. Право попереднього користувача на винахід, корисну модель, промисловий зразок. 92

Глава 40. 92

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА КОМПОНУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МіКРОСХЕМИ.. 92

Стаття 471. Придатність компонування інтегральної мікросхеми для набуття права інтелектуальної власності на нього. 92

Стаття 472. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 92

Стаття 473. Суб'єкти права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 93

Стаття 474. Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 93

Стаття 475. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 93

Стаття 476. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми  93

Стаття 477. Правові наслідки спливу строку чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 93

Стаття 478. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми. 93

Стаття 479. Визнання прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми недійсними. 93

Стаття 480. Право попереднього користувача на компонування інтегральної мікросхеми. 93

Глава 41. 93

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА РАЦіОНАЛіЗАТОРСЬКУ ПРОПОЗИЦіЮ... 93

Стаття 481. Поняття та об'єкти раціоналізаторської пропозиції 93

Стаття 482. Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції 94

Стаття 483. Суб'єкти права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.. 94

Стаття 484. Права суб'єктів права інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію.. 94

Глава 42. 94

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА СОРТ РОСЛИН, ПОРОДУ ТВАРИН.. 94

Стаття 485. Види прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 94

Стаття 486. Суб'єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 94

Стаття 487. Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом.. 94

Стаття 488. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин. 94

Глава 43. 94

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА КОМЕРЦІЙНЕ НАЙМЕНУВАННЯ.. 94

Стаття 489. Правова охорона комерційного найменування. 94

Стаття 490. Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування. 95

Стаття 491. Припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування. 95

Глава 44. 95

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ.. 95

Стаття 492. Торговельна марка. 95

Стаття 493. Суб'єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку. 95

Стаття 494. Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку. 95

Стаття 495. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку. 95

Стаття 496. Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. 95

Стаття 497. Дострокове припинення чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. 95

Стаття 498. Відновлення чинності достроково припинених виключних майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку. 96

Стаття 499. Визнання прав інтелектуальної власності на торговельну марку недійсними. 96

Стаття 500. Право попереднього користувача на торговельну марку. 96

Глава 45. 96

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА ГЕОГРАФіЧНЕ ЗАЗНАЧЕННЯ.. 96

Стаття 501. Набуття права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 96

Стаття 502. Суб'єкти права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 96

Стаття 503. Права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 96

Стаття 504. Строк чинності права інтелектуальної власності на географічне зазначення. 96

Глава 46. 96

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі НА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ... 96

Стаття 505. Поняття комерційної таємниці 96

Стаття 506. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.. 96

Стаття 507. Охорона комерційної таємниці органами державної влади. 97

Стаття 508. Строк чинності права інтелектуальної власності на комерційну таємницю.. 97

КНИГА П'ЯТА.. 97

ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО.. 97

РОЗДІЛ I 97

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.. 97

Глава 47. 97

ПОНЯТТЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. СТОРОНИ У ЗОБОВ'ЯЗАННІ 97

Стаття 509. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. 97

Стаття 510. Сторони у зобов'язанні 97

Стаття 511. Третя особа у зобов'язанні 97

Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов'язанні 97

Стаття 514. Обсяг прав, що переходять до нового кредитора у зобов'язанні 97

Стаття 515. Зобов'язання, в яких заміна кредитора не допускається. 97

Стаття 516. Порядок заміни кредитора у зобов'язанні 97

Стаття 517. Докази прав нового кредитора у зобов'язанні 98

Стаття 518. Заперечення боржника проти вимоги нового кредитора у зобов'язанні 98

Стаття 519. Відповідальність первісного кредитора у зобов'язанні 98

Стаття 520. Заміна боржника у зобов'язанні 98

Стаття 521. Форма правочину щодо заміни боржника у зобов'язанні 98

Стаття 522. Заперечення нового боржника у зобов'язанні проти вимоги кредитора. 98

Стаття 523. Правові наслідки заміни боржника у зобов'язанні, забезпеченому порукою або заставою.. 98

Стаття 524. Валюта зобов'язання. 98

Стаття 525. Недопустимість односторонньої відмови від зобов'язання. 98

Глава 48. 98

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.. 98

Стаття 526. Загальні умови виконання зобов'язання. 98

Стаття 527. Виконання зобов'язання належними сторонами. 98

Стаття 528. Виконання обов'язку боржника іншою особою.. 98

Стаття 529. Виконання зобов'язання частинами. 99

Стаття 530. Строк (термін) виконання зобов'язання. 99

Стаття 531. Дострокове виконання зобов'язання. 99

Стаття 532. Місце виконання зобов'язання. 99

Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов'язання. 99

Стаття 534. Черговість погашення вимог за грошовим зобов'язанням.. 99

Стаття 535. Збільшення суми, що виплачується фізичній особі за грошовим зобов'язанням.. 99

Стаття 536. Проценти. 99

Стаття 537. Виконання зобов'язання внесенням боргу в депозит нотаріуса. 100

Стаття 538. Зустрічне виконання зобов'язання. 100

Стаття 539. Виконання альтернативного зобов'язання. 100

Стаття 540. Виконання зобов'язання, в якому беруть участь кілька кредиторів або кілька боржників. 100

Стаття 541. Солідарне зобов'язання. 100

Стаття 542. Солідарна вимога кредиторів. 100

Стаття 543. Солідарний обов'язок боржників. 100

Стаття 544. Право боржника, який виконав солідарний обов'язок, на зворотну вимогу. 100

Стаття 545. Підтвердження виконання зобов'язання. 101

Глава 49. 101

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.. 101

Параграф 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання. 101

Стаття 546. Види забезпечення виконання зобов'язання. 101

Стаття 547. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання. 101

Стаття 548. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язання. 101

Параграф 2. Неустойка. 101

Стаття 549. Поняття неустойки. 101

Стаття 550. Підстави виникнення права на неустойку. 101

Стаття 551. Предмет неустойки. 101

Стаття 552. Правові наслідки сплати (передання) неустойки. 101

Параграф 3. Порука. 101

Стаття 553. Договір поруки. 101

Стаття 554. Правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого порукою.. 102

Стаття 555. Права та обов'язки поручителя у разі пред'явлення до нього вимоги. 102

Стаття 556. Права поручителя, який виконав зобов'язання. 102

Стаття 557. Повідомлення поручителя про виконання зобов'язання боржником.. 102

Стаття 558. Оплата послуг поручителя. 102

Стаття 559. Припинення поруки. 102

Параграф 4. Гарантія. 102

Стаття 560. Поняття гарантії 102

Стаття 561. Строк дії гарантії 102

Стаття 563. Правові наслідки порушення боржником зобов'язання, забезпеченого гарантією.. 102

Стаття 564. Обов'язки гаранта під час розгляду вимоги кредитора. 103

Стаття 565. Право гаранта на відмову в задоволенні вимоги кредитора. 103

Стаття 566. Обов'язок гаранта. 103

Стаття 567. Оплата послуг гаранта. 103

Стаття 568. Припинення гарантії 103

Стаття 569. Право гаранта на зворотну вимогу до боржника. 103

Параграф 5. Завдаток. 103

Стаття 570. Поняття завдатку. 103

Стаття 571. Правові наслідки порушення або припинення зобов'язання, забезпеченого завдатком.. 103

Параграф 6. Застава. 103

Стаття 572. Поняття застави. 103

Стаття 573. Забезпечення майбутньої вимоги. 103

Стаття 574. Підстави виникнення застави. 103

Стаття 575. Окремі види застав. 103

Стаття 576. Предмет застави. 104

Стаття 577. Нотаріальне посвідчення договору застави та реєстрація застави. 104

Стаття 578. Застава майна, що є у спільній власності 104

Стаття 579. Заміна предмета застави. 104

Стаття 580. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета застави. 104

Стаття 581. Страхування предмета застави. 104

Стаття 582. Оцінка предмета застави. 104

Стаття 583. Сторони у договорі застави. 104

Стаття 584. Зміст договору застави. 104

Стаття 585. Момент виникнення права застави. 104

Стаття 586. Користування та розпоряджання предметом застави. 105

Стаття 587. Обов'язки володільця предмета застави. 105

Стаття 588. Наступна застава. 105

Стаття 589. Правові наслідки невиконання зобов'язання, забезпеченого заставою.. 105

Стаття 590. Звернення стягнення на предмет застави. 105

Стаття 591. Реалізація предмета застави. 105

Стаття 592. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою.. 106

Стаття 593. Припинення права застави. 106

Параграф 7. Притримання. 106

Стаття 594. Право притримання. 106

Стаття 595. Обов'язки кредитора, який притримує річ у себе. 106

Стаття 596. Розпорядження річчю, яку притримує кредитор. 106

Стаття 597. Задоволення вимог за рахунок речі, яку притримує кредитор. 106

Глава 50. 106

ПРИПИНЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.. 106

Стаття 598. Підстави припинення зобов'язання. 106

Стаття 599. Припинення зобов'язання виконанням.. 107

Стаття 600. Припинення зобов'язання переданням відступного. 107

Стаття 601. Припинення зобов'язання зарахуванням.. 107

Стаття 602. Недопустимість зарахування зустрічних вимог. 107

Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора. 107

Стаття 604. Припинення зобов'язання за домовленістю сторін. 107

Стаття 605. Припинення зобов'язання прощенням боргу. 107

Стаття 606. Припинення зобов'язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі 107

Стаття 607. Припинення зобов'язання неможливістю його виконання. 107

Стаття 608. Припинення зобов'язання смертю фізичної особи. 107

Стаття 609. Припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи. 107

Глава 51. 107

ПРАВОВі НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ОБОВ'ЯЗАННЯ.. 107

Стаття 610. Порушення зобов'язання. 107

Стаття 611. Правові наслідки порушення зобов'язання. 107

Стаття 612. Прострочення боржника. 108

Стаття 613. Прострочення кредитора. 108

Стаття 614. Вина як підстава відповідальності за порушення зобов'язання. 108

Стаття 615. Одностороння відмова від зобов'язання. 108

Стаття 616. Правові наслідки порушення зобов'язання з вини кредитора. 108

Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов'язання. 108

Стаття 618. Відповідальність боржника за дії інших осіб. 108

Стаття 619. Субсидіарна відповідальність. 108

Стаття 620. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ, визначену індивідуальними ознаками. 109

Стаття 621. Виконання зобов'язання за рахунок боржника. 109

Стаття 622. Відповідальність і виконання зобов'язання в натурі 109

Стаття 623. Відшкодування збитків, завданих порушенням зобов'язання. 109

Стаття 624. Збитки і неустойка. 109

Стаття 625. Відповідальність за порушення грошового зобов'язання. 109

РОЗДІЛ II 110

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВіР. 110

Глава 52. 110

ПОНЯТТЯ ТА УМОВИ ДОГОВОРУ.. 110

Стаття 626. Поняття та види договору. 110

Стаття 627. Свобода договору. 110

Стаття 628. Зміст договору. 110

Стаття 629. Обов'язковість договору. 110

Стаття 630. Типові умови договору. 110

Стаття 631. Строк договору. 110

Стаття 632. Ціна. 110

Стаття 633. Публічний договір. 110

Стаття 634. Договір приєднання. 111

Стаття 635. Попередній договір. 111

Стаття 636. Договір на користь третьої особи. 111

Стаття 637. Тлумачення умов договору. 111

Глава 53. 111

УКЛАДЕННЯ, ЗМІНА і РОЗіРВАННЯ ДОГОВОРУ.. 111

Стаття 638. Укладення договору. 111

Стаття 639. Форма договору. 111

Стаття 640. Момент укладення договору. 112

Стаття 641. Пропозиція укласти договір. 112

Стаття 642. Прийняття пропозиції 112

Стаття 643. Укладення договору за пропозицією, в якій вказаний строк для відповіді 112

Стаття 644. Укладення договору за пропозицією, в якій не вказаний строк для відповіді 112

Стаття 645. Відповідь про прийняття пропозиції, яка одержана із запізненням.. 112

Стаття 646. Відповідь про згоду укласти договір на інших умовах. 112

Стаття 647. Місце укладення договору. 112

Стаття 648. Договір та правові акти органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування. 112

Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів. 113

Стаття 650. Укладення договорів на біржах, аукціонах, конкурсах. 113

Стаття 651. Підстави для зміни або розірвання договору. 113

Стаття 652. Зміна або розірвання договору у зв'язку з істотною зміною обставин. 113

Стаття 653. Правові наслідки зміни або розірвання договору. 113

Стаття 654. Форма зміни або розірвання договору. 113

РОЗДІЛ III 114

ОКРЕМі ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ. 114

Підрозділ 1. 114

ДОГОВіРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.. 114

Глава 54. 114

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ... 114

Параграф 1. Загальні положення про купівлю-продаж.. 114

Стаття 655. Договір купівлі-продажу. 114

Стаття 656. Предмет договору купівлі-продажу. 114

Стаття 657. Форма окремих видів договорів купівлі-продажу. 114

Стаття 658. Право продажу товару. 114

Стаття 659. Обов'язок продавця попередити покупця про права третіх осіб на товар. 114

Стаття 660. Обов'язки покупця і продавця у разі пред'явлення третьою особою позову про витребування товару. 114

Стаття 661. Відповідальність продавця у разі відсудження товару у покупця. 114

Стаття 662. Обов'язок продавця передати товар покупцеві 114

Стаття 663. Строк виконання обов'язку передати товар. 115

Стаття 664. Момент виконання обов'язку продавця передати товар. 115

Стаття 665. Правові наслідки відмови продавця передати товар. 115

Стаття 666. Правові наслідки невиконання продавцем обов'язку передати приналежності товару та документи, що стосуються товару. 115

Стаття 667. Обов'язок продавця зберігати проданий товар. 115

Стаття 668. Перехід ризику випадкового знищення або випадкового пошкодження товару. 115

Стаття 669. Кількість товару. 115

Стаття 670. Правові наслідки порушення умови договору щодо кількості товару. 115

Стаття 671. Асортимент товару. 115

Стаття 672. Правові наслідки порушення умови договору щодо асортименту товару. 116

Стаття 673. Якість товару. 116

Стаття 674. Підтвердження відповідності товару вимогам законодавства. 116

Стаття 675. Гарантії якості товару. 116

Стаття 676. Обчислення гарантійного строку. 116

Стаття 677. Строк придатності товару. 116

Стаття 678. Правові наслідки передання товару неналежної якості 117

Стаття 679. Недоліки товару, за які відповідає продавець. 117

Стаття 680. Строки виявлення недоліків і пред'явлення вимоги у зв'язку з недоліками проданого товару. 117

Стаття 681. Позовна давність, що застосовується до вимог у зв'язку з недоліками проданого товару. 117

Стаття 682. Комплектність товару. 117

Стаття 683. Комплект товару. 118

Стаття 684. Правові наслідки передання некомплектного товару. 118

Стаття 685. Тара та упаковка за договором купівлі-продажу. 118

Стаття 686. Правові наслідки передання товару з порушенням вимоги про тару та (або) упаковку. 118

Стаття 687. Перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу. 118

Стаття 688. Повідомлення продавця про порушення умов договору купівлі-продажу. 118

Стаття 690. Зберігання товару, не прийнятого покупцем.. 119

Стаття 691. Ціна товару. 119

Стаття 692. Оплата товару. 119

Стаття 693. Попередня оплата товару. 119

Стаття 694. Продаж товару в кредит. 119

Стаття 695. Особливості оплати товару з розстроченням платежу. 120

Стаття 696. Страхування товару. 120

Стаття 697. Збереження права власності за продавцем.. 120

Стаття 698. Договір роздрібної купівлі-продажу. 120

Стаття 699. Публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу. 120

Стаття 700. Надання покупцеві інформації про товар. 120

Стаття 701. Договір з умовою про прийняття покупцем товару у встановлений строк. 121

Стаття 702. Продаж товару за зразками. 121

Стаття 703. Продаж товарів з використанням автоматів. 121

Стаття 704. Договір з умовою про доставку товару покупцеві 121

Стаття 705. Договір найму-продажу. 121

Стаття 706. Ціна та оплата товару. 121

Стаття 707. Обмін товару. 121

Стаття 708. Права покупця у разі продажу йому товару неналежної якості 122

Стаття 709. Порядок і строки задоволення вимог покупця про заміну товару або усунення недоліків. 122

Стаття 710. Відшкодування різниці в ціні у разі заміни товару, зменшення ціни і повернення товару неналежної якості 122

Стаття 711. Відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості 122

Параграф 3. Поставка. 122

Стаття 712. Договір поставки. 122

Параграф 4. Контрактація сільськогосподарської продукції 123

Стаття 713. Договір контрактації сільськогосподарської продукції 123

Параграф 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 123

Стаття 714. Договір постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу. 123

Параграф 6. Міна. 123

Стаття 715. Договір міни. 123

Стаття 716. Правове регулювання міни. 123

Глава 55. 123

ДАРУВАННЯ.. 123

Стаття 717. Договір дарування. 123

Стаття 718. Предмет договору дарування. 123

Стаття 719. Форма договору дарування. 123

Стаття 720. Сторони у договорі дарування. 124

Стаття 721. Обов'язки дарувальника. 124

Стаття 722. Прийняття дарунка. 124

Стаття 723. Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. 124

Стаття 724. Одностороння відмова від договору дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. 124

Стаття 725. Обов'язок обдаровуваного на користь третьої особи. 124

Стаття 726. Правові наслідки порушення обдаровуваним обов'язку на користь третьої особи. 124

Стаття 727. Розірвання договору дарування на вимогу дарувальника. 124

Стаття 728. Позовна давність, що застосовується до вимог про розірвання договору дарування. 125

Стаття 729. Пожертва. 125

Стаття 730. Права пожертвувача. 125

Глава 56. 125

РЕНТА.. 125

Стаття 731. Договір ренти. 125

Стаття 732. Форма договору ренти. 125

Стаття 733. Сторони у договорі ренти. 125

Стаття 735. Забезпечення виплати ренти. 125

Стаття 736. Відповідальність за прострочення виплати ренти. 125

Стаття 737. Форма і розмір ренти. 125

Стаття 738. Строк виплати ренти. 126

Стаття 739. Право платника безстрокової ренти на відмову від договору ренти. 126

Стаття 740. Право одержувача безстрокової ренти на розірвання договору ренти. 126

Стаття 741. Розрахунки між сторонами у разі розірвання договору ренти. 126

Стаття 742. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату безстрокової ренти  126

Стаття 743. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження майна, переданого під виплату ренти на певний строк  126

Глава 57. 126

ДОВіЧНЕ УТРИМАННЯ (ДОГЛЯД) 126

Стаття 744. Поняття договору довічного утримання (догляду) 126

Стаття 745. Форма договору довічного утримання (догляду) 126

Стаття 746. Сторони в договорі довічного утримання (догляду) 126

Стаття 747. Особливості укладення договору довічного утримання (догляду) щодо майна, що є у спільній сумісній власності 127

Стаття 748. Момент виникнення у набувача права власності на майно, передане за договором довічного утримання (догляду) 127

Стаття 749. Обов'язки набувача за договором довічного утримання (догляду) 127

Стаття 750. Обов'язок набувача забезпечити відчужувача житлом.. 127

Стаття 751. Грошова оцінка матеріального забезпечення відчужувача. 127

Стаття 752. Заміна набувача за договором довічного утримання. 127

Стаття 753. Заміна майна, яке було передане набувачеві за договором довічного утримання (догляду) 127

Стаття 754. Забезпечення виконання договору довічного утримання (догляду) 127

Стаття 755. Припинення договору довічного утримання (догляду) 127

Стаття 756. Правові наслідки розірвання договору довічного утримання (догляду) 128

Стаття 757. Правові наслідки смерті набувача. 128

Стаття 758. Правові наслідки припинення юридичної особи-набувача. 128

Глава 58. 128

НАЙМ (ОРЕНДА) 128

Параграф 1. Загальні положення про найм (оренду) 128

Стаття 759. Договір найму. 128

Стаття 760. Предмет договору найму. 128

Стаття 761. Право передання майна у найм.. 128

Стаття 762. Плата за користування майном.. 128

Стаття 763. Строк договору найму. 128

Стаття 764. Правові наслідки продовження користування майном після закінчення строку договору найму. 129

Стаття 765. Передання майна наймачеві 129

Стаття 766. Правові наслідки непередання майна наймачеві 129

Стаття 767. Якість речі, переданої у найм.. 129

Стаття 768. Гарантія якості речі, переданої у найм.. 129

Стаття 769. Права третіх осіб на річ, передану у найм.. 129

Стаття 770. Правонаступництво у разі зміни власника речі, переданої у найм.. 129

Стаття 771. Страхування речі, переданої у найм.. 129

Стаття 772. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження речі 129

Стаття 773. Користування річчю, переданою у найм.. 129

Стаття 774. Піднайм.. 129

Стаття 775. Право власності на плоди, продукцію, доходи, одержані від користування річчю, переданою у найм.. 130

Стаття 776. Ремонт речі, переданої у найм.. 130

Стаття 777. Переважні права наймача. 130

Стаття 778. Поліпшення наймачем речі, переданої у найм.. 130

Стаття 779. Наслідки погіршення речі, переданої у найм.. 130

Стаття 780. Відповідальність за шкоду, що завдана у зв'язку з користуванням річчю, переданою у найм.. 130

Стаття 781. Припинення договору найму. 130

Стаття 782. Право наймодавця відмовитися від договору найму. 130

Стаття 783. Розірвання договору найму на вимогу наймодавця. 131

Стаття 784. Розірвання договору найму на вимогу наймача. 131

Стаття 785. Обов'язки наймача у разі припинення договору найму. 131

Стаття 786. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договору найму. 131

Параграф 2. Прокат. 131

Стаття 787. Договір прокату. 131

Стаття 788. Предмет договору прокату. 131

Стаття 789. Плата за прокат речі 131

Стаття 790. Право наймача на відмову від договору прокату. 131

Стаття 791. Особливості договору прокату. 131

Параграф 3. Найм (оренда) земельної ділянки. 131

Стаття 792. Договір найму земельної ділянки. 131

Стаття 793. Форма договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. 131

Стаття 794. Державна реєстрація договору найму будівлі або іншої капітальної споруди. 132

Стаття 795. Передання будівлі або іншої капітальної споруди у найм.. 132

Стаття 796. Надання наймачеві права користування земельною ділянкою.. 132

Стаття 797. Плата за користування. 132

Стаття 798. Предмет договору найму. 132

Стаття 799. Форма договору найму транспортного засобу. 132

Стаття 800. Діяльність наймача транспортного засобу. 132

Стаття 801. Витрати, пов'язані з використанням транспортного засобу. 132

Стаття 802. Страхування транспортного засобу. 132

Стаття 803. Правові наслідки пошкодження транспортного засобу. 132

Стаття 804. Правові наслідки завдання шкоди іншій особі у зв'язку з використанням транспортного засобу. 132

Стаття 805. Особливості найму транспортного засобу з екіпажем, який його обслуговує. 132

Параграф 6. Лізинг. 133

Стаття 806. Договір лізингу. 133

Стаття 807. Предмет договору лізингу. 133

Стаття 808. Відповідальність продавця (постачальника) предмета договору лізингу. 133

Стаття 809. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження предмета договору лізингу. 133

Глава 59. 133

НАЙМ (ОРЕНДА) ЖИТЛА.. 133

Стаття 810. Договір найму житла. 133

Стаття 811. Форма договору найму житла. 133

Стаття 812. Предмет договору найму житла. 133

Стаття 813. Сторони у договорі найму житла. 133

Стаття 814. Правонаступництво у разі зміни власника житла, переданого у найм.. 133

Стаття 815. Обов'язки наймача житла. 134

Стаття 816. Наймач та особи, які постійно проживають разом з ним.. 134

Стаття 817. Право наймача та осіб, які постійно проживають разом з ним, на вселення інших осіб у житло. 134

Стаття 818. Тимчасові мешканці 134

Стаття 819. Ремонт житла, переданого у найм.. 134

Стаття 820. Плата за користування житлом.. 134

Стаття 821. Строк договору найму житла. 134

Стаття 822. Переважні права наймача житла. 134

Стаття 823. Договір піднайму житла. 135

Стаття 824. Заміна наймача у договорі найму житла. 135

Стаття 825. Розірвання договору найму житла. 135

Стаття 826. Правові наслідки розірвання договору найму житла. 135

Глава 60. 135

ПОЗИЧКА.. 135

Стаття 827. Договір позички. 135

Стаття 828. Форма договору позички. 135

Стаття 829. Позичкодавець. 135

Стаття 830. Правові наслідки невиконання обов'язку передати річ у користування. 136

Стаття 831. Строк договору позички. 136

Стаття 832. Право позичкодавця на відчуження речі 136

Стаття 833. Обов'язки користувача. 136

Стаття 834. Розірвання договору позички. 136

Стаття 835. Припинення договору позички. 136

Стаття 836. Правові наслідки неповернення речі після закінчення строку користування нею.. 136

Глава 61. 136

ПІДРЯД.. 136

Параграф 1. Загальні положення про підряд. 136

Стаття 837. Договір підряду. 136

Стаття 838. Генеральний підрядник і субпідрядник. 136

Стаття 839. Виконання роботи з матеріалу підрядника та його засобами. 137

Стаття 840. Виконання роботи з матеріалу замовника. 137

Стаття 841. Обов'язок підрядника зберігати надане йому майно. 137

Стаття 842. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження матеріалу. 137

Стаття 843. Ціна роботи. 137

Стаття 844. Кошторис. 137

Стаття 845. Ощадливість підрядника. 137

Стаття 847. Обставини, про які підрядник зобов'язаний попередити замовника. 138

Стаття 848. Правові наслідки невиконання замовником вимог підрядника. 138

Стаття 849. Права замовника під час виконання роботи. 138

Стаття 850. Сприяння замовника. 138

Стаття 851. Невиконання замовником обов'язків за договором підряду. 138

Стаття 852. Права замовника у разі порушення підрядником договору підряду. 138

Стаття 853. Обов'язок замовника прийняти роботу, виконану підрядником.. 138

Стаття 854. Порядок оплати роботи. 139

Стаття 855. Розрахунки між сторонами у разі випадкового знищення предмета договору підряду або неможливості закінчення роботи. 139

Стаття 856. Право підрядника на притримування. 139

Стаття 857. Якість роботи. 139

Стаття 858. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи. 139

Стаття 859. Гарантія якості роботи. 139

Стаття 860. Порядок обчислення гарантійного строку. 139

Стаття 861. Обов'язок підрядника передати інформацію замовникові 140

Стаття 862. Конфіденційність одержаної сторонами інформації 140

Стаття 863. Позовна давність, що застосовується до вимог щодо неналежної якості роботи. 140

Стаття 864. Початок перебігу позовної давності в окремих випадках. 140

Параграф 2. Побутовий підряд. 140

Стаття 865. Договір побутового підряду. 140

Стаття 866. Форма договору побутового підряду. 140

Стаття 867. Гарантії прав замовника. 140

Стаття 868. Надання замовникові інформації про роботу. 140

Стаття 869. Публічна пропозиція роботи. 140

Стаття 870. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу підрядника. 140

Стаття 871. Виконання роботи за договором побутового підряду з матеріалу замовника. 141

Стаття 872. Права замовника у разі істотного порушення підрядником договору побутового підряду. 141

Стаття 873. Розмір плати за договором побутового підряду. 141

Стаття 874. Правові наслідки нез'явлення замовника за одержанням роботи. 141

Параграф 3. Будівельний підряд. 141

Стаття 875. Договір будівельного підряду. 141

Стаття 876. Право власності на об'єкт будівництва. 141

Стаття 878. Внесення змін до проектно-кошторисної документації 142

Стаття 879. Забезпечення будівництва та оплата робіт. 142

Стаття 880. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження об'єкта. 142

Стаття 881. Обов'язок підрядника страхувати об'єкт будівництва. 142

Стаття 882. Передання та прийняття робіт. 142

Стаття 883. Відповідальність підрядника. 143

Стаття 884. Гарантії якості у договорі будівельного підряду. 143

Стаття 885. Усунення недоліків за рахунок замовника. 143

Стаття 886. Відповідальність замовника. 143

Параграф 4. Підряд на проектні та пошукові роботи. 143

Стаття 887. Договір підряду на проведення проектних та пошукових робіт. 143

Стаття 888. Вихідні дані для проведення проектних та пошукових робіт. 143

Стаття 889. Обов'язки замовника. 143

Стаття 890. Обов'язки підрядника. 144

Стаття 891. Відповідальність підрядника за недоліки документації та робіт. 144

Глава 62. 144

ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГіЧНИХ РОБіТ.. 144

Стаття 892. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт. 144

Стаття 893. Виконання робіт. 144

Стаття 894. Передання, прийняття та оплата робіт. 144

Стаття 895. Конфіденційність відомостей про договір. 144

Стаття 896. Права сторін на результати робіт. 144

Стаття 897. Обов'язки виконавця. 144

Стаття 898. Обов'язки замовника. 145

Стаття 899. Наслідки неможливості досягнення результату. 145

Стаття 900. Відповідальність виконавця за порушення договору. 145

Глава 63. 145

ПОСЛУГИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 145

Стаття 901. Договір про надання послуг. 145

Стаття 902. Виконання договору про надання послуг. 145

Стаття 903. Плата за договором про надання послуг. 145

Стаття 904. Відшкодування виконавцеві фактичних витрат за договором про безоплатне надання послуг. 145

Стаття 905. Строк договору про надання послуг. 145

Стаття 906. Відповідальність виконавця за порушення договору про надання послуг. 145

Стаття 907. Розірвання договору про надання послуг. 146

Глава 64. 146

ПЕРЕВЕЗЕННЯ.. 146

Стаття 908. Загальні положення про перевезення. 146

Стаття 909. Договір перевезення вантажу. 146

Стаття 910. Договір перевезення пасажира та багажу. 146

Стаття 911. Права пасажира. 146

Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування) 146

Стаття 913. Перевезення у прямому змішаному сполученні 146

Стаття 914. Довгостроковий договір. 147

Стаття 915. Перевезення транспортом загального користування. 147

Стаття 916. Провізна плата. 147

Стаття 917. Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення. 147

Стаття 918. Завантаження та вивантаження вантажу. 147

Стаття 919. Строк доставки вантажу, пасажира, багажу, пошти. 147

Стаття 920. Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із договору перевезення. 147

Стаття 921. Відповідальність перевізника за ненадання транспортного засобу і відповідальність відправника за невикористання наданого транспортного засобу. 147

Стаття 922. Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення. 148

Стаття 923. Відповідальність перевізника за прострочення доставки вантажу. 148

Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти. 148

Стаття 925. Пред'явлення претензій і позовів, що випливають із договору перевезення. 148

Стаття 926. Позови щодо перевезення у закордонному сполученні 148

Стаття 927. Страхування вантажів, пасажирів і багажу. 148

Стаття 928. Відповідальність перевізника за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю пасажира  148

Глава 65. 148

ТРАНСПОРТНЕ ЕКСПЕДИРУВАННЯ.. 148

Стаття 929. Договір транспортного експедирування. 148

Стаття 930. Форма договору транспортного експедирування. 149

Стаття 931. Плата за договором транспортного експедирування. 149

Стаття 932. Виконання договору транспортного експедирування. 149

Стаття 933. Документи та інша інформація, що надаються експедиторові 149

Стаття 934. Відповідальність експедитора за договором транспортного експедирування. 149

Стаття 935. Відмова від договору транспортного експедирування. 149

Глава 66. 149

ЗБЕРіГАННЯ.. 149

Параграф 1. Загальні положення про зберігання. 149

Стаття 936. Договір зберігання. 149

Стаття 937. Форма договору зберігання. 149

Стаття 938. Строк зберігання. 149

Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання. 149

Стаття 940. Обов'язок прийняти річ на зберігання. 150

Стаття 941. Зберігання речей, визначених родовими ознаками. 150

Стаття 942. Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі 150

Стаття 943. Виконання договору зберігання. 150

Стаття 944. Користування річчю, переданою на зберігання. 150

Стаття 945. Зміна умов зберігання. 150

Стаття 946. Плата за зберігання. 150

Стаття 947. Відшкодування витрат на зберігання. 150

Стаття 948. Обов'язок поклажодавця забрати річ після закінчення строку зберігання. 150

Стаття 949. Обов'язок зберігача повернути річ. 150

Стаття 950. Відповідальність зберігача за втрату (нестачу) або пошкодження речі 150

Стаття 951. Відшкодування збитків, завданих поклажодавцеві 151

Стаття 952. Відшкодування збитків, завданих зберігачеві 151

Стаття 954. Зберігання за законом.. 151

Стаття 955. Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів. 151

Параграф 2. Зберігання на товарному складі 151

Стаття 956. Поняття товарного складу. 151

Стаття 957. Договір складського зберігання. 151

Стаття 958. Зберігання речей, визначених родовими ознаками, з правом розпоряджання ними. 151

Стаття 959. Огляд товару. 151

Стаття 960. Зміна умов зберігання та стан товару. 151

Стаття 961. Складські документи. 151

Стаття 962. Подвійне складське свідоцтво. 152

Стаття 963. Права володільця складського та заставного свідоцтва. 152

Стаття 964. Передання складського та заставного свідоцтва. 152

Стаття 965. Просте складське свідоцтво. 152

Стаття 966. Видача товару за подвійним складським свідоцтвом.. 152

Параграф 3. Спеціальні види зберігання. 152

Стаття 967. Зберігання речі у ломбарді 152

Стаття 968. Продаж речі, яку поклажодавець не забрав з ломбарду. 152

Стаття 969. Зберігання цінностей у банку. 152

Стаття 970. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком.. 153

Стаття 971. Договір про надання індивідуального банківського сейфа, що не охороняється банком.. 153

Стаття 972. Зберігання речей у камерах схову організацій, підприємств транспорту. 153

Стаття 973. Зберігання речей у гардеробі організації 153

Стаття 974. Зберігання речей пасажира під час його перевезення. 153

Стаття 975. Зберігання речей у готелі 153

Стаття 976. Зберігання речей, що є предметом спору. 153

Стаття 977. Зберігання автотранспортних засобів. 153

Стаття 978. Договір охорони. 154

Глава 67. 154

СТРАХУВАННЯ.. 154

Стаття 979. Договір страхування. 154

Стаття 980. Предмет договору страхування. 154

Стаття 981. Форма договору страхування. 154

Стаття 982. істотні умови договору страхування. 154

Стаття 983. Момент набрання чинності договором страхування. 154

Стаття 984. Сторони у договорі страхування. 154

Стаття 985. Укладення договору страхування на користь третьої особи. 154

Стаття 986. Співстрахування. 154

Стаття 987. Договір перестрахування. 154

Стаття 988. Обов'язки страховика. 155

Стаття 989. Обов'язки страхувальника. 155

Стаття 990. Умови та порядок здійснення страхової виплати. 155

Стаття 991. Відмова від здійснення страхової виплати. 155

Стаття 992. Відповідальність страховика. 155

Стаття 993. Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки. 156

Стаття 994. Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування. 156

Стаття 995. Наслідки припинення юридичної особи - страхувальника. 156

Стаття 996. Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатною або обмеження її цивільної дієздатності 156

Стаття 997. Припинення договору страхування. 156

Стаття 998. Недійсність договору страхування. 156

Стаття 999. Обов'язкове страхування. 156

Глава 68. 157

ДОРУЧЕННЯ.. 157

Стаття 1000. Договір доручення. 157

Стаття 1001. Строк договору доручення. 157

Стаття 1002. Право повіреного на плату. 157

Стаття 1003. Зміст доручення. 157

Стаття 1004. Виконання доручення. 157

Стаття 1005. Особисте виконання договору доручення. 157

Стаття 1006. Обов'язки повіреного. 157

Стаття 1007. Обов'язки довірителя. 157

Стаття 1008. Припинення договору доручення. 157

Стаття 1009. Наслідки припинення договору доручення. 158

Стаття 1010. Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи - повіреного. 158

Глава 69. 158

КОМіСіЯ.. 158

Стаття 1011. Договір комісії 158

Сцаття 1012. Умови договору комісії 158

Стаття 1013. Комісійна плата. 158

Стаття 1014. Виконання договору комісії 158

Стаття 1015. Субкомісія. 158

Стаття 1016. Виконання договору, укладеного комісіонером з третьою особою.. 159

Стаття 1017. Відступ від вказівок комітента. 159

Стаття 1018. Право власності комітента. 159

Стаття 1019. Право комісіонера на притримання речі 159

Стаття 1020. Право комісіонера на відрахування з грошових коштів, що належать комітентові 159

Стаття 1021. Обов'язок комісіонера зберігати майно комітента. 159

Стаття 1022. Звіт комісіонера. 159

Стаття 1023. Прийняття комітентом виконання за договором комісії 159

Стаття 1024. Право комісіонера на відшкодування витрат, зроблених ним у зв'язку з виконанням договору комісії 160

Стаття 1025. Право комітента на відмову від договору комісії 160

Стаття 1026. Право комісіонера на відмову від договору комісії 160

Стаття 1027. Наслідки смерті фізичної особи або припинення юридичної особи - комісіонера. 160

Стаття 1028. Особливості окремих видів комісії 160

Глава 70. 160

УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ... 160

Стаття 1029. Договір управління майном.. 160

Стаття 1030. Предмет договору управління майном.. 160

Стаття 1031. Форма договору управління майном.. 160

Стаття 1032. Установник управління. 160

Стаття 1033. Управитель. 161

Стаття 1034. Особа, яка набуває вигоди від майна, що передане в управління. 161

Стаття 1035. істотні умови договору управління майном.. 161

Стаття 1036. Строк договору управління майном.. 161

Стаття 1037. Права та обов'язки управителя. 161

Стаття 1038. Здійснення управління майном.. 161

Стаття 1039. Передання в управління майна, що є предметом договору застави. 161

Стаття 1040. Звернення стягнення на майно, передане в управління, за вимогою кредитора установника управління. 161

Стаття 1041. Передання права управління майном іншій особі 161

Стаття 1042. Право управителя на плату. 161

Стаття 1043. Відповідальність управителя. 161

Стаття 1044. Припинення договору управління майном.. 162

Стаття 1045. Особливості управління цінними паперами. 162

Глава 71. 162

ПОЗИКА. КРЕДИТ. БАНКІВСЬКИЙ ВКЛАД.. 162

Параграф 1. Позика. 162

Стаття 1046. Договір позики. 162

Стаття 1047. Форма договору позики. 162

Стаття 1048. Проценти за договором позики. 162

Стаття 1049. Обов'язок позичальника повернути позику. 162

Стаття 1050. Наслідки порушення договору позичальником.. 163

Стаття 1051. Оспорювання договору позики. 163

Стаття 1052. Забезпечення виконання зобов'язання позичальником.. 163

Стаття 1053. Новація боргу у позикове зобов'язання. 163

Параграф 2. Кредит. 163

Стаття 1054. Кредитний договір. 163

Стаття 1055. Форма кредитного договору. 163

Стаття 1056. Відмова від надання або одержання кредиту. 163

Стаття 1057. Комерційний кредит. 163

Параграф 3. Банківський вклад. 164

Стаття 1058. Договір банківського вкладу. 164

Стаття 1059. Форма договору банківського вкладу. 164

Стаття 1060. Види банківських вкладів. 164

Стаття 1061. Проценти на банківський вклад. 164

Стаття 1062. Внесення грошових коштів на рахунок вкладника іншою особою.. 164

Стаття 1063. Договір банківського вкладу на користь третьої особи. 164

Стаття 1064. Ощадна книжка. 165

Стаття 1065. Ощадний (депозитний) сертифікат. 165

Глава 72. 165

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК.. 165

Стаття 1066. Договір банківського рахунка. 165

Стаття 1067. Укладення договору банківського рахунка. 165

Стаття 1068. Операції за рахунком, що виконуються банком.. 165

Стаття 1069. Кредитування рахунка. 165

Стаття 1070. Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку. 166

Стаття 1071. Підстави списання грошових коштів з рахунка. 166

Стаття 1072. Черговість списання грошових коштів з рахунка. 166

Стаття 1073. Правові наслідки неналежного виконання банком операцій за рахунком клієнта. 166

Стаття 1074. Обмеження права розпоряджання рахунком.. 166

Стаття 1075. Розірвання договору банківського рахунка. 166

Стаття 1076. Банківська таємниця. 166

Глава 73. 167

ФАКТОРИНГ.. 167

Стаття 1077. Поняття договору факторингу. 167

Стаття 1078. Предмет договору факторингу. 167

Стаття 1079. Сторони у договорі факторингу. 167

Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги. 167

Стаття 1081. Відповідальність клієнта перед фактором.. 167

Стаття 1082. Виконання боржником грошової вимоги факторові 167

Стаття 1083. Наступне відступлення права грошової вимоги. 167

Стаття 1084. Права фактора. 167

Стаття 1085. Зустрічні вимоги боржника. 168

Стаття 1086. Захист прав боржника. 168

Глава 74. 168

РОЗРАХУНКИ.. 168

Параграф 1. Загальні положення про розрахунки. 168

Стаття 1087. Форми розрахунків. 168

Стаття 1088. Види безготівкових розрахунків. 168

Параграф 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 168

Стаття 1089. Загальні положення про розрахунки із застосуванням платіжних доручень. 168

Стаття 1090. Умови виконання банком платіжного доручення. 168

Стаття 1091. Виконання платіжного доручення. 168

Стаття 1092. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання платіжного доручення. 169

Параграф 3. Розрахунки за акредитивом.. 169

Стаття 1093. Акредитив. 169

Стаття 1094. Відкличний акредитив. 169

Стаття 1095. Безвідкличний акредитив. 169

Стаття 1096. Виконання акредитива. 169

Стаття 1097. Відповідальність банку, що виконує акредитив. 169

Стаття 1098. Закриття акредитива. 169

Параграф 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями. 169

Стаття 1099. Загальні положення про розрахунки за інкасовими дорученнями. 169

Стаття 1100. Виконання інкасового доручення. 170

Стаття 1101. Повідомлення про проведені операції 170

Параграф 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 170

Стаття 1102. Загальні положення про розрахунки із застосуванням розрахункових чеків. 170

Стаття 1103. Оплата чека. 170

Стаття 1104. інкасування чека. 170

Стаття 1105. Повідомлення про несплату чека. 170

Стаття 1106. Наслідки несплати чека. 170

Глава 75. 171

РОЗПОРЯДЖАННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТі 171

Стаття 1107. Види договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 171

Стаття 1108. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності 171

Стаття 1109. Ліцензійний договір. 171

Стаття 1110. Строк ліцензійного договору. 171

Стаття 1111. Типовий ліцензійний договір. 172

Стаття 1112. Договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності 172

Стаття 1113. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 172

Стаття 1114. Державна реєстрація договорів щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності 172

Глава 76. 172

КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСіЯ.. 172

Стаття 1115. Договір комерційної концесії 172

Стаття 1116. Предмет договору комерційної концесії 172

Стаття 1117. Сторони в договорі комерційної концесії 172

Стаття 1118. Форма договору комерційної концесії та його державна реєстрація. 173

Стаття 1119. Договір комерційної субконцесії 173

Стаття 1120. Обов'язки правоволодільця. 173

Стаття 1121. Обов'язки користувача. 173

Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії 173

Стаття 1123. Відповідальність правоволодільця за вимогами, що пред'являються до користувача. 173

Стаття 1124. Право користувача на укладення договору комерційної концесії на новий строк. 174

Стаття 1125. Зміна договору комерційної концесії 174

Стаття 1126. Припинення договору комерційної концесії 174

Стаття 1127. Збереження чинності договору комерційної концесії у разі зміни сторін. 174

Стаття 1128. Наслідки зміни торговельної марки чи іншого позначення правоволодільця. 174

Стаття 1129. Наслідки припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії 174

Глава 77. 174

СПіЛЬНА ДіЯЛЬНІСТЬ. 174

Параграф 1. Загальні положення про спільну діяльність. 174

Стаття 1130. Договір про спільну діяльність. 174

Стаття 1131. Форма та умови договору про спільну діяльність. 174

Параграф 2. Просте товариство. 175

Стаття 1132. Договір простого товариства. 175

Стаття 1133. Вклади учасників. 175

Стаття 1134. Спільне майно учасників. 175

Стаття 1135. Ведення спільних справ учасників. 175

Стаття 1136. Право учасника на інформацію.. 175

Стаття 1137. Спільні витрати та збитки учасників. 175

Стаття 1138. Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями. 175

Стаття 1139. Розподіл прибутку. 175

Стаття 1140. Виділ частки учасника на вимогу його кредитора. 176

Стаття 1141. Припинення договору простого товариства. 176

Стаття 1142. Відмова учасника від подальшої участі в договорі простого товариства та розірвання договору. 176

Стаття 1143. Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства припинений. 176

Підрозділ 2. 176

НЕДОГОВіРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.. 176

Глава 78. 176

ПУБЛіЧНА ОБіЦЯНКА ВИНАГОРОДИ.. 176

Параграф 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу. 176

Стаття 1144. Право на публічну обіцянку винагороди без оголошення конкурсу. 176

Стаття 1145. Зміст завдання. 176

Стаття 1146. Строк (термін) виконання завдання. 176

Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди. 177

Стаття 1148. Правові наслідки виконання завдання. 177

Стаття 1149. Припинення зобов'язання у зв'язку з публічною обіцянкою винагороди. 177

Параграф 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу. 177

Стаття 1150. Право на оголошення конкурсу. 177

Стаття 1151. Умови конкурсу. 177

Стаття 1152. Зміна умов конкурсу. 177

Стаття 1153. Відмова від проведення конкурсу. 177

Стаття 1154. Переможець конкурсу. 177

Стаття 1155. Особливості оцінювання результатів інтелектуальної, творчої діяльності, які подані на конкурс. 177

Стаття 1156. Права переможця конкурсу. 178

Глава 79. 178

ВЧИНЕННЯ ДІЙ В МАЙНОВИХ ІНТЕРЕСАХ ІНШОЇ ОСОБИ БЕЗ ЇЇ ДОРУЧЕННЯ.. 178

Стаття 1158. Право на вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 178

Стаття 1159. Надання звіту про вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 178

Стаття 1160. Відшкодування витрат, понесених особою у зв'язку із вчиненням нею дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення. 178

Глава 80. 178

РЯТУВАННЯ ЗДОРОВ'Я ТА ЖИТТЯ ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ, МАЙНА ФіЗИЧНОЇ АБО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.. 178

Стаття 1161. Зобов'язання, що виникають внаслідок рятування здоров'я та життя фізичної особи. 178

Стаття 1162. Зобов'язання, що виникають у зв'язку з рятуванням майна іншої особи. 178

Глава 81. 179

СТВОРЕННЯ ЗАГРОЗИ ЖИТТЮ, ЗДОРОВ'Ю, МАЙНУ ФіЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО МАЙНУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ.. 179

Стаття 1163. Усунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 179

Стаття 1164. Наслідки неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 179

Стаття 1165. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи. 179

Глава 82. 179

ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ.. 179

Параграф 1. Загальні положення про відшкодування шкоди. 179

Стаття 1166. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. 179

Стаття 1167. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. 179

Стаття 1168. Відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю фізичної особи  179

Стаття 1169. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. 179

Стаття 1170. Відшкодування шкоди, завданої прийняттям закону про припинення права власності на певне майно. 179

Стаття 1171. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності 180

Стаття 1172. Відшкодування юридичною або фізичною особою шкоди, завданої їхнім працівником чи іншою особою.. 180

Стаття 1173. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування. 180

Стаття 1174. Відшкодування шкоди, завданої посадовою або службовою особою органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. 180

Стаття 1175. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування у сфері нормотворчої діяльності 180

Стаття 1176. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду. 180

Стаття 1177. Відшкодування майнової шкоди фізичній особі, яка потерпіла від злочину. 180

Стаття 1178. Відшкодування шкоди, завданої малолітньою особою.. 181

Стаття 1179. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою.. 181

Стаття 1180. Відшкодування шкоди, завданої неповнолітньою особою після набуття нею повної цивільної дієздатності 181

Стаття 1181. Відшкодування шкоди, завданої кількома малолітніми особами. 181

Стаття 1182. Відшкодування шкоди, завданої кількома неповнолітніми особами. 181

Стаття 1183. Відшкодування шкоди батьками, позбавленими батьківських прав. 181

Стаття 1184. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою.. 181

Стаття 1185. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена. 182

Стаття 1186. Відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними. 182

Стаття 1187. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. 182

Стаття 1188. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки. 182

Стаття 1189. Відшкодування ядерної шкоди. 182

Стаття 1190. Відшкодування шкоди, завданої спільно кількома особами. 182

Стаття 1191. Право зворотної вимоги до винної особи. 182

Стаття 1192. Способи відшкодування шкоди, завданої майну потерпілого. 183

Стаття 1193. Урахування вини потерпілого і матеріального становища фізичної особи, яка завдала шкоди. 183

Стаття 1194. Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою цивільну відповідальність. 183

Параграф 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.. 183

Стаття 1195. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я. 183

Стаття 1196. Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі під час виконання нею договірних зобов'язань. 183

Стаття 1197. Визначення заробітку (доходу), втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи, яка працювала за трудовим договором.. 183

Стаття 1198. Визначення доходу, втраченого внаслідок каліцтва або іншого ушкодження здоров'я фізичної особи-підприємця  184

Стаття 1199. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я малолітньої або неповнолітньої особи  184

Стаття 1200. Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого. 184

Стаття 1201. Відшкодування витрат на поховання. 185

Стаття 1202. Порядок відшкодування шкоди. 185

Стаття 1203. Збільшення розміру відшкодування шкоди на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності 185

Стаття 1204. Зменшення розміру відшкодування шкоди на вимогу особи, яка завдала шкоди. 185

Стаття 1205. Відшкодування шкоди у разі припинення юридичної особи, зобов'язаної відшкодувати шкоду. 185

Стаття 1207. Обов'язок держави відшкодувати шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю внаслідок злочину. 185

Стаття 1208. Збільшення розміру відшкодування шкоди у зв'язку з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру мінімальної заробітної плати. 185

Параграф 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 186

Стаття 1209. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 186

Стаття 1210. Особи, зобов'язані відшкодовувати шкоду, завдану внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 186

Стаття 1211. Строки відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг) 186

Глава 83. 186

НАБУТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА БЕЗ ДОСТАТНЬОЇ ПРАВОВОЇ ПІДСТАВИ.. 186

Стаття 1212. Загальні положення про зобов'язання у зв'язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави  186

Стаття 1213. Повернення в натурі безпідставно набутого майна. 186

Стаття 1214. Відшкодування доходів від безпідставно набутого майна і витрат на його утримання. 186

Стаття 1215. Безпідставно набуте майно, що не підлягає поверненню.. 186

КНИГА ШОСТА.. 187

СПАДКОВЕ ПРАВО.. 187

Глава 84. 187

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПАДКУВАННЯ.. 187

Стаття 1216. Поняття спадкування. 187

Стаття 1217. Види спадкування. 187

Стаття 1218. Склад спадщини. 187

Стаття 1219. Права та обов'язки особи, які не входять до складу спадщини. 187

Стаття 1220. Відкриття спадщини. 187

Стаття 1221. Місце відкриття спадщини. 187

Стаття 1222. Спадкоємці 187

Стаття 1223. Право на спадкування. 187

Стаття 1224. Усунення від права на спадкування. 187

Стаття 1225. Спадкування права на земельну ділянку. 188

Стаття 1226. Спадкування частки у праві спільної сумісної власності 188

Стаття 1227. Право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві 188

Стаття 1228. Спадкування права на вклад у банку (фінансовій установі) 188

Стаття 1229. Спадкування права на одержання страхових виплат (страхового відшкодування) 188

Стаття 1230. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату неустойки. 188

Стаття 1231. Спадкування обов'язку відшкодувати майнову шкоду (збитки) та моральну шкоду, яка була завдана спадкодавцем   188

Стаття 1232. Обов'язок спадкоємців відшкодувати витрати на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. 188

Глава 85. 189

СПАДКУВАННЯ ЗА ЗАПОВіТОМ... 189

Стаття 1233. Поняття заповіту. 189

Стаття 1234. Право на заповіт. 189

Стаття 1235. Право заповідача на призначення спадкоємців. 189

Стаття 1236. Право заповідача на визначення обсягу спадщини, що має спадкуватися за заповітом.. 189

Стаття 1237. Право заповідача на заповідальний відказ. 189

Стаття 1238. Предмет заповідального відказу. 189

Стаття 1239. Втрата чинності заповідальним відказом.. 189

Стаття 1240. Право заповідача на покладення на спадкоємця інших обов'язків. 189

Стаття 1241. Право на обов'язкову частку у спадщині 189

Стаття 1242. Заповіт з умовою.. 190

Стаття 1243. Заповіт подружжя. 190

Стаття 1244. Підпризначення спадкоємця. 190

Стаття 1245. Спадкування частини спадщини, що не охоплена заповітом.. 190

Стаття 1246. Встановлення сервітуту у заповіті